Защита на личните данни в Портал Обща Медицина

Администратор на твоите лични данни е „АИППМП – д-р Виктория Чобанова“ ЕООД, ЕИК 131054591, със седалище и адрес на управление гр. Ихтиман 2050, ул. „Шипка“ № 30, представлявано от управителя д-р Виктория Чобанова.

Според Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.,  „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до теб и чрез която можеш да бъдеш идентифициран. Използването на личните ти данни регламентът нарича „обработване“ и това може да бъде не само събирането им от нас, когато ползваш услугите на Портала Обща Медицина (Услугите), но и всяко друго действие с тях.

 • Законосъобразност и прозрачност

  Обработваме твоите лични данни в съответствие със закона, по честен и прозрачен начин:
  а) с цел да спазим задълженията си към теб, когато ти предоставяме своите услуги;
  б) с твое съгласие, когато това е необходимо;
  в) с цел легитимно осъществяване на дейността ни, внедряване на иновации и безпроблемното ти потребителско преживяване;
  г) с друга законосъобразна цел.
  Всеки потребител решава дали и как да използва услугите ни. Регистрационните форми, които попълваш със своите лични данни, имат обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да ти предоставим съответната услуга или част от нея, останалите са по желание и нямат задължителен характер.

 • Право на информиран избор

  Винаги ти предоставяме точна информация и ти даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от теб, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме твоите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

 • Достъп до данните ти

  Предоставяме ти разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на предоставените ни твои лични данни.

 • Ограничение на целите

  Използваме твоите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

 • Сигурност на данните

  За да защитим твоите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме, и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към теб задължения.

 • Трансфер на лични данни

  Споделяме твоите личните данни с трети страни само ако  е необходимо  и само ако са осигурени същите нива на защита, каквито ти осигуряваме ние.

Събираме и използваме лични данни, за да можем да Ви предоставим нашите услуги, описани в Общите условия. Ето няколко примера как го правим:

По силата на договора между нас

Данните са ни необходими, за да можем да поддържаме комуникация потребителите във връзка с нашите услуги (например за активиране на абонамент). 

Защита на самоличността ти

Грижим за сигурността на личните данни, които се съхраняват при нас. Предприемаме разумни стъпки за идентификация на потребителите, като например потребителско име и парола. 

Реклама

Можем да предоставим: 

 • информация, свързана със съдържанието на Портала Обща Медицина
 • информация за обучителни курсове
 • външна реклама. 

Няма да споделяме лични данни с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи. 

 Информация, която се предоставя директно от потребителя: 

 • информация за обратна връзка с потребителя(например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка);
 • данни, необходими за обработване на плащанията и за предотвратяване на измами;
 • данни за акаунта – информация за регистрацията за нашите услуги, видовете услуги, хронология на трансакциите и плащанията, както и друга информация, свързана с акаунта на потребителя;
 • защитени данни за достъп – потребителски идентификатори, пароли и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до конкретен акаунт;
 • демографски данни – например месторабота, обща информация за образованието ти;
 • предпочитания – предпочитанията на потребителя за получаване на съобщения с цял подобряване на услугата, която  предоставяме;
 • друга уникална идентифицираща информация – например данни, които ни предоставяш при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители, отговори на въпроси от потребителски анкети, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на нашите услуги.

ВАЖНО! Потребителят не е длъжен да споделя личните си данни, които изискваме, но при тези случаи това би попречило да  предоставим нашите услуги.

 

Въвели сме регламентираните технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни, че неоправомощени лица няма да получат достъп до тях, и да не позволим изтичането и неправомерното им използване, както и за да гарантираме правилното им използване съгласно закона за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.
Периодично тестваме и преразглеждаме ефективността на мерките за защита на данните срещу рискове от загуба, неправомерно използване, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или изтриване/унищожаване без правно основание.
В случай на нарушаване на сигурността на личните данни, администраторите на Портала Обща медицина ще предприеме мерки за уведомяване на надзорния орган и субекта на данни, както и за документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението.

 • Споделяне с доставчици на услуги

  Споделяме лични данни с доставчици на услуги като обработване на плащания с кредитни карти, клиентска поддръжка,   IT услуги, доставчици на имейл услуги, хостинг на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на конкретните услуги, които предоставят.

 • Корпоративни транзакции

  Ако в някакъв момент Порталът Обща Медицина реши да преструктурира дейността си, можем да разкриваме или прехвърляме лични данни към приемника на Портала с цел да може да продължи да предоставя ползваните досега от потребителите услуги.

 • Спазване на закона

  Можем да споделяме лични данни, ако сме задължени да: (а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или (г) защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

 • В „Моят профил“, в секция „Редактиране на профила“, потребителят може да избере да получаваш по имейл допълнителна информация, свързана с нови функционалности и информация в Портала. 

 • Ако потребител е заявил получаване на подобни съобщения, може да се откажешот получаването им, като деактивираш маркираното поле в „Моят профил“, в секция „Редактиране на профила“. 

Потребителят има право на достъп до всички лични данни, които ни е предоставил или които съхраняваме за него. Има право също така да заяви коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните си данни, както и да изисква разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането  може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

 • Право на достъп

  Потребителят може да поиска от нас потвърждение за това дали обработваме неговите лични данни, и ако отговорът е да, да поиска достъп до тях. Това става, като изпрати искане до нас на имейла или адреса, посочени по-долу.

 • Право на поправка

  Потребителят може да поиска от нас да поправим негови неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

 • Право на възражение

  Ако обработваме лични данни на основание наш легитимен интерес, потребителят  има право да възрази по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

 • Право на изтриване 

  При определени обстоятелства е възможно потребителят да поиска от нас да изтрием неговите личните данни и ако законът ни го позволява, ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да  предоставяме нашите услуги.

 • Право на ограничаване на обработката

  Потребителят може да поиска от нас ограничаване в обработването на личните си данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

 • Право на преносимост на данните

  При определени обстоятелства е възможно потребителят да има право да получи своите лични данни, които ни е предоставил, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат), и да поиска прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

 • Право на подаване на жалба пред надзорен орган

  Ако потребителят счита, че неговите права във връзка с личните данни са били нарушени, следва да се свърже с нас, за да обсъдим и решим въпроса.

  Можеш да се свърже и с местните органи по защита на личните данни и да подаде жалба при тях, по-специално ако живее в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство или на мястото на предполагаемото нарушение.

  В България това е Комисията за защита на личните данни:

  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2;

  уеб сайт: www.cpdp.bg;

  електронна поща:kzld@cpdp.bg;

  тел.: 00359 2 9153519.

  Свържи се с нас

  Ако имате въпроси или притеснения относно нашата политика за защита на личните данни, събирането и използването на  лични данни или във връзка с евентуално нарушение на Закона за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на:

  имейл: info@drchobanova.com

  адрес: гр. Ихтиман, ул. Шипка № 30

Ако направим промени в нашата политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на лични данни, ще уведомим потребителите чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази политика за защита на личните данни е от януари 2023  г.

Тази политика за защита на личните данни не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез нашия уебсайт за  удобство на потребителите. Съветваме  да се запознаете с политиката за поверителност на всеки сайт, в който влизате, преди да позволите събиране на данни за Вас.

WordPress Ads