Общи условия за използването на Портала Обща Медицина

Настоящите Общи условия регулират отношенията между Вас (Потребител) и „АИППМП – д-р Виктория Чобанова“ ЕООД (д-р Виктория Чобанова), собственик и администратор на платформата за информация Портал Обща Медицина (Порталът), ЕИК: 131054591, със седалище и адрес на управление: България, гр. Ихтиман, ПК 2050, ул. „Шипка“ № 30   във връзка с използване на Портала. Преди да използвате Портала, моля, прочетете внимателно тези условия. 

1. Определения

1.1. Платформа

Справочна онлайн информационна система, собственост на д-р Виктория Чобанова, с включеното в нея Съдържание, а именно: видео аудио и текстови материали, коментари и др. Порталът е достъпен чрез уебсайта https://drchobanova.com/ и е оптимизиран за мобилен достъп.

1.2. Документация

Всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до помощни файлове, справки, схеми,   Общите условия или техническа информация във връзка с Портала и  Съдържанието. Същата е собственост на д-р Виктория Чобанова.

1.3. Съдържание на Портала Обща Медицина

Всички текстови, справочни, информативни, схематични и нагледни материали, видео записи, звукозаписи,  фотографии, графики, съобщения, ключови думи,  и всяка друга информация, предоставена в цифрова форма на Портала.  В Съдържанието могат да се използват линкове и препратки към други сайтове, съдържащи обучителни, справочни и информативни материали, свързани със Съдържанието. В Съдържанието се посочват  източниците на информация, както и линкове към допълнителна информация за потребителя.

1.4. Услуга на Портала Обща Медицина

Персонализирана цифрова услуга, чрез която получавате достъп до Съдържанието, публикувано на Портала,  както и възможност да използвате различните функционалности на Платформата (линкове, калкулатори, коментари, обратна връзка и др. ). Услугата е достъпна през стационарни и мобилни устройства с достъп до интернет.

1.5. Функционалност

Способността на Портала да изпълнява функциите си с оглед на целта, за която е предназначен.

2. Права на интелектуална собственост

2.1. Регистрация

Можете да използвате Портал Обща медицина след регистрация.  Порталът е предназначен да бъде използван предимно от медицински професионалисти, студенти и специализанти в процеса на диагностика и лечение на пациенти.

2.2. Ограничения за копиране и разпространяване на информацията в Портала Обща Медицина

Нямате право да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, прехвърляте, споделяте или да използвате по какъвто и да било друг начин (включително чрез преработка, превод и други) Съдържанието на Портала Обща Медицина,  документацията или части от тях за каквато и да било цел без изричното позволение на администраторите на Портала и без позоваване на източника.

2.3. Материали от други автори

Материалите  от други автори в Портала Обща Медицина се ползват с авторски права на своите създатели  и подлежат на регулация по общия ред. Тези материали са представени в Портала Обща медицина чрез линкове към съответните сайтове.

3. Безплатен достъп

3.1. Безплатна регистрация

Регистрацията в Портала Обща Медицина е безплатна. Регистрацията е завършена с приемането на настоящите Общи условия и натискането на бутона „Регистрирай се“. Със създаване на потребителски профил в Портала Вие получавате възможност да персонализирате профила си.

3.2. Право на една регистрация

Имате право на една регистрация (с един профил). При установяване на повече от един профил, регистриран от едно лице, ние можем да изтрием всичките Ви потребителски профили, без да дължим обезщетения, неустойки или връщане на получени от Вас суми, респ. от изтритите профили.

3.3. Категории потребители

При регистрация трябва да изберете измежду следните категории потребители – „общопрактикуващ лекар“, „лекар от СИМП“, „лекар в болница“, „лекар в системата на Спешна помощ“, „специализант“, „студент“,  „лекарски асистент“, „специалист по здравни грижи“, „административен асистент в лечебно заведение“, „друг потребител“. Нужно е да предоставите следните данни независимо от категорията потребител, която сте избрали: име, имейл, парола, мобилен телефон, тип потребител. В зависимост от избрания тип потребител е нужно да предоставите и допълнителни данни: специалност, месторабота – лечебно заведение и населено място.

3.4. Приемане и подписване на Общите условия

С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи условия са приети и подписани.

3.5. Персонализиране на профила

След като завършите регистрацията си, можете да персонализирате профила си, като допълните данните в него и добавите профилна снимка и други необходими данни.

3.6. Ограничена продължителност на безплатния достъп

Безплатният достъп след регистрация в Портала Обща Медицина е с лимитирана продължителност.

4. Абонамент

4.1. Абонаментен достъп

Достъпът до съдържанието и функционалностите на Портала Обща Медицина след изтичане на безплатния период се осъществява на абонаментен принцип. Информация за видовете предлагани абонаменти, тяхната продължителност, размера на възнаграждението и начините на плащане може да намерите на………….. Абонаментът се предплаща, като  дължимото възнаграждение за целия избран от Вас срок на абонамента се заплаща еднократно. Таксите са посочени в български лева. Абонаментът се счита за платен в момента, в който бъдат получени сумите за избрания срок на абонамента и се активира в рамките на 24 часа. Ще получите потвърдителен мейл за заплатените суми.  Информация за датата, до която сте платили, можете да намерите в профила си в Портала Обща Медицина. Преди изтичането на платения абонамент ще Ви изпратим напомнителен мейл.

4.2. Деактивиране на профила

Ако деактивирате профила си преди изтичане на предплатения период, ние ще задържим заплатеното от Вас възнаграждение.

4.3. Промяна в абонаментните планове

Д-р Виктория Чобанова си запазва право да променя видовете абонаментни планове, техните срокове и дължими възнаграждения. Промените ще се прилагат занапред – от началото на следващия предплатен период, започващ след датата на промяна на дължимото възнаграждението, и няма да засягат настоящия абонамент.

4.4. Отказ от платен абонамент

Имате право без да посочвате причина, да се откажете от заплатения абонамент в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на плащането, като изразите желанието си в имейл до info@drchobanova.com. В този случай администраторите на Портала задържат като неустойка стойността на 1-месечния абонамент за достъп до Портала.

5. Автоматично подновяване

В случай че сте заплатили избрания абонамент чрез кредитна/дебитна карта или самостоятелно сте активирали автоматично подновяване на вашия абонамент, като сте избрали опцията от раздела „Абонамент“ във Вашия профил, ние ще продължим абонамента Ви автоматично след изтичане на избрания от Вас абонаментен срок, считано от датата на плащането, като Ви таксуваме със сумата, дължима за същия период на избрания от вас абонамент. Ако не желаете да подновяваме абонамента Ви автоматично, трябва да изключите опцията за автоматично подновяване най-късно в деня преди датата, посочена в профила ви, в секция „Абонамент“ като дата, на която ще бъдете таксувани автоматично. В случай че не изключите опцията за автоматично подновяване на вашия абонамент, ще считаме, че сте съгласни с неговото подновяване от наша страна.

6. Права и задължения на Потребителя

6.1. Нямате право да предоставяте достъп до Портала Обща Медицина чрез разпространение на код(ове) за активация на абонамент за достъп до Портала или по друг начин. Ако се установи ползване на регистриран профил от повече от един потребител, д-р Виктория Чобанова има право да блокира/изтрие профила, без да дължи заплащането на обезщетение или неустойка и без да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от блокираните профили. Отговорността за ползването на профил се носи от Потребителя.

6.2. Вие се задължавате да спазвате добрите нрави, докато използвате Портала Обща Медицина, включително, но не само – да не обиждате други потребители, да не увреждате доброто име и авторитет на Портала и неговия собственик, както и на отделни елементи на неговото Съдържание.

7. Права и задължения на собственика на Портала Обща медицина

7.1. Можем да се свържем с Вас по имейл, по телефон, чрез SMS или по друг начин с цел осъществяване на комуникация относно функционалностите (включително напомняне за изтичане срока на банковата карта, с която имате активирано автоматично подновяване на абонамент) и Съдържанието на Платформата. Ако сте дали изрично съгласие, администраторите на Портала Обща Медицина може също да се свържат с Вас по имейл, по телефона, чрез SMS или по друг начин във връзка с промоции или други подобни дейности, продукти и събития, касаещи Портала.

7.2. Администраторите на Портала Обща Медицина не носят отговорност и не дължат връщане на получено възнаграждение в случаите на измама при извършване на плащанията (включително, но не само ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта) от страна на Потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, имаме право да изтрием профила на Потребителя, без да дължим обезщетение или неустойка и без да дължим връщане на полученото възнаграждение.

7.3. Д-р Виктория Чобанова има право изцяло или частично да прехвърли своите права и задължения по настоящите общи условия на трети лица, като това няма да доведе до намаляване на гаранциите за Потребителя. Д-р Виктория Чобанова има право и да ангажира подизпълнители за изпълнението на задълженията. Всички такива промени, касаещи Вашите права и обработката на Вашите лични данни, се извършват в съответствие с законовите изисквания, както и с Политиката за защита на личните данни на Портала Обща Медицина.

7.4. При нарушение на настоящите общи условия или приложими законови разпоредби от страна на Потребител,  имаме право ограничим достъпа на Потребителя до Портала Обща Медицина,  да блокираме или изтрием регистрацията на съответния Потребител. Преценката е на администраторите на Портала Обща Медицина, като във всеки случай се запазва платеното възнаграждение като неустойка.

7.5. Д-р Виктория Чобанова си запазва правото да прекрати поддържането на Портала Обща Медицина по всяко време, като обяви това на Платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност  да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Портала. В тези случаи на Потребителите не се дължи компенсация.

7.6. Администраторите на Портала Обща Медицина имат правото да актуализират Портала Обща Медицина и неговите функционалности, като това може да е свързано с временно ограничаване или спиране на достъпа до Портала. Уведомление за предстоящите актуализации заедно с инструкции за използването им, ако се налагат такива, ще ви бъдат предоставени своевременно чрез имейл, директно чрез Портала или по друг подходящ начин.

8. Срок и прекратяване 

Настоящите Общи условия се прилагат за Вас от момента на  регистрация на потребителски профил в Портала Обща Медицина, заплащането на  абонамент, осъществен достъп до Платформата чрез интернет браузър или мобилно приложение, или от момента, в който по друг начин осъществите достъп до, или използвате Съдържанието,  и/или Документацията, публикувани на Портала, до:

  • момента, в който изберете да изтриете или деактивирате профила си (в случай че сте регистриран потребител);
  • момента, в който Порталът Обща Медицина прекрати съществуването или функционирането на Платформата;
  • прекратяване на използването от някоя от страните поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

9. Отговорност на администраторите на Портала Обща Медицина

9.1. Съдържанието на Портала Обща Медицина е съобразено с целите на Портала, а именно да служи за справка и информация за квалифицирани лекари, работещи в ПИМП, във връзка с най-честите проблеми в Общата практика, нормативните документи на Общата практика, препратки към  пропедевтични обучителни материали, калкулатори, ръководства за поведение и други.

9.2. Съдържанието не претендира за изчерпателност, абсолютна актуалност и служи за насока по отношение на диагностичните и лечебните дейности, които биха могли да се приложат при конкретни оплаквания, както и за насока на мисленето за сериозни заболявания, които биха могли да бъдат проявени с конкретните оплаквания. Съдържанието не е основание за вземане на клинични решения,  а е само в помощ на квалифицирани медицински специалисти.

9.3. Съдържанието на Портала не замества обучението по медицина, специализацията и следдипломното обучение. Администраторите на сайта не носят отговорност за грешни диагностични и терапевтични решения от лекуващия лекар.

9.4. Поправките и актуализацията на Портала се извършват периодично в обхват, обем и срок по преценка на администраторите на Портала. Необходимостта от актуализация на Съдържанието или липсата на търсена конкретна информация не може да послужи за основание за претенции или искове от страна на Потребителя.

9.5. При проблем с плащането, който се дължи на неизправност извън контрола на Портала Обща Медицина (например, но не само, проблем при наш сътрудник, доставчик на платежни услуги, който обработва плащанията),  не Ви дължим компенсация.

10. Общи разпоредби

10.1. Ние обработваме личните Ви данни съгласно Политиката за защита на личните данни, с която може да се запознаете тук.

10.2. Имаме право да изменяме настоящите общи условия, като ще Ви уведомим за това най-късно в срок от 7 дни след въвеждане на измененията. Ако не сте съгласни с промените, можете да се откажете от Услугата, без да дължите неустойка или обезщетение, или да продължите да използвате Услугата при действащите преди изменението общи условия.

10.3. В случай на спор между администраторите на Портала Обща Медицина и Потребител, страните следва първо да се опитат да разрешат спора с постигане на споразумение. Ако страните не могат да се споразумеят, спорът може да бъде отнесен към Комисията за защита на потребителите, гр. София 1000, пл. „Славейков“ 4A, kzp.bg. В противен случай спорът се отнася за решаване към компетентния български съд.

10.4. Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес: info@drchobanova.com

Вашият коментар
WordPress Ads