Posted on

Издаване на сертификат за ваксинация срещу КОВИД-19

Издаване на сертификат за ваксинация срещу КОВИД-19

Описание на процедурата

Сертификатът за ваксинация е официален документ, удостоверяващ в България и в чужбина фактът за завършена ваксинация срещу КОВИД-19

Издаването на сертификат за ваксинация срещу КОВИД-19 се основава на споразумение на държавите-членки на Европейския съюз. В България дейността е регламентирана през 2021 година със заповеди и указания на Министерство на здравеопазването. 

Сертификатът за ваксинация срещу КОВИД-19 представлява унифицирана българска или международна бланка, генерирана автоматично от Националната здравно-информационна система, и е достъпен за разпечатване и/или в електронен вид след завършване на ваксинационната схема.

От м. юни 2021 година българската система за регистрация на имунизациите ще се интегрира с Европейската и българските сертификати са съвместими с информационните системи на Европейския съюз. 

Сертификатът за ваксинация съдържа информация за имена и датата на раждане на ваксинираното лице, кода по международната класификация на лекарствените средства, търговското наименование на продукта, производителя, партидата, датата на поставянето на ваксините, държавата на поставяне, ваксинационния център и други задължителни атрибути.

За всички извършени до 1 юни 2021 г. ваксинации ще бъдат създадени Цифрови COVID сертификати на ЕС, като гражданите ще могат да ги получат по общия ред. 

Разработената от „Информационно обслужване“ система ще прегенерира автоматично всички издадени до сега сертификати в новия европейски формат, когато регламента влезе в сила.  Старите сертификати ще продължат да бъдат валидни на територията на България, като е предвиден гратисен период до 12 август 2021 г, за да се избегне струпването на хора за преиздаване.

Какво означава "завършена ваксинационна схема"

За повечето ваксини, регистрирани в България, завършена ваксинационна схема включва две ваксинации през определен период от време. Такива са ваксините Модерна, Пфайзер-Бионтек, Ваксеврия (Астра-Зенека). 

За ваксината на Янсен-Цилаг ваксинационният курс включва една имунизация. 

 

Как мога да получа сертификат за ваксинация?

Сертификат за ваксинация може да бъде генериран за всеки гражданин, за който в НЗИС има данни за завършен ваксинационен курс. 

Сертификатът е достъпен за изтегляне/разпечатване след регистриране на втората доза от поставената ваксина срещу КОВИД-19 (за ваксината на Янсен-Цилаг – след регистриране на единствената доза). 

Сертификатът може да се получи по няколко начина: 

1. Лично, по електронен път

2. От лечебното заведение, извършило ваксинацията

3. От офис на Информационно обслужване АД

4. От друго лечебно заведение

 

Всеки, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име, може да достъпи пациентското си досие на електронен адрес https://his.bg/, от меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След успешен вход сертификатът се разпечатва от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“. 

Към 30.05.2021 година тази опция все още не е възможна. 

Планува се да се въведе възможност гражданите да изтеглят здравния си сертификат без да е необходимо да имат електронен подпис. За целта те трябва да въведат информация за номера на поставената ваксина, ЕГН и номер на лична карта. 

Към 30.05.2021 година тази възможност е в процес на разработка.  Очаква се Информационно обслужване ЕАД да пусне в действие апликация за мобилни устройства, която ще позволи на притежателите на здравни сертификати да разполагат с тях на мобилния си телефон или таблет, без да е необходимо да ги разпечатват на хартия и да се струпват пред личните лекари или ваксинационните центрове за издаване на документа. Това значително ще улесни гражданите при пътувания.

Сертификатът за ваксинация може да бъде генериран от всяко лечебно/здравно заведение, което извършва втората (или единствената) ваксинация от ваксинационната схема

След регистриране на ваксинацията в НЗИС сертификатът за ваксинация става достъпен за разпечатване. 

Съгласно указанията на МЗ за издаване на сертификат в този случай не се дължи допълнителна такса.

Сертификатът може да бъде издаден и след поставяне на втората (единствената) доза от ваксинационната схема

Лечебните заведения, извършили втората (или единствената) ваксинация от ваксинационната схема, следва да предоставят на гражданите сертификата за ваксинация без заплащане на допълнителни такси (освен таксата за посещение в лечебното заведение, ако такава се дължи). 

Лечебните заведения, които НЕ са  направили втората (единствената) ваксинация, могат да определят такса за издаването на сертификата за ваксинация. 

Гражданите могат да изтеглят по електронен път своя сертификат многократно без да заплащат такси

Повторното издаване на сертификат от лечебно заведение, което вече е издало безплатен сертификат, може да е свързано с допълнителна такса, определена в ценоразписа на ЛЗ. 

Преиздаването на сертификат в нов вид (Европейски цифров зелен сертификат) от лечебните заведения може да бъде свързано с допълнителна такса, определена в ценоразписа. 

Информацията е актуална към 30.05.2021 година

Posted on

Издаване на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС

Административна процедура „Издаване на медицинско свидетелство за физическа годност за водач на МПС“

Описание на административната услуга

Издаването на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС е регламентирано в Наредба 3 от 2011 година

Медицинското свидетелство за физическа годност на водач на МПС се изисква при първоначално издаване на шофьорска книжка и при всяка последваща смяна на шофьорската книжка поради изтекъл срок или поради добавяне на нова категория. 

Медицинското свидетелство се заверява от ОПЛ след извършен преглед на пациента. 

В медицинското свидетелство се отразяват данни от регистрираните заболявания и данните от прегледа по системи. 

Наредба 3 за изискванията за физическа годност на водачите на МПС  разделя водачите на 2 групи. В група 1 са водачите на МПС категории „АМ“, „А1“, „А2“, „А“, „B1“, „B“, „BЕ“ и „Ткт“. За тези категории медицинското свидетелство се заверява от ОПЛ след извършен преглед, като прегледите от профилни специалисти се извършват само ако ОПЛ прецени необходимост от тях.  

В група 2 са водачите на МПС категории „С1“, „С“, „С1Е“, „СЕ“, „D1“, „D“, „D1Е“, „DЕ“, „Ттм“ и „Ттб“. За тези категории медицинското свидетелство се заверява от ОПЛ след извършен преглед от всички определени в Наредба 3 и вписани в бланката профилни специалисти. 

След извършване на прегледа и справка с медицинската документация на пациента, в случаите на установени заболявания, се прави справка дали същите попадат в обхвата на Наредба 3.  При наличие на едно заболяване, изискващо индивидуална преценка (Наредба 3), ОПЛ може да прецени физическата годност на водача на МПС и да завери медицинското свидетелство. Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето. При индивидуалната преценка се вземат предвид стадият на заболяването и/или степента на увреждане, интензивността му и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието, отражението върху функции, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността да се лекува с медикаменти или да се подложи на друг вид лечение и отражението на това върху годността му.

ОПЛ няма право да завери медицинско свидетелство за физическа годност на водач при следните случаи: 

 • При наличие на повече от едно заболявания в обхвата на Наредба 3, които изискват индивидуална преценка
 • При наличие на забрана за съответното заболяване и съответната категория
 • При наличие на заболявания, които задължително изискват освидетелстване от ТОЛЕК (приложение 2 на Наредба 3). В този случай медицинските прегледи се извършват в ТОЛЕК и се отразяват в протокол по образец
 • При водачи, които вече са освидетелствани от ТОЛЕК – заключението за физическата годност при всеки следващ периодичен преглед следва да се издава от ТОЛЕК.
 • При физически недъг, налагащ ползване на приспособления при шофиране
В случаите, когато заключението, съгласно Наредба 3, следва да се направи от ТОЛЕК, ОПЛ попълва медицинското свидетелство и отбелязва в него необходимостта от заключение от ТОЛЕК, като не попълва картата за оценка на физическа годност за водача на МПС. 

За издаване на медицинско свидетелсво за физическа годност на водачите на МПС се изискват следните документи: 

 • лична карта;
 • шофьорска книжка (ако има издадена);
 • Бланка „медицинско свидетелство за водач на МПС“;
 • Медицинска документация – в случай, че такава не е налична при ОПЛ (напр. при скорошна смяна на ОПЛ) – данни от прегледи, изследвания, консултации и хоспитализации.

При необходимост от заключение за физическата годност на водача на МПС от ТОЛЕК: 

 1. При първо явяване на ТОЛЕК се изисква представяне на попълнено от ОПЛ медицинско свидетелство и допълнително поисканите документи от ТОЛЕК (индивидуално за всеки водач в зависимост от заболяванията му)
 2. При последващо явяване на ТОЛЕК не се изисква медицинско свидетелство от ОПЛ, а необходимите изследвания и консултации се определят от ТОЛЕК. 

Обичайно медицинското свидетелство се издава в деня на извършения от ОПЛ преглед. 

При необходимост от консултации с лекари от профилни специалности медицинското свидетелство се заверява след извършване на необходимите специализирани прегледи. 

Валидността на медицинското свидетелство за водач на МПС е 6 месеца след заверяването му. 

Издаването на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС е административна услуга извън основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и се извършва срещу заплащане по ценоразпис

Лицата с прекъснати осигурителни права заплащат по ценоразпис и прегледа при ОПЛ.

Специализираните прегледи и изследвания за заверка на медицинското свидетелство, изисквани от Наредба 3,  както и прегледите, изследванията и етапните епикризи, изисквани от ТОЛЕК, не са включени в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и се извършват срещу заплащане от пациента. 

Информацията е актуална към 07.2019 г. 

Posted on

Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак

Описание на услугата

Издаването на медицинско свидетелство за граждански брак се регламентира от Инструкция № 1 за реда за освидетелстване при встъпване в брак.

Типовата бланка „Медицинското свидетелство за встъпване в брак“ се попълва от общопрактикуващия лекар, като в свидетелството се вписват данните от медицинската документация на лицата и от извършения преглед/изследвания. 

Ако е необходимо диагностично изясняване при съмнение за определени в Инструкцията заболявания, ОПЛ насочва лицата към лекари със съответната специалност за преглед и преценка. След уточняване на диагнозата и преценка дали се касае за заболявания, включени в Приложения 1, 2 или 3 от Инструкцията, профилният специалист връща освидетелствания към ОПЛ за заключение. 

Когато здравното състояние на лицата не е известно, прегледът от дерматовенеролог, пулмолог и психиатър се извършват задължително. 

В медицинското свидетелство се вписват само заболявания от приложения 1, 2 и 3, ако лицето има такива. 

Медицинското свидетелство се връчва лично на освидетелстваното лице. Съдържанието на медицинското свидетелство не се съобщава на други лица, освен в случаите, когато лицето пожелае  лекарят да обясни на партньора естеството и характера на заболяването.

Медицинското свидетелство е валидно 30 дни от датата на издаване

 

Кои заболявания се вписват в медицинското свидетелство за граждански брак?

Не се разрешава сключване на граждански брак при: 

 • тежко вродено или придобито слабоумие;
 • тежка деградация на личността вследствие на (прекарано) психично заболяване;
 • психотично състояние – до преминаването му;
 • наследствени заболявания със сериозна опасност за живота и здравето на поколението – по преценка на лекаря;
 • сифилис – до излекуването му или  до провеждане на пълноценно лечение от специалист.

При изброените заболявания граждански брак може да се сключи само ако другият партньор е информиран за наличието им преди брачната церемония: 

 • резистентен сифилис след провеждане на съответното лечение от специалист;
 • късни форми на сифилис;
 • трипер – до излекуването му;
 • проказа – до излекуването;
 • активна белодробна туберкулоза;
 • активна туберкулоза на други органи и системи с бацилоотделяне;
 • други заразни заболявания, подлежащи на задължително лечение.
 • Лична карта 
 • Медицинска документация за здравно състояние, провеждани изследвания и лечение – в случаите, когато ОПЛ няма данни за здравното състояние на освидетелствания (напр. при скорошна смяна на ОПЛ)
 • Резултати от направени изследвания – Васерман, Манту и/или други по преценка на ОПЛ
 • Резултати от направените консултации с профилни специалисти – по преценка на ОПЛ

Медицинското свидетелство се заверява след извършения преглед от ОПЛ и след получаване на резултатите от необходимите изследвания и консултации. 

При лица без съмнение за наличие на заболяване медицинското свидетелство може да бъде заверено в деня на прегледа. 

Медицинското свидетелство е валидно 30 дни след неговата заверка от ОПЛ. 

Издаването на медицинско свидетелство за встъпване в брак не е включено в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и се издава срещу заплащане по ценоразпис

Изследванията и консултациите, свързани с освидетелстването за граждански брак, се заплащат от освидетелствания. За тях не се издават медицински направления. 

Информацията е актуална към 07.2019 г. 

Posted on

Издаване на медицински документи – амбулаторен лист, рецепти

Нормативна основа

Издаването на медицинските документи „амбулаторен лист“ и „рецепти“ е регламентирано в Националния рамков договор и в Наредба 4 за реда на предписване и отпускане на лекарствени продукти

Амбулаторен лист

Издава се при всеки преглед/консултация. 

Амбулаторният лист се подписва от лекаря и от пациента. В случаите на преглед на непълнолетно лице амбулаторният лист се подписва от родител/настойник/попечител. В определени в Закона за закрила на детето случаи амбулаторният лист може да бъде подписан от служител на дирекция „Закрила на детето“, придружил детето за преглед. 

В амбулаторния лист се вписват оплакванията на пациента, други данни от анамнезата (това, което пациентът съобщава на лекаря), установените при прегледа отклонения от здравословното състояние, извършените и назначени изследвания, както и препоръчаните мерки за поведение и лечение. 

Всеки пациент има право да получи амбулаторния лист от извършения преглед, като за целта е достатъчно да заяви устно желанието си.

Съвкупността от амбулаторни листа, заедно с предоставените в амбулаторията други медицински документи (резултати от изследвания, консултации, епикризи и други) съставляват амбулаторното медицинско досие на пациента. Досието се съхранява от ОПЛ в сроковете, определени в Правилника за оказване на медицинска помощ.  Всеки пациент има достъп до своето досие въз основа на писмено заявление, адресирано до управителя на практиката. Досието може да бъде разгледано от пациента в определен от Управителя на практиката час, като могат да бъдат направени ксерокопия на наличните в досието документи (допълнително поискана от пациента услуга, предоставяна срещу заплащане). 

Данните от всеки амбулаторен лист се предоставят с ежемесечните отчети в информационната система на НЗОК. Всеки пациент може да разгледа здравното си досие, като се идентифицира чрез електронен подпис, ПИК на НАП или персонален идентификационен код, получаван лично в РЗОК. 

За издаването на рецептурни бланки МЗ-НЗОК № 5 и 5А не се дължи допълнителна такса.

Рецепти

Рецепти, за медикаменти, реимбурсирани частично или изцяло  от НЗОК се издават след извършен преглед от ОПЛ. 

Не може да бъде получена рецепта за реимбурсирани от НЗОК медикаменти без предварително извършен преглед на пациента.  

Прегледът трябва да е в деня на издаване на рецептата. При преглед в домашни условия, когато е невъзможно в деня на прегледа да бъде издадена рецепта бл. МЗ-НЗОК № 5 или 5А, по изключение се допуска рецептата да се издаде на следващия ден, като датата на рецептата следва да е същата както и датата на прегледа на пациента. 

На рецептурни бланки МЗ-НЗОК № 5 и 5А се изписват само медикаменти, които фигурират в лекарствения списък на НЗОК. 

Предписаните лекарствени продукти се вписват в заверена от РЗОК рецептурна книжка на пациента. 

Лекарствени продукти, препоръчани от друг лекар (от болница, от СИМП или от друг преглед)  могат да бъдат изписани от ОПЛ след преценка на необходимостта от тяхното приложение и евентуалните странични ефекти и/или взаимодействия с другите ползвани от пациента медикаменти. ОПЛ може да изпише препоръчаните медикаменти, да изпише част от тях или да отхвърли изцяло препоръчаната терапия от другия лекар. Наличието на препоръка не задължава ОПЛ да изпише препоръчаните медикаменти. 

Рецепти за реимбурсирани от НЗОК медикаменти се изпълняват в аптеки, сключили договор с НЗОК.

Поправка в издадена рецепта се извършва, като рецептата се анулира и се издава нова. Издаването на нова рецепта е свързано с нов преглед на пациента, отразен в амбулаторен лист. 

Издаването на рецепти за психотропни и упойващи вещества се извършва след преглед/консултация на пациента. 

Преценката за необходимостта от лечение с психотропни и упойващи вещества се извършва от ОПЛ, дори в случаите на предварителна консултация с друг лекар и наличие на писмена препоръка от него (амбулаторен лист, направление 119а)

На жълти и зелени рецепти се изписват медикаменти за лечение до 30 дни. Количеството изписани медикаменти зависи от определената в рецептата доза. 

Приемането на медикаментите от пациента в доза, по-голяма от предписаната, не е основание за издаване на нова рецепта преди изтичане на срока, за който са изписани лекарствените продукти. 

Издаването на рецепта за психотропни и упойващи вещества се заплаща по ценоразписа на лечебното заведение. 

На рецептурни бланки се назначават медикаменти, необходими за лечението на установено при преглед заболяване или състояние, налагащо прием на лекарствени продукти. 

Рецептурна бланка се издава след преглед на пациента, освен в случаите, когато при предходен преглед е установено и документирано, че лечението следва да продължи.

Рецептурната бланка има срок на валидност 30 дни за остри състояния (за еднократно отпускане на медикаменти) и 90 дни за хронични състояния (за многократно отпускане на медикаменти). 

Всеки лекар, определил необходимостта от лечение, следва да издаде рецептурна бланка за медикаментите. ОПЛ няма задължение да изписва на бяла рецепта медикаменти, назначени в епикризи, консултации или по препоръка на радио и телевизионни предавания, интернет, познати и приятели. 

Издаването на рецепта без намаление не се таксува  извън таксата за извършване на амбулаторния преглед/консултация. 

Издаването на рецепти по протокол на НЗОК/РЗОК отговаря на изискванията за издаване на рецептурни бланки за реимбурсирани медикаменти. 

Допълнителен необходим документ е протокол за предписване на медикаменти, заверен от РЗОК, с дата на валидност преди датата на издаване на рецептата и с ненастъпила крайна дата на валидност на протокола. 

Предписаните лекарствени продукти и изделия се вписват в заверена рецептурна книжка. 

За издаването на рецепти по протокол не се дължи допълнителна такса

Информацията е актуална към 07.2019 г. 

Posted on

Издаване на писмено съобщение за смърт

Кога ОПЛ може да издаде писмено съобщение за смърт?

Нормативните изисквания за издаване на писмено съобщение за смърт са вписани в Закона за гражданска регистрация, Закона за здравето, Наредба 14 за медицинските критерии и реда за установяване на смърт, Наредба № 23 за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи. 

ОПЛ може да издаде писмено съобщение за смърт, ако са изпълнени всички изброени по-долу условия: 

 1. Смъртта е настъпила преди по-малко от 48 часа
 2. Причината за смъртта е болестна (ненасилствена)
 3. Ако починалият е установен и има документи за самоличност
 4. Ако лекарят знае каква е причината за настъпилата смърт
 5. Ако е посетил лично мястото където е починал човека и се е убедил чрез внимателен външен оглед на глава, тяло и крайници за липса на следи от насилие (механично, химично, термично и др.)
 6. Ако няма данни, че смъртта е настъпила след претърпяни в близкото минало травми-ПТП, трудова злополука, побой, битов инцидент и др.

Кога ОПЛ не може да издаде съобщение за смърт?

 1. Ако са минали повече от 48 часа между времето на настъпване на смъртта и мъртвопроверителството (напр. белези на трупно разложение)
 2. Ако смъртта е насилствена или имате съмнения за такава
 3. Ако починалият е неустановен без документи за самоличност
 4. Ако ОПЛ не знае каква е причината за смърт
 5. Ако ОПЛ не е посетил лично мястото, където е починал човека и не сте се убедили чрез внимателен външен оглед на глава, тяло и крайници за липса на насилие /механично, химично, термично и др./
 6. Ако има данни, че смъртта е настъпила след претърпяни в близкото минало травми-ПТП, трудова злополука, побой, битов инцидент и др.
 7. Във всички останали случаи които подлежат на съдебно-медицинска аутопсия
 8. Когато ОПЛ не е сигурен в причината за смъртта, съгласно чл. 98 от Закона за здравето той може да поиска патологоанатомична аутопсия. Патологоанатомична аутопсия може да се извърши по искане на лекаря, констатирал смъртта, или по искане на близките на починалия. 

Кога трябва да се прави съдебномедицинска експертиза?

 1. Насилствена и съмнение за насилствена смърт;
 2.  Трупове на лица с неустановена самоличност и новородени, когато смъртта е настъпила извън болнично заведение;
 3.  Настъпила смърт след лечение от лица, които нямат медицинска правоспособност;
 4.  Настъпила смърт преди, по време и непосредствено след хирургична интервенция, след изкуствено прекъсване на бременността, раждане, кръвопреливане и други медицински манипулации, пораждащи съмнение за неправилни медицински действия;
 5. Разчленени трупове и части от тях;
 6. Оплакване, че смъртта на починалия е настъпила вследствие неправилно лечение;
 7. Настъпила смърт след отказ от медицинска помощ;

Кой издава съобщението за смърт?

Наредба 14 за медицинските критерии и реда за установяване на смърт регламентира ясно кой издава съобщението за смърт: 

Чл. 2.(1) Установяването на смърт, настъпила извън лечебно заведение, се извършва от лекар/и, а при липса на лекар -от фелдшер
Чл. 4. (1) Лекарят (фелдшерът), установили смъртта, попълват „Съобщение за смърт“

Съгласно действащата нормативна уредба масовата практика лекар от ЦСМП да установи смъртта и да не издаде писмено съобщение за смърт представлява нарушение на Наредба 14. 

ОПЛ няма регламентирано задължение за издаване на съобщения за смърт. Съобщението се може да се издаде от всеки лекар или фелдшер, които са констатирали смъртта, ако са изпълнени горните условия. Не е задължение на  ОПЛ на починалия да издава съобщението за смърт. 

 1. Документ за самоличност на починалия – лична карта, шофьорска книжка, паспорт. При липса на документ за самоличност е необходимо да се издаде служебна бележка от кмета на населеното място, потвърждаваща самоличността на починалия.
 2. Медицински документи от прегледи, консултации, изследвания и хоспитализации на пациента

Съгласно Наредба 14 за медицинските критерии и реда за установяване на смърт към установяване на смъртта се пристъпва веднага след като стане известно нейното настъпване

Съобщение за смърт се издава не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта

Експертизата за причината на настъпване на смъртта не е включена в Наредба 3 за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, поради което за издаването се дължи такса по ценоразпис

В случаите на установяване на смърт и експертиза на причините за настъпване на смърт извън населеното място, където практикува ОПЛ, може да бъде изисквана допълнителна такса за покриване на транспортните разходи на лекаря до и от мястото на мъртвопроверителството. 

Информацията е актуална към 07.2019 г. 

Posted on Leave a comment

Списък на предоставяните административни услуги за пациентите

Списък на административните услуги, предоставяни от лечебното заведение

На линковете можете да получите информация за административните услуги, предоставяни за пациентите от лечебното заведение, съгласно Решение 704 от 5.10.2018 г.  на Министерския съвет. Информацията включва описание на административната услуга, необходимите документи, сроковете за получаване на услугите и таксите за тяхното предоставяне. 

Издаване на писмено съобщение за смърт

Издаване на болничен лист и дубликат на болничен лист

Издаване на медицинска документация – амбулаторен лист, рецепти, направления

Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак

Издаване на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС

Издаване на медицинско свидетелство за работа

Издаване на медицинско свидетелство за учебно заведение

Издаване на удостоверения за профилактични прегледи и имунизации, за социални помощи, за постъпване в дом за социални грижи

Изготвяне на етапна епикриза – за ТЕЛК (вкл. направление за първоначално представяне на ТЕЛК и при поискване от ТЕЛК), ТОЛЕК,  застрахователна компания и др.

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, вкл. копия от медицински документи

Запознаване на наследници и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи

Издаване на сертификат за извършена ваксинация срещу КОВИД-19

Posted on

ОПЛ и спешна помощ

Задължения на ОПЛ по оказване на спешна медицинска помощ

Терминът „спешно състояние“ е дефиниран в медицинския стандарт по спешна помощ. Под спешно състояние се разбира остро състояние или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, която изисква незабавна медицинска помощ. 

 

Определението на термина „спешна медицинска помощ“ е в Наредба № 25 от 4.11.1990 г. за оказване на спешна медицинска помощ. 

Чл. 2. Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма.

Наредба 24 от 04.11.1999 г. определя кога пациент със заболяване е обект на спешна медицинска помощ: 

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Обект на спешна медицинска помощ са:

 1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
 2. Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения или сектори на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП);
 3. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
 4. Жени със започващо раждане или аборт;
 5. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
 6. Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

Медицинската помощ при спешни състояния е насочена към предотвратяване на смърт, на тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено значими органи и системи.

Спешната помощ в България се организира и финансира от държавата.

Съгласно Наредба 3 за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, ОПЛ оказва спешна помощ само при спешни състояния, възникнали на територията на лечебното заведение (в кабинета или в чакалнята):

 1. Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента:

4.1. осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (поставяне на въздуховод, трахеална пункция);

4.2. изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж;

4.3. осигуряване на периферен венозен източник и инфузия на лекарствени продукти;

4.4. електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.

Всяко лечебно заведение е длъжно да извърши възможния обем медицински дейности при пациент в спешно състояние на територията на лечебното заведение, независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статут до пристигането на екип на СМП.

Личния лекар не изпълнява спешна помощ на адрес. Поемането на спешните  случаи в дома на пациента, на работното място или на обществено място се осъществява чрез повикване на тел. 112 от Спешна помощ. 

Информацията е актуална към 04.2019 г.

Posted on

Домашни посещения

Правила за извършване на домашни посещения

1.Оказване на медицинска помощ в дома на пациента /домашни посещения/ се извършват съгласно Наредба №3 за основния пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК:

                        6.3. Домашните посещения се извършват в обявените в графика часове.

2.Домашните посещения се извършват само в планов порядък в обявените часове за домашни посещения  след преценка на необходимостта от лекаря и след приключване на амбулаторната дейност.

3. Домашни посещения се извършват само на пациенти,  които е невъзможно да бъдат транспортирани до лечебното заведение.

4. Заявяването на домашно посещение се извършва чрез личен разговор между лекаря и пациента/негови близки. 

5. При заявяване на домашно посещение пациентът/неговият близък трябва да даде кратка информация за състоянието на пациента, неговите оплаквания, давност и други важни за медицинската помощ въпроси, зададени от лекаря. 

6. При заявено домашно посещение пациентът/неговите близки следва да осигурят лице, което да покаже пътя към дома на пациента. Не е задължително да се осигури транспорт за лекаря. 

7. В случаите на осигурен от пациента транспорт до дома, в който ще се извърши домашния преглед, трябва да бъде осигурен и обратен транспорт за лекаря до амбулаторията. 

8. В случаите, когато домашното посещение се извършва с транспорт на лекаря, и разстоянието до дома е повече от 10 км, пациентът следва да заплати стойността на транспортните разходи в двете посоки. 

9. Медицинската документация за домашното посещение се оформя впоследствие, като болния или негови близки се поканват да подпишат изготвените документи в амбулаторията в часовете за амбулаторна дейност или в удобно време за лекаря и пациента/неговите близки.

10. Оказване на медицинска помощ в дома на пациента (домашни посещения) на неосигурени лица или на пациенти нерегистрирани в пациентската листа се извършват  след заплащане на регламентирана такса съгласно ценоразпис. 

11. Домашно посещение по желание на пациента, ако не отговаря на условията по т. 3, или извън часовете по т. 2, се заплаща от пациента по ценоразпис. 

12. Домашни посещения на лица с медицински проблеми, отговарящи на критериите за спешност, са обект на центровете за спешна медицинска помощ и се заявяват на тел. 112.  Общопрактикуващият лекар няма право да напусне амбулаторията и да извършва прегледи на пациенти в спешно състояние в техния дом или на обществено място в часовете, определени за амбулаторна или профилактична дейност. 

Информацията е актуална към 04.2019 г. 

Posted on

Издаване на удостоверения за детски добавки и социални помощи

В практиката на д-р Виктория Чобанова се издават следните документи, необходими за дирекция „Социално подпомагане“:

Удостоверенията за проведени профилактични прегледи и имунизации се изискват от дирекция „Социално подпомагане“ във връзка с процедури по отпускане на детски добавки, социални помощи, при социална работа с деца в риск и в други случаи. 

Документът удостоверява дали в практиката са извършени регламентираните в нормативните документи профилактични прегледи и имунизации на детето. 

В случаите, когато детето не е посетило всички регламентирани в Наредба 8 и в НРД профилактични прегледи, не са извършени всички имунизации за неговата възраст, или при прегледа на детето са установени обстоятелства, насочващи към неглижиране на нуждите на детето (неправилно хранене, неправилно лечение, отклонения в психичното състояние на детето и във физическото развитие), тези обстоятелства се удостоверяват в документа за дирекция „Социално подпомагане“.

Обръщам внимание на родителите да се информират своевременно  и да водят децата си редовно за профилактичните прегледи и необходимите имунизации. 

Удостоверението за проведени профилактични прегледи и имунизации във връзка с процедура за отпускане на детски добавки (1 път годишно) се издава безплатно и е включено в основния пакет здравни дейности. 

Удостоверенията, свързани с получаване на други социални помощи, във връзка със социална работа за деца в риск, както и при искане за повторно издаване на документа в рамките на календарната година се издават срещу заплащане

Удостоверението се издава на лица с намалена работоспособност, определена с решение на ТЕЛК.

Удостоверението включва информация за заболяванията, лечението, необходимия хранителен режим и необходимостта от санаториално лечение. 

Удостоверението не е включено в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и се издава срещу заплащане. 

Попълва се типов образец  въз основа на данните от наблюдението на пациента в практиката, наличните заболявания, комуникативни особености, хигиена, необходимост от специфични грижи, медикаменти. 

Комплектът документи не е включен в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и се издава срещу заплащане. 

За издаване на удостоверения за детски добавки за деца и социална интеграция на здравноосигурени лица с определен от ТЕЛК процент НР са необходими документи, удостоверяващи съответните факти. 

За деца, които са имунизирани при друг ОПЛ или в друга държава, се изисква официална справка от лечебното заведение, провело имунизациите, с дати на всяка имунизация и име на ваксината. Ако имунизациите са извършени в друга страна, справката следва да бъде легализирана. 

За издаване на удостоверение за социална интеграция са необходими копие от решението на ТЕЛК и рецептурна книжка, съответно ползваните от пациента медикаменти за лечение на хроничното заболяване. В случаите, когато лечението се провежда от лекар в практиката и в документацията на пациента са налични съответните данни, удостоверението се издава въз основа на документацията в лечебното заведение. 

За подготовка за постъпване в социален дом са необходими типова бланка за предварителен преглед на пациента преди постъпване в дома и решение на ТЕЛК (ако пациентът е освидетелстван). Документите се оформят въз основа на медицинското досие на пациента, налично в амбулаторията. За пациенти, които са нови за практиката и за които няма налична информация, е необходимо извлечение от досие/етапна епикриза от предходния ОПЛ или медицинска документация, отразяваща наличните заболявания, проведените консултации, изследвания и лечение на пациента в последните 2 години. Документите за постъпване в социален дом се попълват след извършен преглед на пациента. 

Срокът за изготвяне на удостоверенията за детски добавки, социални помощи, социална интеграция и документите за постъпване в социален дом е до 3 работни дни, включително деня на искането.

Ако за издаването на документите е необходимо да бъде извършен преглед, срокът за издаване на документите е до 3 работни дни, считано от деня на извършения преглед. 

При допълнително поискана от пациента експресна административна услуга срокът за изготвяне на документите е до 6 часа, считано от постъпването на искането, съответно от извършването на прегледа (ако е необходимо да бъде извършен преди издаване на документа)

Издаването на удостоверение за проведени профилактични прегледи и имунизации за получаване на детски добавки (1 път годишно) е включено в основния пакет здравни дейности, гарантниран от бюджета на НЗОК и за него не се заплащат допълнително такси. 

Издаването на удостоверение за проведени прегледи и имунизации за социални помощи, по искане на дирекция „Закрила на детето“, както и при повторно искане от пациента за издаване на удостоверение, вкл. дубликат или по друга причина, се извършва срещу заплащане по ценоразпис. 

Издаването на удостоверение за социална интеграция на пациенти с определен % НР от ТЕЛК се извършва срещу заплащане по ценоразпис. 

Изготвянето на документи за постъпване в социален дом се извършва срещу заплащане по ценоразпис

Информацията е актуална към 04.2019 г.

Posted on

Подготовка за ТЕЛК

Право на освидетелстване от ТЕЛК имат пациенти с хронични заболявания, причиняващи трайна неработоспособност. 

Нормативната основа, регламентираща освидетелстване от ТЕЛК, са вписаните разпоредби в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Наредбата за експертиза на работоспособността, Наредба 3 за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Правилникът за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, Национален рамков договор.

Първоначалното представяне пред ТЕЛК, както и при влошаване на състоянието се извършва чрез изготвяне на Протокол за ТЕЛК. Протокол за ТЕЛК може да бъде издаден от общопрактикуващия лекар, от лекуващия специалист или от ЛКК.  Протоколът се изготвя въз основа на данните от анамнезата (оплакванията и историята на пациента), медицинска документация, отразяваща заболяванията на пациента (прегледи, изследвания, епикризи) и след извършен преглед на пациента. 

Протоколът за ТЕЛК представлява етапна епикриза, отразяваща здравното състояние на пациента към момента на прегледа. В него не могат да бъдат вписвани заболявания и състояния, за които липсва медицинска документация и които не са обективно налични при прегледа на пациента. 

След изготвянето му, протоколът за ТЕЛК трябва да бъде входиран в картотеката на ТЕЛК по местоживеене на пациента (постоянен адрес или временен адрес, на който пациентът е регистриран поне 3 месеца преди представянето на ТЕЛК). Пациентът получава на обявения в протокола адрес съобщение с датата, мястото на освидетелстване и медицинските документи, които следва да представи при освидетелстването. 

С писмото от ТЕЛК пациентът трябва да се консултира със своя ОПЛ за комплектоване на документите (изследвания и консултации), изисквани от ТЕЛК.  Този процес е включен в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и за него пациентът не заплаща допълнително  такси, освен таксата за посещение при ОПЛ. 

Всички изследвания и консултации, направени от пациента в последните 12 месеца преди явяването на ТЕЛК, се признават от ТЕЛК и не е необходимо да се извършват преди освидетелстването. 

Вашият ОПЛ ще прегледа исканите от ТЕЛК изследвания и консултации, ще направи справка кои от тях имате извършени в последните 12 месеца и ще ви посочи кои изследвания и консултации следва да извършите преди явяването на ТЕЛК. 

Съгласно НРД 2018, НЗОК заплаща само високоспециализирани медикодиагностични изследвания по искане на ТЕЛК. Това означава, че ако нямате извършени определени изследвания, които не са високоспециализирани (напр. изследвания на кръвна захар, кръвна картина, чернодробни проби, рентгенови снимки и др.), същите следва да бъдат извършени в медико-диагностична лаборатория срещу заплащане по цени на лабораторията. 

За извършване на консултациите, искани от ТЕЛК, се издава направление бланка МЗ-НЗОК № 6 (талон за ЛКК). С това направление всеки лекар от СИМП (тесен специалист) следва да извърши нужната за ТЕЛК консултация. Всеки отказ на лекар от СИМП да направи консултация въз основа на издадено от ОПЛ направление бланка МЗ-НЗОК № 6 представлява нарушение на НРД, за което можете да напишете оплакване до РЗОК. В НРД изрично е забранено за консултации по искане на ТЕЛК да се издават направления бланка МЗ-НЗОК № 3 (талон за консултация). Не искайте от своя ОПЛ да нарушава разписаните правила за оказване на медицинска помощ – той подлежи на санкции за всяко нарушение. 

Указание на НЗОК във връзка с подготовката за ТЕЛК можете да видите тук. 

След извършване на исканите от ТЕЛК консултации и изследвания е желателно да посетите отново своя ОПЛ, за да провери дали Вашата документация отговаря на изискваната от ТЕЛК. Вашият лекар ще Ви даде копия от документите от досието, които да представите в ТЕЛК.

В някои случаи ТЕЛК искат цялото медицинско досие, съхранявано при ОПЛ. Ако получите от ОПЛ досието за освидетелстването в ТЕЛК, трябва в 7-дневен срок да върнете всички документи в досието. Ако е необходимо част от медицинските документи да бъдат приложени към Вашето дело в ТЕЛК, Вие трябва да се погрижите да направите копия от тези документи и да върнете на ОПЛ оригиналните медицински документи с всички прикачени към тях изследвания, консултации, електрокардиограми. Вашият ОПЛ няма никаква възможност да възстанови документи, изгубени от Вас или оставени в ТЕЛК. 

 1. Документ за самоличност. При представяне на ТЕЛК на деца – документ за самоличност на родителя.
 2. Удостоверение за настоящ адрес, ако е различен от постоянния
 3. Медицински документи – епикризи, изследвания, консултации, рентгенови снимки, други образни изследвания (КАТ, ЯМР, сцинтиграфии, ангиографии и др.)
 4. Всички изследвания и консултации, които сте извършвали през последните 12 месеца (с направление от ОПЛ или по друг повод – трудова медицина, платени изследвания и прегледи и т.н.)
 5. Предшестващо решение на ТЕЛК, ако има такова
 6. Списък със заболяванията, които искате да бъдат отразени в Протокола за ТЕЛК
 7. Списък с приеманите към момента на прегледа медикаменти (или опаковки от същите) – за вписване в протокола. 

Протоколът за ТЕЛК се изготвя в срок до 30 дни след заявяване на желание за това от страна на пациента. Изготвянето на Протокол за ТЕЛК се извършва след приключване на амбулаторните прегледи и предоставянето на услугата се съобразява с наличното свободно време, което лекарят може да отдели за тази услуга. 

В периодите на пререгистрация на пациенти (юни и декември) не се изготвят протоколи за ТЕЛК. При заявено желание от страна на пациента за представяне пред ТЕЛК в тези периоди, ОПЛ определя дата за изготвяне на Протокол за ТЕЛК след 6-то число на следващия месец (съответно юли и януари). 

След получаване на писмото от ТЕЛК  е желателно да запишете час за консултация с ОПЛ, т.к. справката за наличните и необходимите изследвания и консултации отнема време и ОПЛ може да няма възможност да я направи, ако нямате определен час за преглед. Същото важи и за консултацията с ОПЛ след извършване на исканите от ТЕЛК изследвания и консултации. 

 1. Изготвянето на Протокол за ТЕЛК не е включено в основния пакет здравни дейности, заплащан от НЗОК, и се заплаща по ценоразпис. 
 2. Подготовката на документите за представяне пред ТЕЛК (преглед и комплектоване на изследванията и консултациите) е услуга, включена в основния пакет здравни дейности и за нея не се заплаща допълнително такса. 
 3. Издаването на дубликати/копия на документи от досието на пациента за представяне пред ТЕЛК се заплаща по ценоразпис
 4. Изследванията, изисквани от ТЕЛК, ако не са високоспециализирани, се заплащат по цени на медико-диагностичната лаборатория. 
 5. Консултациите за ТЕЛК, извършвани от СИМП с направление бл. МЗ-НЗОК № 6 (талон за ЛКК) не следва да се заплащат по цени за свободен прием, т.к. специалистите получават от НЗОК заплащане за извършената от тях консултативна помощ с направление бланка МЗ-НЗОК № 6.

Информацията е актуална към 01.2019 г.