Posted on

Портал Обща Медицина

Информационен Портал Обща Медицина

Как възникна идеята за Портал Обща Медицина

Идеята да създам информационния Портал Обща медицина възникна след разговори с доста колеги, работещи като общопрактикуващи лекари. Обсъждахме обучението по медицина, специализацията, начина на работа в ПИМП, необходимостта от адекватна комуникация. Споделяхме информация в кои сайтове правим справки и търсим необходимото в момента. 

В България общопрактикуващите лекари бяха създадени през 2000 година и във времето нашата дейност придоби специфични очертания, нужди и практики. Нищо, или почти нищо от необходимата ни информация, не се предоставя в университетите по време на обучението по медицина,  и не присъства в програмите за специализация по Обща медицина.  Обучението в болниците, което е половината от времето за специализация, се води по същата програма, по която се обучават и студентите в отделните дисциплини, като се обсъжда лечението на вече установени заболявания в условията най-често на болничната помощ. И това е логично, защото са единици преподавателите на специализанти по Обща медицина, които знаят как и какво работи един общопрактикуващ лекар. 

Медицинската дейност при нас е специфична. Работим с пациенти, които са записани в практиката ни и които относително добре познаваме. Те идват при нас с всякакви медицински и немедицински проблеми и очакват от нас помощ за тяхното решаване. Не знаем какво е тяхното заболяване, необходимо е да работим със симптоми и от симптомите да поставяме диагноза. Работим в условията на времеви дефицит – най-често имаме не повече от 10 минути за пациент. В това време трябва да снемем насочена анамнеза, насочен статус, да изключим потенциални животозастрашаващи състояния и да предложим последващо поведение (лечение или изследвания и консултации за уточняване на проблема). 

Практическото обучение в някои акредитирани практики понякога дава необходимите насоки за бъдещата самостоятелна работа на специализантите по Обща медицина. Въпреки това, започвайки работа като ОПЛ със самостоятелна практика, завършилите специализация не са готови за предизвикателствата в нашата дейност.

Какво е Порталът Обща Медицина?

Порталът Обща Медицина ще съдържа информация в помощ на работещите общопрактикуващи лекари, специализанти, студенти, лекарски асистенти,  административни асистенти в ПИМП, медицински сестри и всички други,  които биха имали полза от събраната информация. Амбицията ми е на едно място да бъде достъпно всичко, което би могло да бъде необходимо в хода на ежедневната практика,  с цел да се намали времето за търсене на информация от ОПЛ. 

В Портала са предвидени няколко секции: 

 • нормативна база – линкове към актуалните текстове на закони, наредби, правилници и други нормативни документи, НРД, указания и методики, определящи правилата за работа в ПИМП. 
 • медицинска база данни по синдроми – най-честите оплаквания, с които пациентите идват в общата практика. За всеки синдром информацията е структурирана, като включва: възможни причини; алармиращи симптоми; анамнеза на настоящите оплаквания; минали и настоящи медицински проблеми; фамилна и социална анамненза; вредни навици; преглед на медикаментите, с които се лекува пациентът; преглед на лабораторни и други изследвания; насочен статус по системи – общо състояние, кожа, глава и шия, гръден кош, корем, крайници, психично състояние. За всеки синдром се дават най-важните моменти от анамнезата и статуса, които биха ни помогнали да поставим максимално бързо правилна диагноза и да не пропуснем важно заболяване и спешност. В повечето материали има и насоки за проследяване и лечение, показания за хоспитализация и друга важна информация за ОПЛ. 
 • лабораторни изследвания – насоки за интерпретация на лабораторните изследвания; кога да ги назначаваме и как да подготвим пациента за тях;  възможности за получаване на невярни лабораторни резултати; лабораторни констелации при някои заболявания. 
 • медицински калкулатори – линкове към публично достъпни калкулатори за изчисляване на определени показатели или терапевтични схеми
 • видеоматериали в помощ на ОПЛ – тук ще се включват линкове към публично достъпни видеоматериали, илюстриращи различни нормални и патологични находки; пропедевтика (как се извършва преглед на различни области на човешкото тяло); нормално и атипично развитие на бебето и малкото дете; медицински процедури в ПИМП и др. 
 • ЕКГ портал – линкове към сайтове за ЕКГ диагностика с възможност за самообучение и самопроверка на знанията
 • други изследвания – как да тълкуваме някои изследвания, които получаваме от пациентите в  ежедневието (ехокардиография, ехография, ЕМГ, ЕЕГ, доплерово изследване на периферни артерии, холтер за артериално налягане, холтер-ЕКГ и др.)
 • комуникация – идеи и практически подходи за комуникация с проблемни пациенти, справяне с агресия и др. 

Източници

За изготвяне на материалите в Портала Обща Медицина  са използвани български и чужди учебници, справочници, ръководства за поведение, алгоритми, интернет ресурси (NICE, сайтове на научни дружества в България, Англия, Америка, Австралия и други). 

Източниците са изброени и са дадени с линк (където е възможно) след всеки материал. 

Видеоматериалите и тематичните блогове се представят с линк към публикацията в оригиналния сайт. 

Освен източниците, към всеки материал са публикувани и  линкове към наши и чужди ръководства за поведение, специализирани тематични сайтове с допълнителна информация за пациентите и за лекарите и друга информация, свързана с темата. 

 

Абонамент

Порталът Обща Медицина е достъпен след регистрация. Имате възможност да се запознаете с Портала в рамките на 1 ден. След този срок ползването на Портала е на абонаментен принцип. Информация за видовете абонамент,  абонаментните такси, условията за отказ от ползване на Портала можете да видите тук. 

Развитие

Медицината е динамична и много бързо развиваща се специалност. Много динамична е и нормативната база, определяща дейността в ПИМП. 

Амбицията ми е да поддържам информацията актуална, доколкото е възможно. 

Въпреки това, не мога да гарантирам, че всяка информация на сайта е 100  % актуална. Идейта на Портала Обща Медицина не е да замества прегледа и преценката от лекар, а да осигури на лекарите насоки за снемане на анамнезата, статуса, важните за конкретното състояние изследвания и принципите на поведение. Окончателното диагностично и терапевтично решение е на лекаря, преглеждащ пациента. 

За поддържане на материалите в Портала актуални ще се радвам на обратна връзка от потебителите – в случай, че ви е известна промяна в ръководствата за поведение, ако забележите техническа или печатна грешка, ако сте попаднали на сайт с информация за определен проблем, ако Ви е необходима информация, която не фигурира в сайта. Ще направя възможното да актуализирам материалите в сайта в съответствие с публикуваните новости и да включа Портала информацията, която Ви е нужна.  

Актуализацията на материалите в Портала може да отнеме време, тъй като аз ще продължа да работя основно като общопрактикуващ лекар с всички ангажименти на ОПЛ, както и Вие. Ангажирам се да получите обратна връзка за всяко дадено от Вас предложение към съдържанието на Портала. 

Надявам се с общи усилия да направим Портала Обща Медицина място за справка, информация и помощ за общопрактикуващите лекари. 

Ако желаете да разгледате или да ползвате сайта, необходимо е да изберете абонамент и да въведете данни за регистрация в Портала. До качване на основната информация в Портала можете да разглеждате безплатно, като изберете абонамент „безплатен пробен период“

Posted on

Интензивно обучение по Обща медицина

Интензивно обучение по Обща медицина

Специализация по Обща медицина по Наредба 1 – какво не научаваме

Обучението на специализанти по Обща медицина се провежда най-често шаблонно, по програми, изготвени от медицинските университети, и до голяма степен повтаря обучението на студентите. Практическото обучение в акредитирани практики често е свързано повече с амбулаторни прегледи, отколкото с подготовката за организиране на самостоятелна практика.

Обучението в болниците – теоретическо и практическо – е много далече от дейностите, които общопрактикуващият лекар извършва в своя кабинет с пациентите. Много специализанти след 3-годишно обучение споделят, че не са готови за предизвикателствата в реалната обща практика. 

По време на специализацията по Обща медицина не са застъпени важни теми, като нормативна база, организация на практиката и финансова ефективност, счетоводство и данъци. Както по време на обучението по медицина, по време на специализацията си бъдещите общопрактикуващи лекари изучават медицината по диагнози. Но в практиката пациентите не идват при нас с поставена диагноза – те идват с оплаквания – главоболие, обрив, коремна болка, безсъние и много други. В практиката от оплакването на пациента до поставянето на вероятна диагноза имаме не повече от 10-15 минути, рядко разполагаме с повече време. То трябва да ни стигне да зададем правилните въпроси, да снемем всичко необходимо от статуса, да назначим необходимите изследвания. 

Задължително е да можем да разбираме и разчитаме резултатите от назначените изследвания – лабораторни, рентгенови, ЕКГ, ехокардиография, доплерови изследвания на артерии и вени, независимо от даденото разчитане. Не са редки случаите, в които дори специалистът не е обърнал достатъчно внимание на някой детайл (най-често поради бързината на прегледа). А правилната насока към диагнозата определя успешния път на пациента към уточняването и лечението му. 

Какво още трябва на специализанта, за да работи като ОПЛ?

Обучавам специализанти по Обща медицина от повече от 10 години. В практиката ми са обучени десетки общопрактикуващи лекари, работещи самостоятелно днес. След последните промени в Наредба 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изтичането на срока, за който е акредитирана практиката ми, се отказах да участвам в процеса, регламентиран в Наредбата. Ежедневно консултирам колеги по всякакви въпроси, свързани с Общата медицина.  През 10-те години работа със специализанти по Обща медицина успях да определя основните дефицити на официалната специализация по Обща медицина: 

1. Липса на познания за нормативната база. Работим в нормативна среда, определена от 35 закона; над 55 наредби; непрекъснато променящ се Национален рамков договор с 21 приложения, променлив брой указания, методики, изисквания на НЗОК за лечение на различни заболявания; медицински стандарти; други документи. Всичко това отсъства дори от програмата за специализация по Обща медицина. 

2. Трудности в разчитането на ЕКГ, лабораторни, рентгенови и други изследвания – колегите често четат само разчитанията на изследванията, без да могат да интерпретират самите образи

3. Трудности в подготовката за проверки от страна на НЗОК и други институции, неправилно поведение по време на проверките, неадекватна самозащита при писмени обяснения по време на проверката и възражения към констатациите на проверяващите екипи. 

С какво мога да помогна на настоящите и бъдещите ОПЛ?

А. Интензивни курсове за работещи общопрактикуващи лекари

За общопрактикуващи лекари, работещи повече от 1 година, предлагам интензивно обучение по Обща медицина, което се провежда on-line, индивидуално или в групи не повече от 3  ОПЛ, във вечерните часове, изцяло практически ориентирани. За всяко занятие е необходима предварителна подготовка.

1. Интензивно обучение по Обща медицина – нормативна база

Курсът включва преглед на цялата нормативна база в практически аспект. Обхванати са:

 •  регистрация и организация на практиката,
 • задълженията на лечебното заведение към различни институции,
 • основни моменти от счетоводство, данъци и отчетност
 • ваксинации
 • експертизни дейности в общата практика и издаване/заверяване на документи
 • профилактични дейности
 • диспансеризация
 • изписване на медикаменти
 • НРД

Очаквам завършилите курса ОПЛ да имат основни познания по действащата към момента нормативна база; да знаят къде да намерят отговора на всеки един възникнал в практиката въпрос; да бъдат по-уверени в своята ежедневна дейност,  както и по време на контактите си с колеги от другите нива на здравната система; да намалят ежедневните грешки при издаването на медицински и други документи и така да намалят вероятността от допускане на нарушения, водещи до санкции и съдебни дела. 

2. ЕКГ в общата практика – в процес на подготовка

Курсът включва най-важното за интерпретацията на ЕКГ в първичната медицинска помощ с оглед най-честите проблеми на нашите пациенти: 

 • протокол на разчитане на ЕКГ
 • ритъмни нарушения
 • проводни нарушения
 • патология на предсърдия и камери
 • исхемична болест на сърцето
 • ЕКГ промени при спешни състояния
Очаквам завършилите курса да могат да разчитат нормална и патологична ЕКГ, да различават важните патологични промени в ЕКГ и с това да подобрят грижата за своите пациенти, увереността си в интерпретацията на ЕКГ и уважението на пациентите си.
 

3. Комуникация, проверки и санкции

Курсът застъпва разликите в комуникацията на ОПЛ с пациенти, колеги и представители на институциите. Разглежда поведението на ОПЛ преди, по време на и след проверката от различни институции. Най-честите проверки в ПИМП се извършват от РЗОК/НЗОК и адекватното поведение на проверявания може да доведе до успешен (без санкции) край на проверката в много от случаите. Основната част от курса е свързана с тези проверки, като са застъпени и особеностите при проверки от други институции – НАП, Инспекция по труда, Пожарна безопасност, Медицински надзор и др.  Този курс е достъпен само за ОПЛ, преминали курса на обучение по нормативната база. 

Курсовете за интензивно обучение се заплащат – 12 лв/час. Курсистът получава фактура за платената сума. За информация и  контакт : 

 • мейл       info@drchobanova.com
 • тел.         0888 88 99 55

Интензивно обучение по Обща медицина за специализанти

За лекари, които специализират Обща медицина и не работят в ПИМП, предлагам интензивно присъствено обучение. 

Интензивното обучение за специализанти продължава около 20 работни дни на базата на 8-часов работен ден, като са включени: 

 • Практическа работа с пациентите в практиката, вкл. снемане на насочена анамнеза и  общ и локален статус
 • Комуникация с пациенти, колеги, институции
 • Курс за разчитане на ЕКГ
 • Нормативна база
 • Регистрация на лечебно заведение, счетоводство, финанси, данъци, снабдяване, отчетност към НЗОК и останалите институции
 • Интерпретация на лабораторни изследвания, рентгенови снимки,  ЕЕГ, ЕМГ, доплерови изследвания, ехокардиография, спирометрия и др.
 • При желание – извършване на доплерово изследване на артерии и вени, холтер за артериално налягане, холтер за ЕКГ, спирометрия, ехография  на корем, млечни жлези, щитовидна жлеза, бързи изследвания в амбулаторията.
 • Работа с медицински софтуер, включително комуникация с други информационни системи, бази данни, отчети и справки

Обучението изисква  ежедневна самоподготовка за следващия ден по зададени теми. Обучението се извършва срещу заплащане (около 1 МРЗ), за което се издава фактура. 

За информация и  контакт : 

 • мейл       info@drchobanova.com
 • тел.         0888 88 99 55

Портал Обща медицина

Порталът е в процес на разработка. 

Имам идеята Порталът Обща медицина да бъде справочник, обединяващ на едно място всичко необходимо за ежедневната дейност на общопрактикуващите лекари: 

 • Медицината като поведение при най-честите симптоми, водещи пациента на консултация – какво е важно от анамнезата, статуса, кои изследвания имат отношение, какво е медицинското поведение според достъпните в публичното пространство български и чужди препоръки за поведение
 • Нормативната база
 • Пропедевтика – нагледни материали как се  снема статус на отделни органи и системи, визуализация на отделни симптоми (походки, неврологични симптоми, вродени аномалии, типично и атипично нервно-психическо развитие на бебета и малки деца)
 • Справочник  – линкове към различни медицински калкулатори, справочници за лекарствени взаимодействия и за странични ефекти от медикаменти и др. 
 • Линкове към български, английски, американски публикувани ръководства за поведение при различни заболявания

Ще направя възможното темите да бъдат организирани по начин, лесен за търсене по отделна дума, по тема, по вид материал.

Порталът ще бъде достъпен на абонаментен принцип. Ще обявя допълнително готовността на Портала да предоставя информация. 

Posted on

НЕ НИ ПРЕЧЕТЕ ДА ЛЕКУВАМЕ БОЛНИТЕ!

или Нерешените стари и нови проблеми на ПИМП

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО:    УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК,    МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА БЛС,   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА НСОПЛБ,   МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВОТО

Уважаеми Ръководители на институции, Колеги, Журналисти и Граждани,

В последния месец от мен потърсиха помощ много колеги във връзка с  незаконосъобразни действия на  служители на РЗОК, НЗОК, РЗИ, МЗ, които пряко пречат на общопрактикуващите лекари да вършат работата си – диагностика, проследяване и лечение на болните. Считам за необходимо да информирам гражданите, обществото и институциите за проявите на административен произвол от страна на горепосочените институции, насочен към общопрактикуващите лекари.

Днес, в условията на епидемия общопрактикуващите лекари диагностицират, проследяват и лекуват над 58 000 болни от КОВИД-19 и още толкова карантинирани контактни. Новодиагностицираните случаи в някои практики са над 30 дневно, ежедневно проследяваните болни и контактни са над 150, на фона на обичайната заболеваемост от не-инфекциозни остри заболявания и всички пациенти с хронични заболявания.

Общопрактикуващите лекари са извънредно натоварени както с прегледи в кабинета, така и с дистанционни консултации на своите пациенти.

Все по-често, поради липса на места в болниците, на домашно лечение остават пациенти с категорични индикации за хоспитализация или в критично състояние. Помагаме, доколкото ни стигат възможностите, защото няма друг.

На този фон чиновници от всякакви институции губят времето на ОПЛ и лишават болните от необходимата им медицинска помощ:

 • Вместо добра организация за доставка, често ОПЛ чакат с часове пред РЗИ с надеждата да получим някакви ваксини за желаещите наши пациенти.
 • Вместо да осигурят възможност за диагностика в условията на епидемия, НЗОК е определила „лимити“, по-ниски от миналата година – средно 3 лв за изследвания за 3 месеца. Какво точно да назначим с тези лимити – пълна кръвна картина с цена 2.30 лв, рентгенова снимка с цена 15.50 лв, СRP с цена 4.50 лв? Как да диагностицираме, когато сме с „вързани ръце“ (всеки лев, назначен над „лимитите“ се заплаща лично от лекаря)?
 •  
 • Вместо да ни облекчат и да ни дадат възможност за адекватна почивка след натоварения с прегледи и консултации работен ден, като премахнат задължението за 24-часово осигуряване на медицинска помощ, МЗ, НЗОК и РЗОК ни губят времето с множество проверки по абсурдни и несъвместими със здравата логика казуси:

– проверяват се извършени от ОПЛ, но незаплатени от НЗОК противогрипни ваксинации, като се налагат санкции за дейност, за която е отказано заплащане в нарушение на НРД;

– налагат се санкции на лекари, приети по спешност на лечение в болница в критично състояние, които не са информирали НЗОК за това, независимо че пациентите са преглеждани и лекувани от заместника. Тези санкции достигат до 9000 (девет хиляди лева) за факта, че ОПЛ, като обикновен човек, се е разболял внезапно;

– правят се проверки по един и същи сигнал по 2-3 пъти в месеца, независимо че още след първата има обяснения, констатации, възражения, арбитраж и решение по казуса.

 • Вместо да осигурят разписания в ЗЗО ред за промени в НРД, НС на НЗОК еднолично взема решение по теми, които нямат нищо общо с договореното в НРД, без предварителни преговори, без обществено обсъждане на плануваните промени, без оценка на  въздействието.
 • Вместо да помогнат на ОПЛ да извършват диагностика, лечение и проследяване на болните, МЗ и НЗОК им възлагат все повече канцеларски дейности, губещи времето на висококвалифицирани специалисти (повечето ОПЛ са с 2, някои с 3 специалности). Това е особено отчетливо  с въвеждането на „електронизацията“ в здравеопазването, която, засега, вместо да облекчи процедурите, ги прави често невъзможни за изпълнение.
 • Вместо да реши проблема със здравнонеосигурените, НЗОК предпочита да глобява своите „договорни партньори“, по-скоро подчинени. Договорните „партньори“ БЛС и НЗОК са неравнопоставени, въпреки ЗЗО и ЗЗД, като единият проверява и глобява другия, търси начини да не заплати извършената дейност, губи му времето в абсурдни проверки и опитва да налага още по-абсурдни санкции. Всичко това гарнирано с арогантност и липса на всякаква етика.

 

Уважаеми Ръководители на институциите, уважаеми Граждани,

 Ние, общопрактикуващите лекари, ежедневно отдаваме своите знания, умения и време на нуждаещите се. В сегашната епидемична обстановка това ни струва скъпо.

Много от нас прекратиха договорите си с НЗОК.

Много от нас напуснаха страната и се реализират успешно в други страни.

Много от нас починаха, заразени на работното си място.

 Ние лекуваме инфекциозно болните и карантинираните в домашни условия, дори и тези с показания за хоспитализация (когато няма места в болниците).

Ние лекуваме неинфекциозно болните от обичайните остри заболявания.

Ние поддържаме състоянието на хронично болните.

Ние намаляваме ежедневно.

И ако днес вашият ОПЛ не постъпил точно така, както вие очаквате, той може би:

 • не е спал през нощта, за да помага на болен;
 • не се чувства добре, но е на работното си място, защото няма кой да го замести, а без заместник НЗОК ще го глоби до 9000 лв;
 • е имал абсурдна проверка от някоя институция;
 • е свършил лимитите и се чуди как да ви назначи изследванията, които са ви необходими, а НЗОК не ги е осигурила;
 • страда поради това, че е загубил близък или пациент
 • просто е уморен, и той е човек…

ОСТАВЕТЕ НИ ДА ЛЕКУВАМЕ!

 ПРЕКРАТЕТЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯ ТОРМОЗ!

 НЕ НИ ГУБЕТЕ ВРЕМЕТО С НЕМЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ!

 ОСИГУРЕТЕ НИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЧИВКА – ПОНЕ ПРЕЗ НОЩТА, ЗА ДА СМЕ ГОТОВИ ДА ЛЕКУВАМЕ СВОИТЕ ПАЦИЕНТИ И НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН!

 МАХНЕТЕ 24-ЧАСОВОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ! ПРЕГЛЕДИТЕ НОЩЕМ ОТ ГОДИНИ СА ЗА СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ!

 МАХНЕТЕ „ЛИМИТИТЕ“ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЯ!  1 (ЕДИН) ЛЕВ МЕСЕЧНО НЕ СТИГА ЗА НИЩО!

 ОСИГУРЕТЕ КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО НА ОПЛ ДА БОЛЕДУВА, БЕЗ ДА БЪДЕ ГЛОБЯВАН!

 УНИЖЕНИЕТО Е НЕДОПУСТИМО В ПАРТНЬОРСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ! БЪДЕТЕ ПАРТНЬОРИ!

 НЕКА ЗАЕДНО ДА СЪЗДАДЕМ НЕТОКСИЧНА СРЕДА ЗА РАБОТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, ЗА ДА ИМА КОЙ ДА НИ ЛЕКУВА СЛЕД 10 ГОДИНИ!

31.03.2021 г                                                 Д-р Виктория Чобанова,  обикновен ОПЛ

Posted on

Ново работно време за административни консултации

ВАЖНО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ! Удължено работно време на ВЗМ за оказване на административни услуги

Във връзка с исканията на много пациенти, отразени в направената анкета в периода януари-март относно удовлетвореността от административните услуги на ВЗМ – договорен партньор на практиката, 

СЧИТАНО ОТ:    1 юни 2020 

Административното звено на Верум Здравен Мениджър, отговарящо за оказване на административни консултации и услуги за пациентите на д-р Чобанова 

ЩЕ РАБОТИ С ДВОЙНО ПО-ДЪЛГО РАБОТНО ВРЕМЕ – ВСЕКИ ДЕН ОТ 08.00 ДО 20.00, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ И ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ. 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

Телефоните за връзка с кол-центъра, осъществяващ административните услуги за пациентите на д-р Чобанова, остават същите:

 • за информация за работния график на д-р Чобанова в съответното населено място – тел. 0886 178 625
 • за информация кой, къде и с какъв работен график замества д-р Чобанова в случаите на отсъствие –  тел. 0886 178 625
 • за записване на час за преглед в амбулаторията – тел. 0886 178 625
 •  за информация как да се свържете лично с д-р Чобанова – тел. 0886 178 625
 • за информация какви са условията да получите документ от практиката, който Ви е необходим за друга институция – тел. 0886 178 625:

– медицинско свидетелство за започване на работа, за шофьор, за постъпване в училище, институт

– медицинско свидетелство за предварителен и предсъстезателен преглед на спортисти

– медицински удостоверения за извършен преглед, за получаване на детски добавки, за социални грижи, за отсъствие от работа по медицински причини

– болничен лист, медицинска бележка за отсъствие от училище

– етапна епикриза за постъпване в социален дом, за явяване на ТЕЛК и ТОЛЕК, за застрахователно обезщетение

– съобщение за смърт

– достъп до съхраняваната в амбулаторията документация на здравно състояние лично на пациента или на упълномощени/правоимащи трети лица

– друга административна информация

 • за връзка с д-р Чобанова за дистанционна неспешна медицинска консултация след проведен преглед, като обсъждане на резултати от изследванията, коригиране на терапевтични схеми, определяне на срок за следващо посещение в амбулаторията или във връзка с други въпроси, които са извън обхвата на административното обслужване – тел. 0886 175 066

ПРОМЕНИ В ТАКСИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЗМ: 

Административната такса за ползване на удълженото работно време на кол-центъра на ВЗМ се променя както следва: 

 • за лица до 65 години – 6.10 лв
 • преференциална такса за лица, навършили 65 години – 4.00 лв

Пациентите, които не желаят да ползват административните услуги при новите условия могат да прекратят договора си за ползване на административни услуги на ВЗМ, като подадат писмено предизвестие или като подпишат декларация за отказ от ползване на административни услуги. 

Новите такси за ползване на административните услуги влизат в сила след уведомяване на пациентите за тяхната промяна, но не по-късно от 01.07.2020 година. 

 

Posted on

Коронавирусна инфекция – какво трябва да знаем

Какво трябва да знаем за коронавирусната инфекция?

Обща информация

Коронавирусната инфекция е заболяване, причинено от нов, непознат доскоро вирус – коронавирус, наречен Covid-19

Вирусът се разпространява по въздушно-капков път, което означава, че се съдържа в пръските от слюнка, отделящи се при говорене, кашляне, кихане. В тази среда вирусът може да полепне по повърхности и да бъде пренесен чрез пипане на повърхностите с ръце. 

Заболяването започва 2-14 дни след заразяването и протича с грипоподобни симптоми.  Често се развиват превмонии. Човекът е заразен няколко дни преди началото на симптомите и обикновено не отделя вируси след 7-10 дни от началото на заболяването. 

Като заболяване, с което досега не сме се срещали, вероятността от заразяване е голяма. Разболяват се около 20 % от заразените, по-тежко протича при лица над 60 години, пушачи, мъже, хора с придружаващи белодробни, ендокринни и ревматични заболявания. Сред тези хора е по-често тежкото протичане на заболяването, понякога със смъртен изход. Децата боледуват рядко, но пренасят заболяването често. 

Към момента вирусът е регистриран в много страни в света. Повечето държави предприемат специфични мерки за ограничаване на епидемията. 

 1. Ако в последните 14 дни сте пребивавал в страна, в която има потвърдено наличие на вируса.
 2. Ако сте бил в близък контакт с болен от коронавирусна инфекция (в дома, на работното място, ръкостискане, прегръдки)
 3. Ако сте бил в затворено помещение с болен от коронавирусна инфекция
Ако сте в риск от носителство на вируса, свържете се по телефона със своя ОПЛ и спазвайте инструкциите, които ще ви даде. Ако рискът е голям, ще бъдете поставен под карантина с цел да се намали възможността от заразяване на други хора (най-често ваши близки). Какво да правите при карантина вижте по-долу. 
 1. Мийте си ръцете редовно. Вирусът се предава и чрез ръцете и поради това спазването на личната хигиена е задължително.
 • със сапун, за поне 20 секунди. При възможност, ползвайте дезинфектант за ръце. Можете да ползвате и спирт или силна алкохолна напитка за дезинфекция. Мокри кърпички също могат да се използват.
 • мийте ръцете след кихане и кашляне, преди хранене, след ползване на тоалетна, веднага след като се приберете в дома си, след контакт с болни хора или животни;
 • след пипане на пари;
 • след пипане на сурово месо и преди пипането на преработени продукти;
 • след свалянето на предпазната маска.
 • Носенето на ръкавици, когато сте извън дома, може да намали риска от инфектиране.

2. Носете предпазни маски. 

 • предпазната маска трудно ще ви предпази от заразяване, ако сте здрав, но ще предпази околните, ако сте болен или носител на вируса.
 • можете да ползвате купени маски или да направите сами такива от няколко слоя марля или от други подръчни материали.
 • носете маска винаги, когато отивате на лекар.

3. Избягвайте да ходите на лекар, ако нямате наистина сериозна причина.

 • много от проблемите могат да се решат с консултация по телефона. Ползвайте телефона за връзка с лекаря – 0886175066
 • прегледи, които могат да се отлагат трябва да се отложат!

4. Не се тълпете в коридор, пълен с кашлящи хора! При пълен коридор или ако има кашлящи хора изчакайте своя ред извън сградата, дори с риск някой да ви пререди. Записвайте час за преглед, за да намалите времето за престой в коридора.

5. Проветрявайте и отваряйте прозорците у дома! Вирусът не живее дълго, ако не е в организма или в секрети от устата и носа. Пряката слънчевата светлина е добър дезинфектант.

6. Стойте у дома! Не ходете в дискотеки, молове и концерти, кина, театри. Не тръгвайте на път, ако не се чувствате добре. 

7. Не плюйте на улицата. Ползвайте мокри кърпички, които изхвърляйте веднага в затворен съд (не на улицата или в уличните кошчета).

8. Не се хранете на улицата. Направете организацията на деня си така, че да можете да измиете ръцете си преди хранене. 

9. Избягвайте контакт с хора, които кихат и кашлят. Не се срещайте с други хора, ако не се чувствате добре. 

10. Когато се срещате с други хора, не се ръкувайте и не ги целувайте. Спазвайте дистанция поне 1 метър, ако човекът срещу вас е без маска. 

11. Избягвайте да докосвате лицето, носа, очите си, когато сте на обществено място. Избягвайте да поставяте и да сваляте очилата си. Дезинфекцирайте ръцете си преди да пипате лицето си. Вирусът влиза в тялото през очите, носа и устата – не ги пипайте с мръсни ръце.

12. Почиствайте и дезинфекцирайте подовете, дръжките на вратите, крановете на чешмите, седалката на тоалетната чиния редовно. Подробни указания има в материалите на Министерство на здравеопазването (линковете по-долу) 

13. Не пазарувайте панически. Вероятността магазините да бъдат затворени, е близка до нула. Не се презапасявайте с медикаменти. Много е вероятно те да не ви потрябват, а да са нужни на някой друг. 

14. Няма доказателства, че домашните любимци могат да са носители на вируса или да бъдат заразени при контакт с хората. Отнасяйте се към тях с любов, както и досега. 

15. Паниката не е довела никого и нищо до добри резултати. Запазете спокойствие, информирайте се от наличните ресурси, потърсете консултация с лекар, ако имате допълнителни въпроси. 

Скринингови тестове за наличие на антитела срещу вируса ще могат да се направят от 17.3.2020 г. в амбулаторията на практиката  в гр. Ихтиман, ул. Шипка 30.

Изследване може да се направи при следните условия: 

 1. Тестовете се правят в дните понеделник и четвъртък от 19.00 часа, когато не се провеждат амбулаторни прегледи.
 2. Необходимо е предварително да заявите желание чрез ТЕЛЕФОННО обаждане до д-р Чобанова – 0888889955. Ще получите час за изследването и указания, които трябва да спазите.
 3. При посещението за изследване задължително трябва да носите маска, която да покрива устата и носа. 
 4. Резултатът от теста се отчита на 10-та минута.
 5. Цената на теста е 20.00 лв

Тестове за наличие на вирусна ДНК могат да се направят по желание във Военомедицинска Академия срещу 200 лв и в централата на лаборатория Рамус в София срещу 120 лв. 

Обадете се по телефона на своя ОПЛ. 

Ако се връщате от страна, която е обявена за рискова за коронавирусна инфекция, ще трябва да останете в дома си за 14 дни. Това е така наречената карантина и цели да не разпространявате вируса на своите близки и познати, дори когато нямате симптоми. 

Ако сте поставен под карантина: 

 1. Не излизайте от дома си по никакъв повод.
 2. Не приемайте гости
 3. При възможност ограничете контакта си с близките от семейството – стойте в отделна стая, не се хранете заедно с тях, не ползвайте общи прибори, кърпи за ръце. Носете маска за лице.
 4. Проветрявайте помещението, в което стоите, поне по 5 минути на час. 
 5. Мийте ръцете си със сапун поне 1 път на час.
 6. Почиствайте пода в помещението, дезинфекцирайте няколко пъти дневно дръжките на вратите, на кранчетата на мивките, на шкафовете и всички други повърхности, които обичайно пипате. 
 7. Измервайте температурата си всеки ден.
 8. Записвайте с кого и кога се срещате. Тази информация ще бъде полезна за бързо откриване на заразените от вас, в случай че се разболеете. 
 9. Обаждайте се ПО ТЕЛЕФОНА на своя ОПЛ всеки ден и му съобщавайте колко е температурата ви и имената на хората, с които сте се срещали през деня. 
 10. Можете да получите болничен лист за периода на карантината. ОПЛ имат указания в кои случаи имате право на болничен. Свържете се със своя ОПЛ. 
 11. За нарушение на карантината подлежите на наказание – глоба и/или затвор до 1 година. 

Как се разпространява коронавирусът?

 

Posted on Leave a comment

Промени в начина на дейност от 01.01.2019 г.

Считано от 1.01.2019 г. имате уникалната възможност да използвате най-добрите административно-информационни услуги, договорени специално за Вас от д-р Чобанова с най-добрия доставчик на комплексна административна услуга Верум Здравен Мениджър ЕООД.

 • Въвежда се нов ред за извършване на медицински консултации. Пациентите, желаещи консултация по медицински проблем, административни въпроси или обсъждане на резултати, ще влизат в кабинета със записан час, с оглед намаляване на времето за чакане пред кабинета и осигуряване на нормални условия за извършване на прегледите. Ще бъдат осигурени достатъчно часове за всички нуждаещи се.
 • Записването на часове за преглед ще се извършва на безплатен телефон     0886 178 625     всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Телефонът се обслужва от най-добрия кол-център, партньор на елитните медицински центрове в София, организиран и поддържан от партньора ми Верум Здравен Мениджър ЕООД.
 • Пациентите без записан час ще бъдат консултирани от д-р Чобанова при възможност, което може да наложи  изчакване на предварително записаните за преглед.
 • Ще имате възможност да запазвате (отказвате /променяте) часове и самостоятелно онлайн на адрес  https://consento.bg/app
 • На безплатен  телефон    0886 175 066   ще имате възможност за заявите желание за разговор по телефона с д-р Чобанова по начин и във време, незатрудняващи медицинската дейност на лекаря. Д-р Чобанова ще Ви върне обаждане при първа възможност, без да се нарушава лечебната дейност на лекаря.
 • Ще имате възможност за консултация с административен специалист по въпроси, свързани с организацията на работа в лекарската практика и получаването на документи.
 • Ще получавате регулярно информация през уебсайт, електронна поща, други дигитални канали и включително СМС-известяване за важни новини и събития, свързани с Вашето здраве и/или това на ваши роднини.
 • При нужда може да Ви бъде извършена справка на Вашия здравно-осигурителен статус или този член/членове на семейството Ви
 • Медициниската документация, която представите на д-р Чобанова в рамките на посещението Ви в амбулаторията (резултати от изследвания, консултации, епикризи и други), ще бъде насочена към дигитален архив, до който ще имате достъп (след създаването му) и от който ще можете по всяко време да разпечатате необходимите ви документи (амбулаторни листа от прегледи при специалисти от извънболничната помощ, епикризи, изследвания, данни за проведени имунизации)
 1. Всеки пациент трябва да заяви желание или отказ за ползване на административните услуги, договорени специално за Вас с административния партньор на практиката „Верум Здравен Мениджър“ ЕООД
 2. Всеки пациент трябва да предостави при сключване на договора актуални данни за контакт  с Вас – телефон и/или електронна поща и/или друг предпочитан от Вас начин.
 3. За посочените по-горе административно-информационни услуги всеки пациент заплаща такса „Административно обслужване“ при всяко посещение при д-р Чобанова по силата на доброволно сключен договор за административно обслужване между пациента или негов представител и д-р Чобанова. Размерът на таксата „Административно обслужване“ се определя в Договора.
 4. Таксата се заплаща на всяко посещение при Вашия личен лекар и обхваща ползването на административните услуги от настоящото посещение до следващото посещение. Пациентите, сключили договор за административно обслужване, се освобождават от заплащане на потребителска такса съгласно ЗЗО по силата на Заповед на д-р Чобанова.