Posted on Leave a comment

Списък на предоставяните административни услуги за пациентите

Списък на административните услуги, предоставяни от лечебното заведение

На линковете можете да получите информация за административните услуги, предоставяни за пациентите от лечебното заведение, съгласно Решение 704 от 5.10.2018 г.  на Министерския съвет. Информацията включва описание на административната услуга, необходимите документи, сроковете за получаване на услугите и таксите за тяхното предоставяне. 

Издаване на писмено съобщение за смърт

Издаване на болничен лист и дубликат на болничен лист

Издаване на медицинска документация – амбулаторен лист, рецепти, направления

Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак

Издаване на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС

Издаване на медицинско свидетелство за работа

Издаване на медицинско свидетелство за учебно заведение

Издаване на удостоверения за профилактични прегледи и имунизации, за социални помощи, за постъпване в дом за социални грижи

Изготвяне на етапна епикриза – за ТЕЛК (вкл. направление за първоначално представяне на ТЕЛК и при поискване от ТЕЛК), ТОЛЕК,  застрахователна компания и др.

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, вкл. копия от медицински документи

Запознаване на наследници и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи

Издаване на сертификат за извършена ваксинация срещу КОВИД-19