Posted on

Подготовка за ТЕЛК

Право на освидетелстване от ТЕЛК имат пациенти с хронични заболявания, причиняващи трайна неработоспособност. 

Нормативната основа, регламентираща освидетелстване от ТЕЛК, са вписаните разпоредби в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Наредбата за експертиза на работоспособността, Наредба 3 за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Правилникът за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, Национален рамков договор.

Първоначалното представяне пред ТЕЛК, както и при влошаване на състоянието се извършва чрез изготвяне на Протокол за ТЕЛК. Протокол за ТЕЛК може да бъде издаден от общопрактикуващия лекар, от лекуващия специалист или от ЛКК.  Протоколът се изготвя въз основа на данните от анамнезата (оплакванията и историята на пациента), медицинска документация, отразяваща заболяванията на пациента (прегледи, изследвания, епикризи) и след извършен преглед на пациента. 

Протоколът за ТЕЛК представлява етапна епикриза, отразяваща здравното състояние на пациента към момента на прегледа. В него не могат да бъдат вписвани заболявания и състояния, за които липсва медицинска документация и които не са обективно налични при прегледа на пациента. 

След изготвянето му, протоколът за ТЕЛК трябва да бъде входиран в картотеката на ТЕЛК по местоживеене на пациента (постоянен адрес или временен адрес, на който пациентът е регистриран поне 3 месеца преди представянето на ТЕЛК). Пациентът получава на обявения в протокола адрес съобщение с датата, мястото на освидетелстване и медицинските документи, които следва да представи при освидетелстването. 

С писмото от ТЕЛК пациентът трябва да се консултира със своя ОПЛ за комплектоване на документите (изследвания и консултации), изисквани от ТЕЛК.  Този процес е включен в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и за него пациентът не заплаща допълнително  такси, освен таксата за посещение при ОПЛ. 

Всички изследвания и консултации, направени от пациента в последните 12 месеца преди явяването на ТЕЛК, се признават от ТЕЛК и не е необходимо да се извършват преди освидетелстването. 

Вашият ОПЛ ще прегледа исканите от ТЕЛК изследвания и консултации, ще направи справка кои от тях имате извършени в последните 12 месеца и ще ви посочи кои изследвания и консултации следва да извършите преди явяването на ТЕЛК. 

Съгласно НРД 2018, НЗОК заплаща само високоспециализирани медикодиагностични изследвания по искане на ТЕЛК. Това означава, че ако нямате извършени определени изследвания, които не са високоспециализирани (напр. изследвания на кръвна захар, кръвна картина, чернодробни проби, рентгенови снимки и др.), същите следва да бъдат извършени в медико-диагностична лаборатория срещу заплащане по цени на лабораторията. 

За извършване на консултациите, искани от ТЕЛК, се издава направление бланка МЗ-НЗОК № 6 (талон за ЛКК). С това направление всеки лекар от СИМП (тесен специалист) следва да извърши нужната за ТЕЛК консултация. Всеки отказ на лекар от СИМП да направи консултация въз основа на издадено от ОПЛ направление бланка МЗ-НЗОК № 6 представлява нарушение на НРД, за което можете да напишете оплакване до РЗОК. В НРД изрично е забранено за консултации по искане на ТЕЛК да се издават направления бланка МЗ-НЗОК № 3 (талон за консултация). Не искайте от своя ОПЛ да нарушава разписаните правила за оказване на медицинска помощ – той подлежи на санкции за всяко нарушение. 

Указание на НЗОК във връзка с подготовката за ТЕЛК можете да видите тук. 

След извършване на исканите от ТЕЛК консултации и изследвания е желателно да посетите отново своя ОПЛ, за да провери дали Вашата документация отговаря на изискваната от ТЕЛК. Вашият лекар ще Ви даде копия от документите от досието, които да представите в ТЕЛК.

В някои случаи ТЕЛК искат цялото медицинско досие, съхранявано при ОПЛ. Ако получите от ОПЛ досието за освидетелстването в ТЕЛК, трябва в 7-дневен срок да върнете всички документи в досието. Ако е необходимо част от медицинските документи да бъдат приложени към Вашето дело в ТЕЛК, Вие трябва да се погрижите да направите копия от тези документи и да върнете на ОПЛ оригиналните медицински документи с всички прикачени към тях изследвания, консултации, електрокардиограми. Вашият ОПЛ няма никаква възможност да възстанови документи, изгубени от Вас или оставени в ТЕЛК. 

 1. Документ за самоличност. При представяне на ТЕЛК на деца – документ за самоличност на родителя.
 2. Удостоверение за настоящ адрес, ако е различен от постоянния
 3. Медицински документи – епикризи, изследвания, консултации, рентгенови снимки, други образни изследвания (КАТ, ЯМР, сцинтиграфии, ангиографии и др.)
 4. Всички изследвания и консултации, които сте извършвали през последните 12 месеца (с направление от ОПЛ или по друг повод – трудова медицина, платени изследвания и прегледи и т.н.)
 5. Предшестващо решение на ТЕЛК, ако има такова
 6. Списък със заболяванията, които искате да бъдат отразени в Протокола за ТЕЛК
 7. Списък с приеманите към момента на прегледа медикаменти (или опаковки от същите) – за вписване в протокола. 

Протоколът за ТЕЛК се изготвя в срок до 30 дни след заявяване на желание за това от страна на пациента. Изготвянето на Протокол за ТЕЛК се извършва след приключване на амбулаторните прегледи и предоставянето на услугата се съобразява с наличното свободно време, което лекарят може да отдели за тази услуга. 

В периодите на пререгистрация на пациенти (юни и декември) не се изготвят протоколи за ТЕЛК. При заявено желание от страна на пациента за представяне пред ТЕЛК в тези периоди, ОПЛ определя дата за изготвяне на Протокол за ТЕЛК след 6-то число на следващия месец (съответно юли и януари). 

След получаване на писмото от ТЕЛК  е желателно да запишете час за консултация с ОПЛ, т.к. справката за наличните и необходимите изследвания и консултации отнема време и ОПЛ може да няма възможност да я направи, ако нямате определен час за преглед. Същото важи и за консултацията с ОПЛ след извършване на исканите от ТЕЛК изследвания и консултации. 

 1. Изготвянето на Протокол за ТЕЛК не е включено в основния пакет здравни дейности, заплащан от НЗОК, и се заплаща по ценоразпис. 
 2. Подготовката на документите за представяне пред ТЕЛК (преглед и комплектоване на изследванията и консултациите) е услуга, включена в основния пакет здравни дейности и за нея не се заплаща допълнително такса. 
 3. Издаването на дубликати/копия на документи от досието на пациента за представяне пред ТЕЛК се заплаща по ценоразпис
 4. Изследванията, изисквани от ТЕЛК, ако не са високоспециализирани, се заплащат по цени на медико-диагностичната лаборатория. 
 5. Консултациите за ТЕЛК, извършвани от СИМП с направление бл. МЗ-НЗОК № 6 (талон за ЛКК) не следва да се заплащат по цени за свободен прием, т.к. специалистите получават от НЗОК заплащане за извършената от тях консултативна помощ с направление бланка МЗ-НЗОК № 6.

Информацията е актуална към 01.2019 г.

Posted on

Ценоразпис на медицински и административни услуги

Ценоразпис на медицински и административни услуги в АИППМП – д-р Виктория Чобанова

Ценоразпис 2024 (в сила от 01.01.2024 г)

Цени на изследвания, свързани с КОВИД-19 и др. инфекции: 

 1. Качествено изследване за антитела – IgM и IgG – бърз тест (капка кръв) – 20.00 лв
 2. Количествено изследване на антитела (венозна кръв) – извършва се в лаборатория – 30.00 лв
 3. КОВИД-19 бърз антигенен тест (назофарингеален секрет) – 20.00 лв
 4. Комбиниран бърз антигенен тест за КОВИД-19, грип А, грип В и Респираторно-синцитиален вирус – 30.00 лв 
 5. Бърз антигенен тест за стрептококи група А – 20.00 лв
 6. Ехографско проследяване на измененията от КОВИД-19 в белите дробове  – 40.00 лв

Други диагностични изследвания, извършвани в практиката: 

 1. 24-часово мониториране на артериалното налягане с интерпретация на резултатите – 30.00 лв
 2. 24-часово мониториране на ЕКГ с интерпретация на резултатите – 40.00 лв

Всички изследвания в лечебното заведение се  извършват с предварително записан час. 

 

Posted on

Безплатни услуги по чл. 82 от Закона за здравето

Безплатно предоставяни услуги по чл. 82 от Закона за здравето

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:

1. медицинска помощ при спешни състояния;

2. профилактични прегледи и изследвания и акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени, независимо от начина на родоразрешение, по обхват и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването;

3. стационарна психиатрична помощ;

4.  осигуряване на кръв и кръвни продукти;

5.  трансплантация на органи, тъкани и клетки;

6.  задължително лечение и/или задължителна изолация;

7. експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност;

8.  заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;

9.  медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването;

10. асистирана репродукция.

(2) Всеки български гражданин ползва:

1.  ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им.

2. пълен обем от противоепидемични дейности;

3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.

(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.

(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от държавния бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Информацията е актуална към 01.2019 г.

Posted on

Заплатени дейности от НЗОК

Заплатени дейности от НЗОК

Капитационно плащане:

Лица от 0 до 18 години-1,85 лв.; Лица от 18 до 65 години-1,20 лв.; Лица над 65 години-1,85 лв.;

Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ извън обявения работен график на практиката съгласно Наредба № 2 от 2016 г.-0,11 лв.;

Дейност по програма „Детско здравеопазване“ – Профилактични прегледи за лица  от 0 до 1 г. – 13.00 лв.; Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 г. – 12.00 лв.; Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 г. – 11.00 лв.; Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 г. – 10.50 лв;

Задължителни имунизации и реимунизация на лица от 0 до 18 г.- 6.00 лв.; имунизации за РМШ и ротавируси по национална програма – 4.00 лв.;

Дейност по програма „Майчино здравеопазване“- 9,00 лв.;

Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с една диагноза – 12.00 лв.; Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две диагнози -14.00  лв.; Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две диагнози -16.30 лв.

Профилактични прегледи на лица над 18 г. – 16.50 лв.

Имунизации на лица над 18 г.- 6.00 лв.;

Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони – 9.00 лв.

Информацията е актуална към 01.2020 г. 

Posted on

Какво да правя, ако имам разстройство?

Разстройство (диария) е състояние, при което изхожданията са с увеличена честота (повече от 2 пъти дневно) и с течно-кашава или течна консистенция.  Често има императивни позиви за дефекация, понякога има и повръщане, гадене, температура, безапетитие, обща отпадналост. 

Причина за разстройството може да бъде бактериална или вирусна инфекция, хранително отравяне или друго остро заболяване на червата. 

Необходимо е да потърсите спешна консултация с лекар, ако:

 • разстройството продължава повече от 2 дни
 • има прояви на дехидратация (суха кожа, пресъхване на устата, силно намаляване на количеството отделена урина)
 • е придружено с висока температура (над 38.5 градуса)
 • цветът на изходените материи е лъскаво-черен. Това може да бъде проява на спешно състояние, изискващо болнично лечение. 
 • ако в изходените материи се вижда ясна кръв или жилки кръв и слуз
 • ако пациентът е кърмаче (до 1 година) или възрастен човек с множество заболявания. Тези пациенти се обезводняват лесно и може да се наложи болнично лечение.
 • ако в едно семейство няколко човека едновременно се разболеят от разстройство. Това може да бъде проява на хранително отравяне и може да наложи болнично лечение.
 1. Останете в дома си, на легло. 
 2. Не давайте храна!

Много често разстройството преминава без интензивно лечение в рамките на 1-2 дни, ако се спазва стриктна диета по време на заболяването. 

В повечето случаи близките са обезпокоени от липсата на апетит при пациента и се опитват да преодолеят отказа му от храна по всякакви възможни начини. 

В първите 24 часа е желателно да не се приема никаква храна – включително сокове, безалкохолни напитки, плодове, зеленчуци, салати. Всички те удължават периода на боледуването. 

2. Пийте вода често, на малки глътки.

Това ще позволи на Вашия организъм да приеме даваната вода и да не се обезводните.  Големите количества течности, приети наведнъж, могат да предизвикат повръщане. 

3. Не пийте плодови сокове и газирани напитки – те могат да влошат диарията.

4. Не вземайте рекламирани лекарства за разстройство (имодиум, лопедиум и други)! Никога не давайте на дете под 12 години лекарства за спиране на диарията.

Вземането на тези медикаменти ще удължи съществено периода на Вашето боледуване и ще удължи времето, в което ще трябва да се лекувате. 

5. При температура над 38 градуса можете да вземете Парацетамол.

6. Посетете Вашия лекар при първа възможност.  Ако заболяването е започнало в почивни дни и имате някои от обезпокоителните симптоми, изброени по-горе, обърнете се към дежурен кабинет/спешен център. Лекарят може да предпише допълнително медикаменти, които да помогнат за по-бързото справяне на организма с настъпилата инфекция. 

За да избегнете разпространяването на инфекцията:

 • мийте ръцете си често с вода и сапун
 • изпирайте дрехи и постелно бельо, зацапани от диария или повръщане, отделно с гореща вода. 
 • почиствайте тоалетната чиния, дръжките на вратите, крановете на мивките и повърхностите всеки ден. 
 • не приготвяйте храна за други хора, ако е възможно.
 • не ползвайте общи хавлиени кърпи, прибори и посуда
 • не ползвайте басейни 2 седмици след спиране на симптомите.
Posted on

Издаване на направление

Направления за консултация, изследване, хоспитализация, явяване на ЛКК и ТЕЛК се издават по преценка на ОПЛ след извършен преглед на здравноосигурено лице и установяване на проблем, който изисква консултация/изследване/хоспитализация/преглед от лекарска консултативна комисия (ЛКК). 

Не се издават направления по желание на пациента, както и за дейности (изследвания, консултации и хоспитализации), назначени от друг лекар, друго лечебно заведение, както и по съвет на близки, роднини, познати, телевизионни и радио предавания, интернет и други подобни. 

За консултативен преглед във връзка с  продължаване на болнични листове, явяване на ТЕЛК или на специализирана ЛКК комисия за отпускане на помощни средства се издава медицинско направление за ЛКК (бланка МЗ-НЗОК № 6). В този случай не се издава направление бланка МЗ-НЗОК № 3 за консултация и съвместно лечение. 

Пациентите, изпратени от лечебно заведение за болнична помощ за изследвания и консултации, необходими за постъпване в болница, трябва да знаят, че всички искани от ЛЗБП изследвания и консултации са включени в цената на клиничната пътека, по която ще бъде лекуван пациентът. В извънболничната помощ не е осигурен ресурс за извършване на тези изследвания и консултации. Същите могат да бъдат направени по желание на пациента срещу заплащане. 

 1.  

 

 1. Документ за самоличност (лична карта, акт за раждане) – за нови пациенти и пациенти на други ОПЛ. При издаване на направления за деца е необходим документ за самоличност на родителя/придружителя на детето.
 2. Медицински документи за извършени досега изследвания и консултации.

Направленията се издават веднага след като лекарят прецени, че е необходимо.

Допустимо е направление да се издаде и по-късно, ако е необходимо да бъде предоставен допълнително документ от предшестващ медицински преглед, лечение или изследване, определящи необходимостта от издаване на направление. 

Направления след извършване на домашно посещение се издават по време на оформяне на медицинската документация за извършения преглед.

Направления за изследвания, консултация, хоспитализация на здравноосигурени лица в обхвата на НРД за медицински дейности се издават без допълнително заплащане на такси. 

Направления за рехабилитация по НОИ (бл. МЗ 119а) се издават на лица, осигурявани за всички осигурителни рискове, срещу заплащане по ценоразпис 

Направления за изследвания и консултации на пациенти с прекъснати осигурителни права се издават без допълнително заплащане на такси. Пациентът заплаща еднократно такса за медицински преглед съгласно ценоразписа на лечебното заведение. Всички изследвания и консултации за пациенти с прекъснати осигурителни права се извършват срещу заплащане по цени, определени от съответните лечебни заведения/лаборатории. 

 

Информацията е актуална към 01.2019 г.

Posted on

Издаване на болничен лист

Болничен лист се издава на пациенти, прегледани от лекар в амбулаторията, при което е установена невъзможност пациентът да продължи работата си поради заболяване/злополука/изследване. 

Болничен лист може да бъде издаден от ОПЛ за периода на временна неработоспособност (по преценка на лекаря), но не повече от 14 дни непрекъснато и не повече от 40 дни с прекъсване в рамките на календарната година. 

При необходимост от продължаване на временната неработоспособност, ОПЛ насочва пациента към ЛКК (с направление бл. МЗ-НЗОК № 6 за комисиите, сключили договор с РЗОК, или с вписване в ЛАК)

За получаването на болничен лист е необходимо:

 • пациентът да знае точното име на фирмата, в която работи
 • пациентът да знае адреса на фирмата по регистрация на фирмата
 • пациентът да знае точната длъжност по трудов договор

Болничен лист за гледане на болен (до 18 години и над 18 години) се издава от ОПЛ на болния. 

ОПЛ може да издаде болничен лист за гледане не повече от 14 дни без прекъсване за едно или повече заболявания и не повече от 40 дни с прекъсване в рамките на календарната година.  След изтичането на този срок болничните листове за гледане на болен се издават от ЛКК. 

НОИ заплаща до 10 дни на всеки осигурен за гледане на болен в семейството в рамките на календарната година. За гледане на болно дете този срок е до 60 дни в годината. 

Членове на семейството са роднини от първа линия – дете, родител, брат/сестра. Снахи и зетове не могат да ползват болничен лист за гледане на свекър/свекърва и тъст/тъща. 

ОПЛ може да издаде и болничен лист за гледане на дете в контакт със заразно болен, за срока на задължителната карантина – в случаите, когато посещава детско заведение. 

Болничен лист за бременност се издава на осигурени бременни.

Отпускът поради бременност и раждане е 135 дни, разпределени в 3 болнични листа – 45 дни преди раждането (издава се от лекаря, наблюдаващ бременността), 42 дни след раждането (издава се от лечебното заведение, в което е извършено раждането) и 48 дни за гледане на новороденото – от лекаря на бебето. 

В случаите на раждане след определения термин, болничният лист за дните между термина и раждането се издава от лекаря, наблюдаващ бременността.  Болничният лист за гледане на новороденото се намалява с дните на преносването до общо 135 дни. 

В случаите на раждане преди термина на раждането, болничният лист за гледане на новороденото се удължава с дните между раждането и термина до общо 135 дни. 

Болничният лист за изследване и консултация се издава от лекаря, изпратил болния за изследване/консултация.

Болничен лист за изследване и консултация се издават само в случаите, когато изследването/консултацията (заедно с пътуването) ангажират по-голямата част от работния ден.

Консултантът няма право да определя срока на временната неработоспособност. Срокът на болничния се определя от лекаря, изпратил болния за консултация.

В случаите, когато пациент представи консултация от лекар от СИМП без да е бил изпратен от ОПЛ, необходимостта от временна неработоспособност се определя от ОПЛ въз основа на писмената консултация  с данни за характера, стадия на заболяването, лечението и работоспособността на болния.

По същия ред се издава и болничен лист за придружаване на болен за консултация, изследване и лечение, като е необходимо да бъде представено писмено становище от лечебното заведение, към което е насочен болният, с времето за придружаване

 

Санаториалното лечение на лица с хронични заболявания със запазена работоспособност се извършва за сметка на законноустановен отпуск. 

Болничен лист за санаториално лечение може да бъде издаден само ако пациентът е бил на лечение в лечебно заведение за болнична помощ, като в този случай болничният лист се издава от ЛКК на ЛЗБП. 

Издават се по същия ред, като за всеки работодател се издава отделен болничен лист. Болничните листа за различните работодатели трябва да имат една и съща диагноза, един и същи период на временна неработоспособност, една и съща причина за неработоспособността. 

Болничен лист за минало време може да бъде издаден от лечебното заведение, лекувало болния, или от ОПЛ след представяне на документ за извършен преглед от друго лечебно заведение с вписани в него: имената на пациента, дата на прегледа, диагноза, предписано или извършено лечение, мнение за временна неработоспособност, имената на лекаря, подпис и печат. Документът се представя в минималния възможен срок на ОПЛ. 

Не се издава болничен лист за минало време, ако няма документ за извършен преглед в деня, в който трябва да започне временната неработоспособност. 

Болничният лист за лечение, провеждано от стоматолог, се издава от лечебното заведение/стоматолога, провеждащ лечението. 

ОПЛ няма право да определя времето, за което ще се проведе лечението от стоматолога, следователно няма право да определи периода на временната неработоспособност. 

Стоматолозите издават болничен лист за провеждано от тях лечение по същия ред, както се издават болнични листа от лекарите за общи заболявания. 

Издаденият от ОПЛ болничен лист може да се оспорва: 

 1. От работодателя. В този случай пациентът с документацията от ОПЛ/специалиста трябва да се яви на ЛКК. ЛКК потвърждава или отхвърля издадения болничен лист. 
 2. От пациента. Оспорването се извършва пред ЛКК. Решението на ЛКК може да бъде обжалвано пред ТЕЛК.

Дубликат на болничен лист при загубване/унищожаване на издадения болничен лист или по искане на пациента се издава от лечебното заведение, издало оригинала. На болничния се отбелязва с думи „дубликат“. Издаването на дубликат се вписва в ЛАК на ползвателя на болничния лист. 

 1. Документ за самоличност – при издаване на болничен лист на пациент на друг ОПЛ или на новозаписан в практиката пациент.
 2. При издаване на болничен лист за изследване  и консултация – служебна бележка от лечебното заведение (лаборатория, ДКЦ, болница) за проведените медицински дейности и времето, необходимо за тях.
 3. Други документи, описани в конкретните казуси и изисквани от Наредбата за медицинска експертиза.

За издаване на дубликат на ЛАК поради загубване/унищожаване на издадената е необходима служебна бележка от работодателя / работодателите за ползваните болнични листове за последните 3 календарни години (вкл. годината, в която се издава новата ЛАК)

Болничен лист се издава в деня на прегледа, в който е установена временната неработоспособност.

Болничен лист може да бъде издаден и по време на контролния преглед, ако е имало обективни или субективни причини за неиздаването му (липса на ЛАК, неяснота относно продължителността на временната неработоспособност, липса на точни данни за осигурителя (име на фирмата, адрес, длъжност по трудов договор) и др. 

Болничен лист за минало време може да бъде издаден в срок от 1 работен ден по искане на пациента при условие, че има извършен преглед, обективизиращ временната неработоспособност. 

Дубликат на болничен лист се издава в срок от 1 работен ден след постъпило писмено искане от пациента или работодателя с указана причина за искането. 

Издаването на болничен лист на болни с непрекъснати здравноосигурителни права и за гледане на болни с непрекъснати здравноосигурителни права е включено в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Издаване на болничен лист на пациенти с прекъснати здравноосигурителни права, както и за придружаване и гледане на пациенти с прекъснати здравноосигурителни права, се извършва след преглед. Пациентът заплаща определената в ценоразписа цена за преглед.

За издаване на ЛАК пациентът заплаща по ценоразпис, освен в случаите на сключен договор за комплексна административна услуга.

За извършване на дейностите по Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им пациентите заплащат цената на административната услуга,  определена в ценоразписа на лечебното заведение

Информацията е актуална към 02.2021 г.

Posted on Leave a comment

Какво е включено в услугите, платени от НЗОК

Какво е включено в услугите, заплатени от НЗОК (основен пакет здравни дейности, платени от бюджета на НЗОК)

Актуална от 01.01.2020 г.

1. Запознаване  при първо посещение и при поискване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното
заведение за първична извънболнична медицинска помощ и квалификацията на медицинските специалисти.

2. Запознаване при първо посещение и при поискване/възникване на необходимост на пациента със съдържанието на здравните дейности, предлагани от лечебното заведение, и начина за тяхното ползване, в това число със:

2.1. вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания и отговорността при неявяване на профилактичен преглед;

2.2. изпълнението на имунизационния календар и отговорността при неимунизиране;

2.3. начина за заявяване на първичен преглед по конкретен медицински проблем, в т. ч. за посещение в дома;

2.4. начина за диспансеризация при наличие на заболяване, подлежащо на диспансеризация;

2.5. начина за насочване към лекар специалист в извънболничната медицинска помощ и медико-диагностично изследване;

2.6. начина за насочване към болнично лечение;

2.7. дейностите, за които се заплаща, размера на дължимите суми, реда и начина на заплащане и за издаване на документ за извършено плащане;

2.8. достъпа на пациента до медицинска помощ извън обявения работен график.

3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения.

1. Здравно възпитание:

1.1. Зпредоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на здравето, развитие на позитивни здравни характеристики и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения, в това число здравословно хранене, двигателна активност, режим на труд и почивка и други;

1.2. запознаване с рисковите фактори за социално значимите заболявания и вредата от нездравословните навици – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркотични вещества, ниска двигателна активност, нездравословно хранене и други.

2. Семейно здраве:

2.1. комплексна оценка на здравните проблеми на пациента и семейството;

2.2. преконцепционна консултация;

2.3. семейно планиране.

3. Детско здраве:

3.1. промоция на кърменето; 3.2. правилно отглеждане на децата.

4. Групи с повишен медико-социален риск от регистрираните в лечебното заведение лица, обособени по възрастов, полов или друг признак – идентификация, промотивни дейности

1. Извършване на профилактични прегледи съгласно Наредба № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, в това число:

1.1. планиране на профилактичните прегледи и уведомяване на подлежащите на профилактичен преглед лица за определеното време и място на профилактичния преглед чрез един или повече от следните начини – информационно табло, поставено на общодостъпно място в лечебното заведение, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и други;

1.2. по желание на родителя или настойника насочване на деца към лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ за извършване на профилактичните прегледи и изследвания в случаите, когато общопрактикуващият (личният) лекар няма придобита специалност по детски болести;

1.3. по желание на бременната насочване на бременни към лекар с придобита специалност по акушерство и гинекология от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ за извършване на профилактичните прегледи и изследвания;

1.4. формиране, на базата на резултатите от профилактичните прегледи на лицата над 18 години, на рискови групи от населението с цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания – сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, злокачествени новообразувания и други, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

1.5. За рисковите групи по т. 1.4:

1.5.1. оценка на рисковите фактори за здравето на пациента;

1.5.2. оценка на вредни навици, водещи до увреждане на здравето;

1.5.3. оценка на риска;

1.5.4. насочване по преценка на общопрактикуващия лекар на лицата, включени в рисковите групи по т. 1.4, за профилактичен преглед веднъж годишно при съответния лекар специалист.

2. Изпълнение на специфични профилактични дейности за пациента и неговото семейство: 2.1. Изготвяне и контрол по изпълнението на семейни програми за:

2.1.1. превенция на безплодието; 2.1.2. превенция на полово предавани инфекциозни заболявания и СПИН;

2.1.3. превенция на нежелана бременност;

2.1.4. превенция на инфекциозни болести и паразитози;

2.1.5. превенция на зависимости;

2.1.6. превенция на лица със злокачествени заболявания на репродуктивната система;

2.1.7. превенция на психичните разстройства.

2.2. Дейности по национални здравни програми, финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, съобразно съответните програми.

1. Диспансеризация на лица със заболявания съгласно Наредба № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

2. Анализ на резултатите от проведената диспансеризация за диспансеризираните от тях лица със сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет.

1. Карантина на заразно болен и контактни лица.

2. Разясняване на пациента и контактните лица на изискванията за поведение и предпазен режим при съответното инфекциозно заболяване.

3. Извършване на имунизации и реимунизации според имунизационния календар на Република България, в това число планиране и уведомяване на лицата, подлежащи на имунизация или реимунизация, за вида и срока на имунизацията чрез един или повече от следните начини – информационно табло, поставено на общодостъпно място в практиката, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и други.

4. Извънредни имунизации по епидемиологични показания или поради спад в имунизационното покритие, съгласувани с регионалната здравна инспекция – финансират се от бюджета на Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 82, ал. 5 от Закона за здравето.

5. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

6. Оформяне на здравно-профилактична карта, предоставяне на данни за извършени задължителни имунизации за възрастта и издаване на медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, необходими за детска градина, както и отлагане на имунизации при противопоказания в случаите и по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България 

1. Първичен преглед и обща оценка на здравословното състояние на пациента.*

2. Първичен преглед (при нужда от медицинска помощ, по конкретен медицински проблем).

3. Вторични прегледи (в рамките на един и същ медицински проблем).*

4. Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента:

4.1. осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (с приетите в медицинската практика прийоми, в т.ч. поставяне на въздуховод или трахеална пункция при необходимост/възможност);

4.2. дишане и непряк сърдечен масаж;

4.3. осигуряване на периферен венозен източник и инфузия на лекарствени продукти;

4.4. електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.

5. Манипулации:

5.1. венозна пункция и вземане на кръв;

5.2. подкожна инжекция;

5.3. мускулна инжекция;

5.4. венозна инжекция;

5.5. венозна инфузия;

5.6. инстилиране на медикаменти през катетър/сонда/дренаж;

5.7. осигуряване на продължителен периферен венозен достъп.

6. Оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на личния лекар:*

6.1. Самостоятелно:

6.1.1. първичен преглед при нов медицински проблем;

6.1.2. вторичен преглед при същия медицински проблем;

6.1.3. манипулации по т. 5.

6.2. Съвместна консултация с друг лекар специалист по преценка на лекаря за първична медицинска помощ.

6.3. Домашните посещения се извършват в обявените в графика часове.

7. Назначаване и проследяване провеждането на хигиенно-диетичен режим.

8. Клинико-лабораторни и апаратни диагностични изследвания:

8.1. Самостоятелно: .1.1. Изследване на урина с тестленти: 8.1.1.1. протеин; 8.1.1.2. глюкоза; 8.1.1.3. уробилиноген/билирубин; 8.1.1.4. кетонни тела; 8.1.1.5. pH.  8.1.2. Количествено определяне на глюкоза в кръвта (с глюкомер). 8.1.3. Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.

8.2. Определяне на индикациите и обхвата на изследванията и насочване към съответно лечебно заведение за медико-диагностична дейност.*

8.3. Интерпретация на резултатите.

9. Специфични изследвания и процедури (по медицински показания):

9.1. Нервни болести: 9.1.1. клинично изследване за менингиален синдром; 9.1.2. клинични изследвания на моториката с описание на: поза, мускулен тонус, мускулна атрофия, контрактури, мускулна сила и моторен дефицит; 9.1.3. клинично изследване на болева и тактилна чувствителност; 9.1.4. ориентировъчно клинично изследване на черепно-мозъчни нерви; 9.1.5. изследване на мускулни рефлекси; 9.1.6. проби на Lasegue, Kemp, Bragard, Brudzinski, Kernig; 9.1.7. проби за равновесие.

9.2. Детски болести: 9.2.1. оценка на физикалния статус; 9.2.2. ориентировъчно неврологично изследване в неонаталната и детската възраст; 9.2.3. оценка на растежа и развитието при децата (0 – 18 г.) с насоченост към: телесна маса, ръст и телесни пропорции, психомоторно развитие и говор, опорно-двигателна система (изследване за дисплазия на тазобедрените стави), сетивни органи; адекватност в поведението;* 9.2.4. вземане на биологични материали за микробиологично изследване.*

9.3. Ушни, носни и гърлени болести: 9.3.1. ориентировъчно изследване на слух;* 9.3.2. ориентировъчна отоскопия; 9.3.3. ориентировъчна риноскопия; 9.3.4. оглед и палпаторно изследване на горна и долна челюст; слюнчени жлези и лимфни възли, устна кухина, език, тонзили, фаринкс; 9.3.5. предна тампонада на носа; 9.3.6. екстракция на чуждо тяло от външен слухов проход; 9.3.7. промивка на външен слухов проход за отстраняване на церумен.

9.4. Очни болести: 9.4.1. определяне зрителна острота при възрастни и деца – ориентировъчно, без определяне на диоптри;* 9.4.2. оглед на клепачи, слъзни жлези; конюнктива, склера, ирис и зеници; 9.4.3. ориентировъчно изследване на зрителен периметър; 9.4.4. общо изследване за откриване на нарушения в положението и движенията на очната ябълка; 9.4.5. изследване на цветно зрение; 9.4.6. промивка на конюнктивален сак.

9.5. Кожни и венерически болести: 9.5.1. оглед и палпация: на кожа, подкожие и видими лигавици; 9.5.2. оглед на външни гениталии.

9.6. Хирургия, ортопедия и травматология: 9.6.1. хирургичен статус, диагноза на остър хирургичен корем; 9.6.2. ано-ректално изследване – оглед, ректално туширане, палпация на простата; 9.6.3. клинично изследване на опорно-двигателен апарат; 9.6.4. клинично изследване на пациенти с травми; 9.6.5. превръзки (всички видове, включително имобилизация); 9.6.6. механична хемостаза и/или локално приложение на хемостатици; 9.6.7. първична обработка на рана; 9.6.8. опресняване и шев на ръбове на рана; 9.6.9. хирургична обработка на повърхностна рана (вкл. кюретаж); 9.6.10. инцизия на фурункул, карбункул, без разположените в областта на главата и шията; 9.6.11. отстраняване на хирургичен шевен материал;* 9.6.12. отстраняване на акари; 9.6.13. поставяне на назогастрална сонда, без случаи с химично изгаряне на хранопровода; 9.6.14. стомашна промивка; 9.6.15. промивка на пикочен мехур; 9.6.16. катетеризация на пикочен мехур; 9.6.17. вземане на биологични материали за микробиологично изследване от възрастен.*

9.7. Анестезиология и интензивно лечение: 9.7.1. топикална аналгезия; 9.7.2. инфилтрационна аналгезия.

9.8. Психиатрия: 9.8.1. Снемане на общ психичен статус – ориентираност, интелект, памет, емоционална сфера, психомоторика; 9.8.2. Обща оценка на психично здраве и психични отклонения: 9.8.2.1. оценка на депресивност; 9.8.2.2. оценка на тревожност; 9.8.2.3. оценка на суициден риск. 9.8.3. Откриване на зависимости.

9.9. Акушерство и гинекология: 9.9.1. мануално изследване на гърди; 9.9.2. оценка на вторични полови белези; 9.9.3. интерпретиране на резултатите от тест за установяване на бременност; 9.9.4. антенатално изследване на бременна (в рамките на компетенциите);* 9.9.5. мануално асистиране при спонтанно раждане; 9.9.6. вземане на биологични материали за микробиологично изследване; 9.9.7. изследване на гинекологичен статус при бременни, на които се провежда наблюдение на бременността.

9.10. Инжектиране на тетаничен анатоксин.

1. Насочване за консултация:

1.1. определяне на индикации;

1.2. разясняване целите на консултацията;

1.3. анализ и интерпретация на резултати от изследвания и лечение, в т. ч: 1.3.1. при необходимост – обсъждане от личния лекар на състоянието на пациента с лекаря от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, осъществил консултацията.

2. Консултация от разстояние съобразно възможностите за комуникация:

2.1. във връзка с вече обсъждан медицински проблем;

2.2. във връзка с нов медицински проблем.

3. Насочване за хоспитализация:

3.1. Дейности по осигуряване на хоспитализацията: 3.1.1. подготовка на необходимата документация; 3.1.2. насочване на пациента за хоспитализация.

4. Прием на пациент след дехоспитализация:

4.1. запознаване с епикризата и определения следболничен режим/медико-социален план;

4.2. преглед;

4.3. при необходимост обсъждане от личния лекар на състоянието с лекар от лечебното заведение за болнична помощ, извършило хоспитализацията. 

1. Изготвяне на медицинско удостоверение за постъпване на работа на лица от 16- до 18- годишна възраст.

2. Медицинска експертиза на работоспособността в съответствие с Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи:

2.1. издаване на първичен болничен лист;

2.2. издаване на вторичен болничен лист;

2.3. насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК);

2.4. подготвяне на документи и насочване за представяне пред териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) (приложения № 4 и № 5 – комплектоване на необходимите изследвания и консултации на деца под 18 години и лица над 18 години според изискванията за освидетелстване за съответните диагнози).

 1. Общопрактикуващият лекар предприема мерки за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения си работен график на задължително здравноосигурените лица по един от следните начини: 1.1. Чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в която е съучредител; 1.2. Чрез дежурен кабинет, организиран на функционален принцип на базата на сключен договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения с други лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ и утвърден от лечебните заведения график за осигуряване на дейността на кабинета. 1.3. По договор с най-близко разположеното: 1.3.1. лечебно заведение за болнична помощ, което е разкрило дежурен кабинет; 1.3.2. лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“ и/или по т. 2, букви „б“, „в“ или „г“ от Закона за лечебните заведения, което е разкрило дежурен кабинет; 1.3.3. лечебно заведение по чл. 10, т. 1 от Закона за лечебните заведения с разкрити филиали за спешна медицинска помощ; 1.4. индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултации по телефона, осъществяване на необходимите дейности в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на общопрактикуващия лекар.
 2. Лечебните заведения, с които общопрактикуващият лекар може да сключи договор по т. 1.3.1 и 1.3.2, както и съответният обслужващ филиал по т. 1.3.3 трябва да се намират на отстояние не повече от 40 км от месторазположението на практиката на общопрактикуващия лекар (относимо за всеки един от адресите на практиката едновременно).
 3. Дежурните кабинети извършват само диагностично-лечебните дейности по т. VI, с изключение на маркираните със знака „*“.
 4. С договорите по т. 1.3 могат да бъдат възлагани само дейности, които могат да бъдат извършвани от дежурни кабинети.

Цените на медицинските услуги, платени от НЗОК, ще бъдат актуализирани след публикуване на анекса към НРД. 

 1. Капитационно заплащане  на лица до 18 години, от 18-65 години, над 65 години
 2. Профилактични прегледи по програма „Детско здравеопазване“ – деца до 1 година, от 1 до 2 години, от 2 до 7 години, от 7 до 18 години
 3. Профилактични прегледи по програма Майчино здравеопазване (бременни и родилки, избрали наблюдението на бременността да се извършва от ОПЛ) 
 4. Профилактични прегледи на лица над 18 години. Профилактични прегледи на лица с риск от развитие на заболяване
 5. Диспансерни прегледи на лица с 1 диспансерно заболяване, с 2 диспансерни заболявания, с 3 и повече диспансерни заболявания
 6. Имунизации на лица до 18 години, над 18 години, поставяне на препоръчителни имунизации по програми на МЗ
 7. Прегледи на пациенти от друг здравен район по повод остро заболяване
 8. Осигуряване на достъп до медицинска помощ извън работния график на ОПЛ 

Информацията е актуална към 01.2020 г.

Posted on Leave a comment

Права на пациентите

Европейска харта за правата на пациентите

Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване.

Коментар: В България всеки пациент има право на годишен профилактичен преглед в обем, регламентиран в Наредба № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и в действащия НРД

Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.

Коментар:  Здравното осигуряване в България е задължително по закон. Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права ползват здравните услуги срещу заплащане.

Всяко лице има право на достъп до каквато и да е информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научно-изследователския прогрес.

Коментар: При всеки медицински преглед и при всяка медицинска процедура (изследване, хоспитализация, операция и други) имате правото да поискате от лекуващия лекар да Ви даде информация за Вашето заболяване, предстоящото изследване или операция. Отговорност на пациента е да поиска от лекаря тази информация, както и допълнителни пояснения, ако нещо от предоставената информация не Ви е ясно. За инвазивните изследвания и оперативните интервенции информацията е писмена в документ, наречен „информирано съгласие“

Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която може да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве; тази информация е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни изследвания.

Коментар: Вие като пациент трябва активно да участвате във вземането на решения за Вашето здраве, след като получите информация за своя здравен проблем и възможностите за неговото решаване от лекуващия лекар. Не изисквайте от лекаря да решава как да бъдете лекуван Вие. Ролята на лекаря е да Ви даде необходимата Ви информация и да Ви препоръча една или повече възможности за лечение, а отговорност на пациента е да реши дали да се съобрази със съвета на лекаря, или не. В случаите, когато откажете да последвате препоръките на лекуващия лекар, можете да потърсите второ мнение от друг медицински специалист. Във всички случаи, когато сте отказали да последвате съвета на лекуващия лекар, Вие поемате изцяло отговорността за евентуалното влошаване на Вашето състояние.

Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

Коментар: Изисквайте от Вашия лекуващ лекар подробна информация за различните видове лечения преди да вземете решение.

Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически намеси.

Коментар: Можете да определите Ваше доверено лице, което да получи информацията за Вашето състояние вместо Вас. Лекарите нямат право да предоставят информация за Вашето здраве на трети лица, които не са упълномощени от Вас, с изсключение на случаите, предвидени в закон.

Всяко лице има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечение.

Коментар: Времето е безценен ресурс, който не може да бъде възстановен. Вие имате право да използвате услуги, които ще спестят Вашето време и ще улеснят достъпа Ви до Вашия лекар

Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.

Коментар: В България условията и редът за оказване на медицинска помощ са регламентирани в няколко закона (Закон за здравето, Закон за здравното осигуряване, Закон за лечебните заведения), наредби (Наредба № 3 за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Наредба № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и още няколко), подзаконови нормативни актове (Национален рамков договор, инструкции и др.). Лекарите са задължени да спазват тези нормативни актове. Вие имате право да получите информация в кой нормативен документ са регламентирани здравните услуги, които ползвате, и да направите справка какви са регламентираните изисквания, за да получите съответната услуга

Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо функциониращи здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечения, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.

Коментар: Много често в България лошо функциониращите здравни услуги са резултат от лошо регламентиране на същите услуги в нормативните документи, които са задължителни за спазване. Понякога в нормативните ни документи има противоречия – в различни документи е регламентиран различен ред за ползване на здравните услуги. Преди да обвините и да нагрубите лекаря, запознайте се  с нормативната база, определяща ползването на съответната услуга. Това ще бъде от полза както за Вас, така и за останалите пациенти, очакващи квалифицирана здравна услуга от Вашия лекар.

Всяко лице има право на достъп до иновационни процедури, включително диагностични, в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансови съображения.

Коментар: Това право е относително. В нормативните документи се регламентира начинът за достъп до иновативните процедури. Лекарите се съобразяват с вписаните в нормативните документи условия и ред за ползване на тези услуги. Правото на иновации зависи от постиженията на медицината, възможностите за ползването им в страната ни, в конкретното лечебно заведение, както и от опита и квалификацията на лекуващия лекар. Лекар, който не е обучен да прилага иновативни процедури, няма право да ги прилага в практиката.

Всяко лице, индивид има право да избягва, доколкото е възможно, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си.

Коментар: Трябва да знаете, че част от медицинските процедури за избягване на страданието и болката носят медицински риск за пациента. Вие като ползвател на тези услуги трябва да изискате от лекуващия Ви лекар подробна информация за медицинския риск и да вземете информирано своето решение, включително да поемете отговорността за влошаване на Вашето състояние вследствие реализирането на медицинския риск.

Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.

Коментар: Индивидуалното лечение не може да се проведе без активното участие на пациента в лечението, без стриктно спазване на поетите от Вас ангажименти в хода на лечението и при безотговорно отношение на пациента към собственото му здраве (спиране на медикаментите, неявяване за необходимите прегледи и изследвания, неспазване на препоръчания режим, самолечение)

В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.

Коментар: Имате право да подадете жалба към управителя на лечебното заведение. Имате право на жалба и към РЗОК в случаите на отказан достъп до медицинска документация; отчитане на дейност, която не е извършена; качество на медицинската помощ, несъответстващо на изискванията в НРД.

Всяко лице има право на достатъчно обезщетение в рамките на разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинени от здравни услуги и лечение.

Коментар: Обезщетението се присъжда от съда след разглеждане на Вашата жалба по определения ред.

 

ВАЖНО!

Правата на пациентите се спазват при спазване на правилника за вътрешния ред в лечебното заведение.

Posted on Leave a comment

Правилник за оказване на медицинска помощ в практиката на д-р Виктория Чобанова

В сила от 01.06.2020 г. 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЕООД "АИППМП - д-р ВИКТОРИЯ ЧОБАНОВА"

 1. “АИППМП – д-р Виктория Чобанова” ЕООД е амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, създадена в съответствие със ЗЛЗ. Дружеството извършва диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности в амбулаторни и домашни условия, в съответствие с българското здравно законодателство, правилата за добра медицинска практика, разпоредбите на МЗ, РЦЗ и НЗОК.
 2. Основни насоки в работата на лечебното заведение са:
  • грижа за здравето на записаните в практиката пациенти, с акцент към първичната и вторичната профилактика (откриване на риск от развитие на заболяване и диспансеризация на социално значими заболявания), обучение на пациентите, съвети за предпазване от заболяване и предоставяне на здравна информация.
  • диагностика, лечение и профилактика на остри заболявания и травми, включително чрез насочване за извършване на необходимите (по преценка на лекар) медико-диагностични изследвания, консултации с други лекари или хоспитализации
  • извършване на експертизна дейност – експертиза на временната неработоспособност, насочване към ТЕЛК за експертиза на временна и трайна неработоспособност, експерзиза на здравното състояние (за започване на работа, за годността за водач на МПС, за годността за обучение в учебно заведение, за сключване на брак и други), експертиза на причините за настъпване на смърт, както и издаване на документи, необходими за извършване на експертизна дейност от застрахователи, от съда и от други институции, когато това е определено със закон.
  • поддържане на здравната документация на пациентите, записани в практиката, в съответствие с изискванията за защита на личните данни и осигуряване на възможност за извършване на справки, издаване на документи, свързани със здравното състояние и други административни услуги, осигуряване на достъп на пациентите до наличната в амбулаторията здравна документация при необходимост, включително чрез използване на високи технологии и електронни системи за съхранение и обмен на данни, планиране и комуникация.
  • предоставяне на информация за извършената медицинска дейност на НЗОК, МЗ, РЗИ, училищни власти, социални служби, застрахователни компании и други, в съответствие с действащата нормативна уредба.
  • научна и учебна дейност

 3.Финансирането се осъществява чрез:

 • извършване на услуги по договор с РЗОК,
 • потребителски такси съгласно ЗЗО
 • извършване на медицински услуги за физически лица срещу заплащане – в случаите извън договора с РЗОК;
 • извършване на услуги за юридически лица срещу заплащане;
 • финансиране на осигурени административни услуги от страна на пациентите по ценоразпис
 • финансиране на комплексна административна услуга съгласно договор с доставчик на административни услуги – използва се за заплащане на предоставените административни услуги към доставчика на същите съгласно договор между двете юридически лица
 • други законни финансови източници.
 1. Структура на “АИППМП – д-р Виктория Чобанова” ЕООД
  • управител
  • лекарски екип за ПМП
  • среден медицински персонал
  • помощен персонал.
 1. За дейностите, описани в т. 2, лечебното заведение сключва договори с НЗОК, дружества за доброволно и задължително здравно осигуряване/застраховане, образователни институции, финансови институции, партньорски дружества за предоставяне на административни услуги, юридически и физически лица при стриктно спазване на нормативната уредба.
 1. Цялостната дейност на дружеството се ръководи от Управител, който е и едноличният собственик на капитала.
 1. При осъществяване на дейността си ЕООД „АИППМП д-р Виктория Чобанова“ спазва:
  • правата на пациентите, описани в Европейската харта за правата на пациентите (Приложение 1)
  • Кодекс за професионална етика на лекарите в България
  • действащите нормативни документи – закони, наредби и НРД
  • сключените договори с партньорски организации
  • в качеството му на администратор на лични данни, законовите изисквания при обработването им, включително GDPR
  • общочовешки и християнски ценности
 1. Сключването на трудови договори с постъпващите на работа в дружеството става при спазване на разпоредбите на КТ.
 2. При сключване на трудов договор се изисква:
  • документ за самоличност
  • документ за придобито образование, когато за длъжността се изисква такова
  • трудова книжка
  • свидетелство за съдимост, когато за длъжността се изисква такова
  • документ за медицински преглед

3. Ръководството на “АИППМП – д-р Виктория Чобанова” ЕООД в лицето на Управителя на дружеството организира трудовия процес и осигурява неговото нормално протичане, като за тази цел:

 • запознава работника и служителя с неговите права и задължения по длъжностна характеристика, с настоящия правилник и с правилата по безопасност на труда
 • изисква от работника да изпълнява своевременно и качествено задълженията си по трудовия договор и длъжностната характеристика
 • налага дисциплинарно наказание на служителя при нарушаване на трудовата дисциплина и търси имуществена отговорност при виновно нанесени щети.
 1. “АИППМП – д-р Виктория Чобанова” ЕООД заплаща в уговорения срок и размер трудовото възнаграждение на служителя и ги осигурява за всички осигурителни случаи съгласно действуващото законодателство на РБ.
 2. Управителят на „АИППМП – д-р Виктория Чобанова“ ЕООД може да възложи на партньорска организация/юридическо лице/физическо лице част или всички дейности, свързани с изпълнението на трудовото законодателство и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на служителите.
 1. При изпълнение на възложената работа по трудовото правоотношение всеки служител има право:
 • на основно месечно трудово възнаграждение по трудов договор и предвидените допълнителни възнаграждения по КТ и други нормативни актове
 • на почивки и отпуски съгласно КТ
 • на безопасни и здравословни условия на труд
 • на осигуряване за всички осигурителни случаи
  1. Всеки служител е длъжен:

  2.1. да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява пълноценно възложените му задачи

  2.2. да спазва точно работното време и да изпълнява качествено задълженията си по трудов договор и длъжностна характеристика

 1. 2.3.да спазва правилата за безопасни условия на труд
 2. 2.4. да спазва техническите правила в работата си
 3. 2.5. да изпълнява своевременно и точно законосъобразните разпореждания на управителя на дружеството
 4. 2.6. да пази грижливо предоставеното му имущество, апаратура, да избягва преразхода на суровини, енергия, горива, материали и други, които ползва при изпълнение на трудовите си задължения
 5. 2.7.да поддържа високо ниво на хигиена на работното си място
 6. 2.8. да пази доброто име на дружеството и да съдейства за издигане на неговия авторитет
 7. 2.9. да не разпространява под каквато и да е било форма и пред когото и да е факти и сведения, които са определени от работодателя за служебна или фирмена тайна и са узнати от него при или по повод изпълнението на трудовите му задължения
 8. 2.10. да поддържа и повишава професионалната си квалификация

 1. Работният процес се осъществява в условията на 5-дневна работна седмица.

2. Седмичната продължителност на работното време е 40 часа

3. При необходимост, във връзка със специфичния характер на работата, от Управителя може да бъде въведена работа на смени, скъсени и удължени работни дни, дежурства в почивни и празнични дни, като при изготвяне на графиците се осигурява равномерно натоварване на служителите

4. Работните графици се утвърждават от Управителя на дружеството

5. Извънредният труд се полага в съответствие с КТ

6. Платеният годишен отпуск се ползува след разрешаването му с писмена заповед на Управителя на дружеството по предварително изготвен график и подадена молба от служителя.

7. За всички неуредени в правилника въпроси се спазват разпоредбите на Управителя на дружеството

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛТАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

 1. В  амбулаторията се извършват медицински консултации на здрави и болни лица, потърсили услугите на амбулаторията.
 2. ЕООД „АИППМП – д-р Виктория Чобанова“ създава и съхранява здравно досие на пациентите на амбулаторията, което съдържа документи за проведените консултации и изследвания в амбулаторията, както и документи от проведени консултации, извършени изследвания и проведено лечение от други лечебни заведения, ако пациентите предоставят същите в амбулаторията. Здравните досиета на пациентите се поддържат в електронен вид в Националната здравно-информационна система с контролиран достъп, включително за пациентите. Лечебното заведение не е задължено да поддържа хартиени здравни досиета на пациентите след въвеждането на електронното здравно досие в НЗИС. 
 3. Електронни копия от наличните в амбулаторията консултации, резултати от изследвания и епикризи, издадени от 2016 година включително, формират здравно досие на пациента в платформата Консенто. Пациентът има 24-часов достъп до своето здравно досие след регистрация в платформата.  Документите се издават по реда на раздел Е от този правилник.
 4. Лекарите в амбулаторията издават на пациентите документи, необходими им за различни цели.
 5. Лекарите в амбулаторията извършват експертизна дейност, свързана с експертиза на временната и трайната неработоспособност, степен на социална адаптация, експерзиза на здравното състояние (за започване на работа, за годността за водач на МПС, за годността за обучение в учебно заведение, за сключване на брак и други, експертиза на причините за смърт, както и издаване на документи, необходими за извършване на експертизна дейност от застрахователи, от съда и от други институции, когато това е определено със закон.
 1. Медицински консултации в разкритите от амбулаторията кабинети се извършват на пациенти, потърсили медицинска помощ в обявеното работно време на съответния кабинет.
 2. За всяка консултация регистрираните в амбулаторията пациенти с непрекъснати здравно-осигурителни права заплащат суми (потребителска такса), определени от ЗЗО, с изключение на случаите в раздел И т. 7. С правата на регистрираните в амбулаторията пациенти се ползват и пациенти с непрекъснати здравноосигурителни права от друг здравен район, потърсили помощ по повод остро състояние, по ред, регламентиран в НРД
 3. Пациенти, освободени от заплащане на потребителска такса, ползват правата си чрез представяне в момента на прегледа на документ, удостоверяващ обстоятелствата по ЗЗО.
 4. Консултациите на пациенти с прекъснати здравноосигурителни права и/или нерегистрирани като пациенти на амбулаторията, се извършват срещу заплащане на определена в ценоразпис такса за преглед. В този случай пациентите заплащат по ценоразпис и допълнително извършените изследвания, процедури, манипулации, издадените документи и др. дейности, необходими в конкретния случай. Извършването на изследвания, процедури, манипулации става след информирано съгласие на пациента, вкл. информация за произтичащите от тях разходи.
 5. Пациенти в критично състояние се приемат с предимство пред останалите. Преценката дали пациент е в критично състояние е отговорност на лекаря.
 6. С цел осигуряване на възможност за преглед/консултация/административна услуга при условията на минимална загуба на време за изчакване, на пациентите се препоръчва да ползват административна услуга „Записване на час“.

6.1. Административната услуга може да се предоставя и чрез договор с доставчик на административни услуги/юридическо лице/физическо лице

6.2. Телефонът за записване на часове за посещение при лекар се обявява на видно място в амбулаторията, публикува се на сайта на ЕООД „АИППМП – д-р Виктория Чобанова“. При необходимост пациентите могат да получат информация и съдействие от персонала на практиката.

6.3.  Пациенти без записан час се приемат по преценка на лекаря в рамките на работното време на кабинета при възможност. Лечебното заведение следва да осигури възможност за преглед на пациента без записан час в рамките на 48 часа от заявяването на желание за прегледа (съгласно Стандарта по обща медицина). С предимство се приемат пациенти с неотложни състояния, бременни жени и деца до 1 годишна възраст. Преценката за реда на приемане на пациенти без записан час се извършва от лекар.

6.4. При наличие на пациент в критично състояние по преценка на лекаря могат да се промени приема на пациентите със записан час с цел оказване на медицинска помощ на пациента в спешно състояние.

 1. Консултациите за малолетни (под 16 навършени години) и недееспособни лица се извършват в присъствието на родител/настойник/попечител, освен в случаите, определени със закон (чл. 87 от Закона за здравето).

7.1. Не се извършват консултации на малолетни (под 16 навършени години) в присъствието на друг роднина (по-големи братя/сестри, баби, дядовци, братовчеди, лели, чичовци) или познати на семейството.

7.2. По изключение могат да се извършват консултации на малолетни (под 16 навършени години) пациенти в присъствието на друго лице, ако в телефонен разговор или по друг начин родителят уведоми лекаря за това. В този случай документите за прегледа на детето се подписват от придружителя.

7.3. Родител може да декларира писмено съгласието си детето му да бъде водено за преглед от друго лице. 

7.4. Точки 7.1 и 7.2 не се прилагат при критично състояние на детето.

8. Пациентите изчакват реда си за консултация с лекаря в чакалнята, спазвайки общоприетия обществен ред. Недопустими са хулигански прояви, прояви на агресия, вкл. вербална (обида, повишаване на тон, използване на неприемлив език, физическа агресия, вандализъм). Наличието на такива прояви е основание за временно преустановяване на дейността в амбулаторията.

 1. Пациентите се грижат за запазване на чистотата и за предпазване на общите помещения от вандализъм, повреди и умишлено замърсяване.
 1. С цел опазване на реда в чакалнята и за предпазване от хулигански и вандалски прояви и агресия по преценка на управителя на практиката могат да се използват технически средства за наблюдение, като посетителите се уведомяват за това.
 1. Лекарят може да откаже медицинска консултация при тежко нарушено доверие между лекаря и пациента, което не позволява създаването на ефективна връзка лекар-пациент и което създава условия за увеличаване на риска от увреждане на пациент.

11.1. Увеличен риск от увреждане на пациент е налице при:

 • неточни и неизчерпателни анамнестични данни, предоставени от пациента;
 • несъгласие с извършване на цялостен преглед за оценка на функциите на различните системи на организма;
 • възпрепятстване на лекаря в извършването на диагностични тестове, процедури или изследвания;
 • умишлено прикриване на обстоятелства, имащи отношение към конкретното състояние;
 • агресивно поведение от страна на пациент и/или негови придружители;
 • прояви на вербална агресия (обиди, неприемлив език, заплахи), водещи до намаляване на концентрацията на лекаря към конкретния медицински проблем и др. подобни.

11.2. В случаите по т. 12.1. за избягване на усложненията на заболяването/състоянието на пациента лекарят може да препоръча да се извърши консултация с друг специалист.

12. Медицински дейности в спешни случаи се извършват на територията на разкритите кабинети на амбулаторията и целят запазване на живота на пострадалите до поемане на случая от екип на спешна помощ. Медицинските дейности в спешни случаи се извършват с предимство пред всички други амбулаторни консултации.

 1. Рецепти се издават след извършена консултация или преглед на пациента в амбулаторни или домашни условия.
 2. Амбулаторният лист от прегледа на пациенти, които не могат лично да подпишат документа, се подписва от придружител, присъстващ по време на прегледа. Същото лице получава необходимите рецепти, направления за консултаця, изследвания и хоспитализация за болния. Пациенти, които не могат да подпишат лично документите, са:

         14.1. Пациенти в тежко общо състояние от остро или хронично заболяване

         14.2. Пациенти с травматични или неврологични увреди на доминиращия горен крайник

         14.3. Пациенти с психични разстройства

         14.4. Пациенти под влияние на психотропни и упойващи вещества

         14.5. Други състояния, нарушаващи психическата ориентация, контактността, адекватното оценяване на собственото състояние или физически състояния, които не позволяват полагане на собственоръчен подпис на документа.

 3. Пациенти с прекъснати здравно-осигурителни права ползват медицинска помощ срещу заплащане, освен в случаите на спешност с цел запазване на живота (съгласно ЗЗ)
 4. Информация за състоянието на пациента се предоставя само от лекар, работещ в амбулаторията. Писмена информация за здравно състояние се издава по искане на пациента или оторизирани чрез закони и наредби институции, като същата задължително се изготвя от лекар и се подпечатва с печата на лечебното заведени

 5. Работещите в лечебното заведение нямат право да предоставят информация за здравословното състояние на записани в практиката пациенти  на други лица без изричното разрешение на пациента, освен в случаите, регламентирани в закон. 

 1. Консултации в домашни условия се извършват в часовете, определени в графика за домашни посещения за съответното населено място.
 2. Консултациите могат да бъдат по желание на пациента (или неговите близки) или по преценка на лекаря (включени в Наредба 40)

2.1. Консултациите в домашни условия, включени в Наредба 40, се извършват по инициативна и по преценка на ОПЛ. За тези консултации пациентите заплащат само сумите по ЗЗО.

2.2. Консултациите в домашни условия, невключени в Наредба 40, се извършват по желание на пациента или неговите близки. В случая преценката за необходимостта от медицинска консултация в домашни условия не е на лекаря. Пациентите заплащат определената в ценоразпис такса за тази дейност.

2.3. Ако при заявката за домашно посещение лекарят прецени, че медицинската помощ не може да бъде извършена в амбулаторни условия, консултацията в домашни условия се извършва по реда на т. 2.1.

2.4. В случаите по т. 2.3, когато при домашното посещение лекарят установи, че е било възможно консултацията да се извърши в амбулаторни условия и е бил подведен чрез неточна информация при приемане на заявката за домашно посещение, консултацията се извършва по реда на т. 2.2.

 1. Заявка за домашно посещение се извършва по телефона или лично от пациента или негов близък. При заявяване на домашно посещение, пациентът или негов близък трябва:

3.1. Да се свърже с лекаря, да съобщи името на пациента и адреса

3.2. Да опише накратко симптомите, налагащи консултацията, установените досега заболявания на пациента,  както и проведеното лечение, ако такова е провеждано. Това е необходимо, за да може лекарят да прецени степента на спешност на медицинския проблем и възможно необходимата апаратура, която ще бъде необходима

3.3.  Да уговори съвместно с лекаря време за домашното посещение съгласно възможностите на лекаря

3.4. Да осигури лице, което да придружи лекаря до дома на пациента в уговорения ден и час

3.5. Заявката за домашно посещение може да се извърши и чрез посредничеството на партньор-доставчик на административни услуги по начин и във време, незатрудняващи лечебно-диагностичната дейност на лекаря.

 1. Амбулаторният лист за извършения преглед се оформя при първа възможност в амбулаторията и се подписва от лицето, присъствало по време на прегледа. Същото лице получава рецептите, направленията за консултация, изследване или хоспитализация на болния
 2. Домашни посещения, свързани със спешни случаи, са обект на Спешна помощ.
 1. При извършване на изследвания, назначени от лекар в амбулаторията, пациентите заплащат лабораторна такса за дейностите по: вземане на биологичен материал, изпращане на материала или извършване на изследването, получаване на резултат от изследванията, дезинфекция, екарисаж.

1.1. Лабораторната такса се заплаща еднократно за изследвания в една лаборатория и в един ден, независимо от броя на назначените и извършени изследвания.

1.2. За изследвания в различни лаборатории пациентите заплащат лабораторна такса за всяка една лаборатория.

1.3. Лекарят или медицинската сестра уведомяват пациентите за срока за получаване на резултата от изследването и за възможностите да получат информация за него по телефон или чрез нова консултация в амбулаторията

2. Вземане на биологичен материал за извършване на изследвания, назначени от други лекари, необходими за издаване на документи, за експертиза на скъпо струващи медикаменти, за хоспитализация, за рехабилитация, по желание на пациента, препоръчани от познати лица и други, неосигурени с ресурс от РЗОК, се извършват по преценка на лекаря срещу заплащане на стойността на изследванията от пациента. Пациентът се уведомява за стойността на изследванията, датата и мястото за получаване на резултатите от изследванията.

3. Вземането на биологичен материал за изследване се извършва от специалист по здравни грижи или лекар с индивидуални еднократни консумативи чрез строго спазване на асептиката и антисептиката и с употреба на технически и лични предпазни средства, минимализиращи риска от контаминация на околната среда и от заразяване на медицинския персонал с трансмисивни инфекции.

 1. Управителят на амбулаторията отговаря за спазване на нормативните изисквания за начина и сроковете на съхраняване на взетите в амбулаторията биологични проби и начина на транспортирането им до съответната лаборатория, както и за получаване на резултатите от изследванията от съответната лаборатория.
 1. Профилактичните прегледи на пациентите, записани в амбулаторията, се извършват както следва:

1.1. С цел уважение към времето на пациентите и за максимално намаляване на времето за изчакване за преглед, в практиката е осигурена възможност пациентите да запишат час за профилактичния преглед.

1.2. Профилактичен преглед на пациенти без записан час се извършва при възможност на лекаря, след медицински триаж на чакащите пациенти и след прием на пациенти в неотложно състояние, деца до 1 година, бременни жени.

1.3. Явяването на профилактичен преглед е задължение на пациента, респ. неговите родители/настойници/попечители съгласно Закона за здравето. За неявяването на задължителен профилактичен преглед и неизвършването на задължителните профилактични изследвания и имунизации подлежи на санкция от 50 до 100 лв, а при повторно нарушение – от 100 до 200 лв (чл. 209 от Закона за здравето)

1.4. Пациенти, сключили договор за ползване на административни услуги, получават известяване на посочения в договора телефон/електронна поща и имат възможност да запишат час за профилактичен преглед.

1.5. Честотата на профилактичните прегледи, е както следва:

       – лица над 18 години – 1 път годишно (в календарната година)

       – лица от 7 до 18 години – 1 път годишно (в календарната година)

       – деца от 2 до 7 години – на всеки 6 месеца

       – деца от 1 до 2 години – на всеки 3 месеца

       – бебета до 1 година – 1 път месечно (в календарния месец)

 1. Лицата, които имат хронични заболявания, подлежат на диспансеризация съгласно нормативните изисквания и НРД при личния лекар или при специалист от СИМП.

2.1. Диспансеризацията на пациентите след установяване на заболяването включва диагностика, лечение и периодично наблюдение на болните.

2.2. Диспансеризираните лица подлежат на периодични прегледи и изследвания за оценка на състоянието, определени в нормативните документи. Пациентът е длъжен да се информира за честотата на периодичните прегледи и изследвания и консултации и да ги извършва.

2.3. Отказът на пациента от диспансеризация се удостоверява с подпис в амбулаторния лист.

2.4. Отказът на пациента от диспансеризация освобождава лекаря от отговорност за неблагоприятните последици от естественото развитие на хроничното заболяване, включително влошаване на състоянието, развитие на усложнения, смърт.

2.5. Неявяването на задължителните диспансерни прегледи, неизвършването на назначените от лекаря изследвания и консултации и неспазването на предписаната от лекаря лечебна схема представлява неспазване на задълженията на пациента съгласно Закона за здравето и този Правилник. 

2.6. Лекарят, диспансеризиращ пациент с определено хронично заболяване, има нормативното задължение да извърши диспансерните дейности, включващи: извършване на диспансерни прегледи; назначаване на изследвания за контрол на състоянието; назначаване на консултации с други лекари по преценка и съгласно нормативните изисквания; насочване на пациента за хоспитализация, когато при прегледа установи необходимостта от същата; назначаване на медикаменти и издаване на рецепта.

2.7. Лекарите в амбулаторията нямат задължението да извършват дейности, описани в т. 2.6. и касаещи друго хронично заболяване, както и да изпълняват дейности, препоръчани от друг лекар, които по тяхна преценка не са необходими.

2.8. Пациенти, сключили договор за ползване на административни услуги, могат да ползват известяване/напомняне за необходимостта от посещение за диспансерен преглед при лекаря, както и да запишат час за посещение.

 1. Лекарите в амбулаторията издават документи, както следва:

1.1. В работното време на амбулаторията и по време на медицинска консултация – за документите, регламентирани в Наредба 40 за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, свързани с настоящата консултация (издаване на болничен лист, издаване на медицинска бележка за отсъствие от учебни занятия, талон за здравословно състояние, талон за профилактични прегледи и имунизации за училищните власти, медицинско удостоверение за встъпване в брак, насочване за медицинска експертиза към ЛКК). Документите, включени в Наредба 3 за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, се издават безплатно.

1.2. След приключване на амбулаторните консултации при постъпило писмено искане или заявка чрез доставчика на административни услуги от страна на пациента или негов родител/настойник/попечител – за документи, удостоверяващи минали обстоятелства (удостоверения за проведени профилактични прегледи и имунизации във връзка с получаване на месечни добавки по Закона за семейните помощи за деца, удостоверения за проведени имунизации). Документите по т. 1.2. се издават  в срок до 3 работни дни от постъпване на искането в амбулаторията.

1.3. Други документи, невключени в Наредба 40 – съгласно ценоразписа на лечебното заведение и в срок, определен от лекаря. Срокът не може да бъде по-дълъг от 5 работни дни, освен ако е необходимо пациентът да представи допълнителни факти, необходими за попълване на документите. В този случай срокът тече от представянето на всички необходими доказателства за попълване на документите. Документите по т. 1.3. се издават срещу заплащане на такса съгласно ценоразпис.

1.4. За документи, удостоверяващи минали обстоятелства, за които в амбулаторията не е постъпила заявка/писмено искане от пациента, лекарят може да начисли допълнителна такса за спешна административна услуга съгласно ценоразпис и издава документа при първа възможност, съгласно желанието на пациента.

1.5. При необходимост от последващо администриране на дейности по издадените медицински документи (регистрация, изпращане към друга база данни, необходимост от допълнителни справки по издадените документи, издаване на дубликат на медицински документ, издаване на документ въз основа на информация от друга база данни и др.) лечебното заведение  формира цена.

 1. В амбулаторията не се издават документи, удостоверяващи факти, за които в амбулаторията няма информация.
 2. Сертификат за проведена ваксинация срещу КОВИД-19 се издава въз основа на данните в Националната здравно-информационна система. Сертификат за ваксинация на пациенти, имунизирани в практиката, се издава без заплащане. Сертификат за ваксинация на пациенти, имунизирани в други лечебни/здравни заведения, както и преиздаването на сертификата по искане на пациента, се извършват срещу определено в ценоразпис заплащане. 
 1. Пациентите, регистрирани в амбулаторията, които са с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на консултацията, получават направления за изследвания, консултация и лечение в санаториални условия, ако лекар от амбулаторията прецени, че е необходимо, съгласно правилата на НРД.
 2. Пациенти с прекъснати здравноосигурителни права към момента на консултацията нямат право на направление за консултация, изследване и лечение по реда на НРД. Тези пациенти при необходимост получават направление бланка МЗ 119а за консултация с друг лекар или за извършване на конкретни изследвания.
 3. В амбулаторията не се издават направления за изследвания и консултации, назначени от други лекари (вкл. лекари от СИМП, болнични лекари), други медицински специалисти, по желание на пациента, във връзка с предстояща планова хоспитализация, във връзка със санаториално лечение, освен ако лекар от амбулаторията не е преценил необходимостта от тях.
 4. Ограничените чрез регулативни стандарти ресурси на амбулаторията за обслужване на всички пациенти се разпределят само и изключително по преценка на лекаря, извършващ конкретната консултация в рамките на определените от РЗОК регулативни стандарти и при спазване на задължителните нормативни изисквания за изследвания и консултации във връзка с профилактиката и диспансеризацията на пациентите. Пациентите се уведомяват в момента на консултацията за възможностите за получаване на направление за изследване или консултация.
 1. Телефонната консултация представлява връзка на пациента с лекар или администратор във връзка с предоставяне на медицински съвет, административна информация или други без извършване на преглед на пациента.
 2. Телефонната консултация от лекар се заявява на обявения в амбулаторията телефон за връзка с лекар. Консултацията се осъществява във време и по начин, непрекъсващи лечебно-диагностичната дейност на лекаря. Консултацията може да се отнася до информация за наличност на ваксини или биопродукти в практиката, възможност да се направят определени изследвания по искане на пациента или друг лекар, информиране на лекаря от страна на родител за възникнал медицински проблем, непозволяващ на детето да посещава учебните занятия и други. За осъществяване на телефонни консултации могат да бъдат определени часови диапазони в работни дни.
 3. Административна информация от административен специалист или лекар и може да бъде предоставена за: определяне на час за консултация или преглед; информация за място, където може да се окаже медицинска помощ в извънработно време; информация за заместващ лекар; информация за реда за получаване на определени документи, информация за нормативни изисквания за определени дейности и други подобни.
 4. Медицинските и административните телефонни консултации се регистрират.
 5. Медицински съвет по телефона може да бъде даден от лекар в следните случаи:

5.1. Във връзка с познат на лекаря медицински проблем за конкретния пациент

5.2. Във връзка с резултати от извършени изследвания

5.3. Във връзка с нормативните изисквания, свързани с желани от пациента дейности – рехабилитация, изследване, консултация, издаване на документ

5.4. Във връзка с общи принципи на поведение, свързано със остро възникнал здравен проблем до осъществяването на медицински преглед – повишена температура, диспепсия, болка, нараняване и др. подобни. В този случай пациентът трябва да предостави максимално точна и подробна информация, позволяваща на лекаря да прецени степента на тежест и спешност на състоянието и да избере най-подходящото поведение за конкретния случай – съвет за преглед по спешност, съвет за самопомощ, съвет за планова консултация в амбулаторията или друго.

5.5. Лекарят може да откаже предоставянето на медицински съвет по време на телефонна консултация в случаите, когато:

– прецени, че информацията от пациента не е достатъчна;

– прецени, че има вероятност от усложняване на състоянието;

– прецени, че има вероятност от неправилно тълкуване на симптомите от страна на пациента;

– проблемът е неясен

– прецени въз основа на данните от пациента, че няма признаци за спешност.

В тези случаи лекарят назначава извършване на амбулаторна консултация по установения ред.

 1. С телефонна консултация не може да се предписват медикаменти за домашно лечение, реимбурсирани от НЗОК, да се коригират лечебни схеми (освен в случаите, когато за това са извършени предварителни изследвания), да се назначават консултации с други специалисти. Конкретният
  обем на неприсъствената медицинска консултация се определя от лекаря.
7. Пациентите, подписали договор за ползване на административна услуга могат да заявят на обявения в практиката телефон издаване на медицински документи, изискващи справка в документацията на пациента. Документите се издават в срок до 2 работни дни след приемане на заявката при наличие на необходимите условия за издаването им (наличие на извършени профилактични прегледи, имунизаци, предоставени епикризи от хоспитализации и др.), спазвайки условията на раздел И т. 6 и раздел Е от настоящия Правилник. Услугата се предоставя след проверка за допустимост на искането и заявено желание от страна на пациента на тел. 0886 175 066.
 

8. Медицинските документи на хартиен носител се съхраняват в практиката 5 години след тяхното издаване, след което се архивират. Архивираните документи се съхраняват още 3 години, след което се унищожават съгласно Регламента за защита на личните данни. 

 1. С цел предоставяне на висококачествени административно-информационни услуги, които нямат задължителен характер, лечебното заведение може да сключи договор с партньорска организация, доставчик на административно-информационни услуги.
 2. При наличие на договор с доставчик на административно-информационни услуги лечебното заведение информира пациентите за предоставяните услуги, организацията-доставчик, реда и условията за ползването им.
 3. Информацията се предоставя по един или повече от следните начини: чрез съобщение информационно табло в чакалнята на кабинетите; на сайта на лечебното заведение; чрез брошури;  по други начини.
 4. Пациентите имат възможност да изберат дали да ползват предоставяната административна услуга или да откажат ползването на същата.
 5. При декларирано желание за ползване на административна услуга пациентите сключват индивидуален договор за ползване на административната услуга.
 6. Пациентите, избрали да ползват административна услуга и подписали договор, имат задължението да заплащат административна такса в размер и съгласно условия, определени в индивидуалния договор.
 7. Пациентите, избрали да ползват адмиинистративна услуга и подписали, се освобождават от заплащане на потребителска такса по ЗЗО, съгласно Заповед на Управителя на лечебното заведение.
 8. При сключен договор с доставчик на административни услуги, пациентите получават следния обем административни услуги:
  • Огранизиране и поддържане на екип от служители с цел комуникация относно административното обслужване, в т.ч., но не само: разясняване на продецури за издаване на документи от и за различни държавни институции във връзка с права и задължения на пациентите
  • Организиране и поддържане на телефонен център за административно обслужване, достъпен от 09.00 до 17.00 ч всеки работен ден
  • Организиране и поддържане на възможност за заявяване на консултация с лекар от лечебното заведение по начин и във време, незатрудняващи лечебно-диагностичната дейност на лекаря
  • Управление на процеси, свързани с посещението при лекар с цел спестяване на време на пациентите и максимално ограничаване на чакането за посещение при лекар:
   • записване на часове на обявения телефон за остри и профилактични прегледи, включително тяхното потвърждаване и презаписване при нужда
   • записване на часове на обявения телефон за предоставяне на услуги по административни въпроси
   • записване на часове за остри, профилактични прегледи или административни посещения чрез on-line достъп.
  • Организиране и поддържане на възможност за създаване на електронно здравно досие на клиента и семейството му, съдържащо документи, предоставени в лечебното заведение (амбулаторни листа от прегледи, консултации, изследвания, епикризи, данни за проведени имунизации и др.)
  • Осигуряване на достъп на всеки пациент до електронното здравно досие, както и до досието на неговите деца. Услугата ще бъде предоставяна от доставчика след формиране на електронното здравно досие
  • Извършване на поискани от клиента проверки на здравно-осигурителния статус на него и членове на неговото семейство
  • Поддържане на ресурс за известяване чрез СМС и/или електронна поща (в зависимост от декларираните предпочитания на ползвателя) за важни събития, свързани със здравето както на клиента на услугата, така и на негови роднини (профилактични и диспансерни прегледи, имунизации и други), както и за административно-нормативни новини, свързани със здравеопазването и/или ползването на договорената административна услуга.
 9. При осигуряване на възможност от страна на партньора-доставчик на административни услуги, с цел подобряване на административното обслужване на клиентите, предоставяните административни услуги могат да бъдат разширявани като обхват и/или времеви диапазон, както и да бъдат предоставяни допълнителни административни услуги за пациентите на практиката, както и да се променя таксата по т. 6 с едномесечно предизвестие.
 10. За всички промени по т. 9 пациентите се известяват по начините, описани в т. 6. Промените влизат в сила съгласно условията в индивидуалните договори с доставчика на административни услуги.
 11. Пациентите имат право да прекратят договора за ползване на административни услуги съгласно условията в индивидуалните договори между пациента/негов представител и доставчика на административни услуги.
 12. Медицинските документи на хартиен носител се съхраняват в практиката 5 години след тяхното издаване, след което се архивират. Архивираните документи се съхраняват още 5 години, след което се унищожават съгласно Регламента за защита на личните данни.
 13. Медицинските документи на електронен носител (консултации, епикризи, изследвания) се съхраняват в електронната платформа Консенто. Всеки пациент, сключил договор за административно обслужване, има достъп до документите за себе си и за своето семейство в платформата докато договорът е действащ. Електронната платформа е с регламентирани нива на достъп и защита в съответствие с Регламента за защита на личните данни.
 1. Експертиза на временната неработоспособност се извършва по време на прегледа на пациента безплатно. Необходимо условие е пациентът да представи лична амбулаторна карта и точни данни за работодателя.

1.1. Експертиза на временната неработоспособност може да се извърши и по-късно, ако пациентът има регистриран в амбулаторията преглед, при който е установена неработоспособност.

1.2. Експертиза на временна неработоспособност не се извършва без преглед на пациента.

1.3. Експертиза на невъзможността на дете да посещава учебни занятия се извършва след преглед на детето по реда на раздел Б т. 8 от този Правилник.

1.4. Експертиза на невъзможността на дете да посещава учебни занятия може да се извърши, ако лекарят е уведомен за наличието на медицински проблем от родителя или е извършен преглед от друг медицински специалист (дежурен лекар, лекар от ЦСМП, лекар от болнично лечебно заведение или друг лекар), което се удостоверява с амбулаторен лист или направление 119 а.

1.5. Експертиза на невъзможността на дете да посещава учебни занятия не се извършва, ако в амбулаторията липсва информация от родител или друг лекар за наличието на медицински проблем.

1.6.  При необходимост от последващо администриране на дейностите по медицинската експертиза, лечебното заведение може да формира цена.

 

2. Насочване към ЛКК за продължаване на временната неработоспособност се извършва след преглед на пациента безплатно с направление за ЛКК (бланка МЗ-НЗОК № 6) и/или лична амбулаторна карта (ако се изисква от ЛКК).

 

 1. Насочване към ТЕЛК за експертиза на трайна неработоспособност се извършва по преценка на лекаря за влошено състояние или по искане на пациента, когато трайната неработоспособност не е предшествана от временна неработоспособност.

3.1. За експертиза на трайна неработоспособност е необходимо пациентът да представи всички налични документи, удостоверяващи влошеното състояние.

3.2. Експертизата на трайната неработоспособност се извършва със записан за експертизата час. Часът може да бъде и извън часовете за амбулаторна дейност и домашни посещения и се определя съгласно възможностите на лекаря, като не може да бъде по-късно от 30 дни след заявеното от пациента желание.

3.3. Насочването за експертизата на трайната неработоспособност по преценка на лекаря се извършва безплатно.

3.4. При необходимост от последващо администриране на дейностите по издаване на направление за ТЕЛК лечебното заведение  формира цена.

3.5. При предшестваща временна неработоспособност насочването към ТЕЛК се извършва от ЛКК

3.6. За прегледа и подреждането на документите, подготвени за освидетелстване от ТЕЛК, лечебното заведение формира цена. 

 

 1. Експертиза на необходимостта от рехабилитация

4.1. За експертиза на необходимостта от рехабилитация е необходимо пациентът да представи всички налични документи за съответното страдание.

4.2. При експертиза на необходимостта от рехабилитация се спазват изискванията в нормативните документи (НРД, изисквания на НОИ).

4.3. В експертизата за необходимостта от рехабилитация се вписват заболяванията, тяхното протичане до момента на експертизата и заключението на лекаря – има или няма показания за рехабилитация съгласно действащите нормативни документи.

 

 1. Експертиза във връзка със застрахователни събития

5.1. Експертизата се извършва задължително с уговорен за експертизата час. Часът може да бъде и извън часовете за амбулаторна дейност и домашни посещения и се определя съгласно възможностите на лекаря, като не може да бъде по-късно от 30 дни след заявеното от пациента желание.

5.2. На лекаря трябва да бъдат предоставени всички документи, касаещи застрахователното събитие и настъпилите  заболявания/травми, както и формулярите от застрахователя

 

6. Експертизата във връзка с постъпване на работа, училище или ВУЗ, за получаване на свидетелство за правоуправление от шофьор, участие в спортни събития и др. подобни се извършват след преглед на пациента.

 

7. Експертизата във връзка със сключване на граждански брак се извършва след преглед на пациента. По преценка на лекаря могат да бъдат назначени допълнителни изследвания, необходими за експертизата, които се извършват срещу заплащане.

 

8. Експертизата във връзка с постъпване на пациент в дом за медико-социални грижи се извършва задължително с уговорен за експертизата час – съгласно възможностите на лекаря, и след извършен преглед на пациента.

 

 1. Експертиза на причините за настъпване на смърт се извършва след установяването на настъпилата смърт и въз основа на медицинска документация за установените приживе заболявания съгласно нормативните документи

9.1. Ако лекарят не знае причината за настъпването на смърт експертизата се извършва след аутопсия по определения нормативно ред.

9.2. В амбулаторията не се извършва експертиза на причините за настъпване на смърт, ако:  не е ясна самоличността на починалия; има съмнение от страна на близките  във връзка с проведеното лечение (операция, манипулация, кръвопреливане, раждане, аборт, лечение от лице без медицинска правоспособност и др.); починалият е в резултат на престъпление; ако от настъпването на смърт са минали повече от 48 часа; ако има следи от насилие; ако има данни за претърпяни в близко минало травми (пътно-транспортно произшествие, трудова злополука, побой, битов инцидент и др.); има съмнение за насилствена смърт; смъртта е настъпила след отказ от медицинска помощ.

 

 1. За извършването на дейности за медицинска експертиза пациентът заплаща такса по ценоразпис, с изключение на дейностите от т.т. 1, 1.1, 2, 3.3.,  които се извършват без заплащане.

   

 1. АИППМП „Д-р Виктория Чобанова“ ЕООД е акредитирана практика за практическо обучение на лекари с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ за придобиване на специалност Обща медицина.
 2. Обучението на специализантите се извършва в съответствие с учебните програми в условията на амбулаторната практика
 3. Обучението на специализанти се осъществява на основание договори с медицински университети.
 4. За организацията, качеството и безопасността на осъществяваните от специализантите дейности, както и за резултатите от обучението, отговаря Управителят на практиката.
 5. При провеждане на обучение пациентите се информират за същото и имат право да откажат специализантът да участва в лечебно-диагностичния процес.
 6. Научно-изследователска дейност включва проучвателни, аналитични, прогнозни, експертни, технологични, творчески и други дейности.
 7. Научно-изследователската дейност на ЕООД АИППМП д-р Виктория Чобанова може да се осъществява чрез съвместни дейности с български и чуждестранни партньори и институции, както и чрез обмен на технологии, обобщени данни, информация и специалисти.
 8. Научно-изследователската дейност се осъществява при строго спазване на изискванията в българските и международните нормативни документи и при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни на пациентите.

 

 1. Администратор на личните данни е ЕООД „АИППМП – д-р Виктория Чобанова“
 2. В лечебното заведение се обработват лични данни на следните субекти:
  • работещите в практиката на трудов договор
  • пациенти, записани в практиката
 3. Лечебното заведение обработва следните категории лични данни: пол, възраст, име, ЕГН, адрес, имейл, телефон за работещите в практиката и за пациентите и данни за здравословното състояние на пациентите записани в практиката.
 4. Лечебното заведение обработва личните данни въз основа на законово регламентирано задължение и не изисква от субектите изрично съгласие за обработката им.
 5. Личните данни се разкриват по повод и във връзка с пряко извършваната дейност за целите на медицинската помощ, отчетността, контрола на следните институции: РЗОК – София област, НЗОК, РЗИ – София област, Министерство на здравеопазването, ТП на НОИ – София област, НАП, „Медик софт“ ЕООД,  НЗИС. Лечебното заведение разработва „Вътрешни правила за достъп до личните данни“, които  са задължителни за спазване от всички контролиращи институции съгласно GDPR. Лечебното заведение съхранява информацията за всички външни лица, които са имали достъп до личните данни на пациентите, за срок 5 години. 
 6. С цел защита на личните данни на пациентите и съгласно изискванията на ЗЗЛД, в практиката са въведени „Вътрешни правила за достъп до помещенията и личните данни на пациентите“. Спазването на Вътрешните правила е задължително както за персонала на практиката, така и за служителите от контролиращите институции. За неспазване на Вътрешните правила лицата подлежат на персонална (лична) административно-наказателна отговорност  в размерите, определени от ЗЗЛД. Документите, изисквани от Вътрешните правила, се пазят в амбулаторията за срок минимум 5 години с цел установяване на лицата, получили достъп до съответните лични данни, в случаите на евентуално възникнало нарушение на регламента за опазването им съгласно ЗЗЛД. 
 7. Лични данни могат да се разкрият и по искане на други институции, когато това е законово регламентирано – застрахователни компании (във връзка с претенции за обезщетение), ТЕЛК, ТОЛЕК, полицейски и съдебни власти. След въвеждането на НЗИС в действие в лечебното заведение не е задължено да съхранява лични данни на хартиен носител.
 8. Личните данни на хартиен носител се съхраняват минимум 3 години (съгласно Наредба № 8/2016 г. на МЗ), след което могат да се унищожат от лицензирана фирма за унищожаване на документи, съдържащи лични данни.
 9. Личните данни на електронен носител се съхраняват за минимум 5 години в електронната база данни на медицинския софтуер, след което се архивират и се съхраняват още 5 години.
 10. Личните данни на електронен носител, свързани с проведените прегледи на записаните в практиката пациенти се предават чрез регламентиран от НЗОК формат ежемесечно и се съхраняват от НЗОК/НЗИС за срок, регламентиран в нормативните документи.
 11. Електронните досиета на напусналите практиката или починали пациенти се съхраняват в архивиран вид 3 години.
 12. При нарушение на сигурността на личните данни администраторът уведомява субектите максимално бързо, но не по-късно от 72 часа след установяване на нарушението чрез писмено съобщение в чакалнята и/или чрез съобщение на сайта на лечебното заведение.
 13. Личните данни се обработват съобразно изискванията на GDPR и Регистъра на дейностите по обработка на личните данни в лечебното заведение.
 1. Всеки пациент има право да сподели мнението си за предлаганите медицински и административни услуги в амбулаторията по един или повече от следните начини: 
 • устно мнение пред служител в практиката или пред ръководителя на практиката
 • писмено мнение, подадено в специално поставена за целта пощенска кутия в амбулаторията
 • писмено мнение, подадено чрез формата за мнения на сайта
 • вписване на мнението в книга за мнения и предложения в амбулаторията
 1. Всяко мнение се регистрира в специален журнал с дата на постъпване, вносител, тема, дата на отговор.
 2. Мненията се разглеждат не по-рядко от 1 път месечно от управителя на практиката.
 3. Всяко мнение, предложение, сигнал, оплакване или жалба получава отговор от управителя в срок до 10 дни след разглеждането му (ако изисква отговор).
 4. На мнения, предложения, сигнали, оплаквания и жалби, които не съдържат имената, адреса и/или телефона и/или електронната поща на подателя, не се отговаря. 
 5. По преценка на управителя на практиката може да бъде организирана планова анкета (писмена или телефонна) във връзка с предлагането на нови услуги или промяната на наличните такива. Участието в подобни анкети е доброволно и анонимно. Резултатите от анкетите могат да бъдат обявени на сайта на лечебното заведение
 1. Взаимоотношенията с други лечебни заведения се основават на личната и професионална етика и лоялната конкуренция с акцент върху ползата за пациента
 2. Взаимоотношенията с институциите се основават на регламентирани чрез закони и наредби правила.
 3. В случаите, когато в едно и също време има пациенти, нуждаещи се от медицинска помощ, и представители на институции, контролиращи един или повече аспекти от дейността, с предимство се приемат пациентите, освен ако нормативната база не регламентира друг ред.
 4. За осигуряване на достатъчно време за извършване на контролните дейности, прерпоръчва се на контролиращите екипи да резервират предварително час за извършваната от тях дейност, с цел да не нарушават работния график на амбулаторията съгласно изискванията на АПК, ЗАНН, ЗОАРАКСД и НРД.
 5. В случаите, когато контролиращите органи нямат резервиран час за извършване на контролната дейност, същата се извършва след приключването на работата с пациентите на амбулаторията.
 6. Контролиращите служители са длъжни да се легитимират, да се запознаят и спазват Вътрешните правила за достъп до личните данни на пациентите преди началото на проверката.
 7. Всички останали взаимоотношения с други лица и организации се решават съобразно действащите закони и нормативи в РБ.

Х. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

 1. Да се грижи за собственото си здраве (Закон за здравето)
 2. Да не уврежда здравето на другите (Закон за здравето)
 3. Да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му (Закон за здравето)
 4. Да спазва установения в този Правилник ред за оказване на медицинска помощ (Закон за здравето)
 5. Да посещава (или да заведе детето си за) задължителните профилактични и диспансерни прегледи и да извършва назначените от лекаря изследвания, консултации и имунизации.
 6. Да изпълнява точно предписанията на лекаря при лечение на заболяванията (Закон за здравното осигуряване).
 7. Да спазва изискванията за профилактика на заболяванията в съответствие с НРД (Закон за здравното осигуряване)
 8. Да заплаща редовно дължимите здравни осигуровки (Закон за здравното осигуряване)
 9. Да съдейства за поддържане на обществения ред и за опазване на чистотата и имуществото на лечебното заведение при изчакване за преглед в чакалнята.
 10. Да се отнася с уважение към човешкото и професионално достойнство на лекуващия го лекар и неговия екип.
 11. Да представя при посещение при лекаря здравноосигурителна книжка или документ за самоличност
 12. Да заплаща определените със ЗЗО суми или сумите по договор с доставчика на административни услуги за всяка медицинска консултация (преглед,консултация по медицински проблем, обсъждане на резултати от изследвания и консултации, корекция на лечебна схема, медицински съвет по друг повод), определените в ценоразпис суми за услуги извън включените в Наредба 3.

 

Настоящият правилник е издаден въз основа на действащите през 2021 г. нормативни документи и договори и е в сила от 01.06.2021 г.

Последна редакция на текста – 29.05.2021