В сила от 01.06.2020 г. 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЕООД "АИППМП - д-р ВИКТОРИЯ ЧОБАНОВА"

 1. “АИППМП – д-р Виктория Чобанова” ЕООД е амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, създадена в съответствие със ЗЛЗ. Дружеството извършва диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности в амбулаторни и домашни условия, в съответствие с българското здравно законодателство, правилата за добра медицинска практика, разпоредбите на МЗ, РЦЗ и НЗОК.
 2. Основни насоки в работата на лечебното заведение са:
  • грижа за здравето на записаните в практиката пациенти, с акцент към първичната и вторичната профилактика (откриване на риск от развитие на заболяване и диспансеризация на социално значими заболявания), обучение на пациентите, съвети за предпазване от заболяване и предоставяне на здравна информация.
  • диагностика, лечение и профилактика на остри заболявания и травми, включително чрез насочване за извършване на необходимите (по преценка на лекар) медико-диагностични изследвания, консултации с други лекари или хоспитализации
  • извършване на експертизна дейност – експертиза на временната неработоспособност, насочване към ТЕЛК за експертиза на временна и трайна неработоспособност, експерзиза на здравното състояние (за започване на работа, за годността за водач на МПС, за годността за обучение в учебно заведение, за сключване на брак и други), експертиза на причините за настъпване на смърт, както и издаване на документи, необходими за извършване на експертизна дейност от застрахователи, от съда и от други институции, когато това е определено със закон.
  • поддържане на здравната документация на пациентите, записани в практиката, в съответствие с изискванията за защита на личните данни и осигуряване на възможност за извършване на справки, издаване на документи, свързани със здравното състояние и други административни услуги, осигуряване на достъп на пациентите до наличната в амбулаторията здравна документация при необходимост, включително чрез използване на високи технологии и електронни системи за съхранение и обмен на данни, планиране и комуникация.
  • предоставяне на информация за извършената медицинска дейност на НЗОК, МЗ, РЗИ, училищни власти, социални служби, застрахователни компании и други, в съответствие с действащата нормативна уредба.
  • научна и учебна дейност

 3.Финансирането се осъществява чрез:

 • извършване на услуги по договор с РЗОК,
 • потребителски такси съгласно ЗЗО
 • извършване на медицински услуги за физически лица срещу заплащане – в случаите извън договора с РЗОК;
 • извършване на услуги за юридически лица срещу заплащане;
 • финансиране на осигурени административни услуги от страна на пациентите по ценоразпис
 • финансиране на комплексна административна услуга съгласно договор с доставчик на административни услуги – използва се за заплащане на предоставените административни услуги към доставчика на същите съгласно договор между двете юридически лица
 • други законни финансови източници.
 1. Структура на “АИППМП – д-р Виктория Чобанова” ЕООД
  • управител
  • лекарски екип за ПМП
  • среден медицински персонал
  • помощен персонал.
 1. За дейностите, описани в т. 2, лечебното заведение сключва договори с НЗОК, дружества за доброволно и задължително здравно осигуряване/застраховане, образователни институции, финансови институции, партньорски дружества за предоставяне на административни услуги, юридически и физически лица при стриктно спазване на нормативната уредба.
 1. Цялостната дейност на дружеството се ръководи от Управител, който е и едноличният собственик на капитала.
 1. При осъществяване на дейността си ЕООД „АИППМП д-р Виктория Чобанова“ спазва:
  • правата на пациентите, описани в Европейската харта за правата на пациентите (Приложение 1)
  • Кодекс за професионална етика на лекарите в България
  • действащите нормативни документи – закони, наредби и НРД
  • сключените договори с партньорски организации
  • в качеството му на администратор на лични данни, законовите изисквания при обработването им, включително GDPR
  • общочовешки и християнски ценности
 1. Сключването на трудови договори с постъпващите на работа в дружеството става при спазване на разпоредбите на КТ.
 2. При сключване на трудов договор се изисква:
  • документ за самоличност
  • документ за придобито образование, когато за длъжността се изисква такова
  • трудова книжка
  • свидетелство за съдимост, когато за длъжността се изисква такова
  • документ за медицински преглед

3. Ръководството на “АИППМП – д-р Виктория Чобанова” ЕООД в лицето на Управителя на дружеството организира трудовия процес и осигурява неговото нормално протичане, като за тази цел:

 • запознава работника и служителя с неговите права и задължения по длъжностна характеристика, с настоящия правилник и с правилата по безопасност на труда
 • изисква от работника да изпълнява своевременно и качествено задълженията си по трудовия договор и длъжностната характеристика
 • налага дисциплинарно наказание на служителя при нарушаване на трудовата дисциплина и търси имуществена отговорност при виновно нанесени щети.
 1. “АИППМП – д-р Виктория Чобанова” ЕООД заплаща в уговорения срок и размер трудовото възнаграждение на служителя и ги осигурява за всички осигурителни случаи съгласно действуващото законодателство на РБ.
 2. Управителят на „АИППМП – д-р Виктория Чобанова“ ЕООД може да възложи на партньорска организация/юридическо лице/физическо лице част или всички дейности, свързани с изпълнението на трудовото законодателство и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на служителите.
 1. При изпълнение на възложената работа по трудовото правоотношение всеки служител има право:
 • на основно месечно трудово възнаграждение по трудов договор и предвидените допълнителни възнаграждения по КТ и други нормативни актове
 • на почивки и отпуски съгласно КТ
 • на безопасни и здравословни условия на труд
 • на осигуряване за всички осигурителни случаи
  1. Всеки служител е длъжен:

  2.1. да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява пълноценно възложените му задачи

  2.2. да спазва точно работното време и да изпълнява качествено задълженията си по трудов договор и длъжностна характеристика

 1. 2.3.да спазва правилата за безопасни условия на труд
 2. 2.4. да спазва техническите правила в работата си
 3. 2.5. да изпълнява своевременно и точно законосъобразните разпореждания на управителя на дружеството
 4. 2.6. да пази грижливо предоставеното му имущество, апаратура, да избягва преразхода на суровини, енергия, горива, материали и други, които ползва при изпълнение на трудовите си задължения
 5. 2.7.да поддържа високо ниво на хигиена на работното си място
 6. 2.8. да пази доброто име на дружеството и да съдейства за издигане на неговия авторитет
 7. 2.9. да не разпространява под каквато и да е било форма и пред когото и да е факти и сведения, които са определени от работодателя за служебна или фирмена тайна и са узнати от него при или по повод изпълнението на трудовите му задължения
 8. 2.10. да поддържа и повишава професионалната си квалификация

 1. Работният процес се осъществява в условията на 5-дневна работна седмица.

2. Седмичната продължителност на работното време е 40 часа

3. При необходимост, във връзка със специфичния характер на работата, от Управителя може да бъде въведена работа на смени, скъсени и удължени работни дни, дежурства в почивни и празнични дни, като при изготвяне на графиците се осигурява равномерно натоварване на служителите

4. Работните графици се утвърждават от Управителя на дружеството

5. Извънредният труд се полага в съответствие с КТ

6. Платеният годишен отпуск се ползува след разрешаването му с писмена заповед на Управителя на дружеството по предварително изготвен график и подадена молба от служителя.

7. За всички неуредени в правилника въпроси се спазват разпоредбите на Управителя на дружеството

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛТАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

 1. В  амбулаторията се извършват медицински консултации на здрави и болни лица, потърсили услугите на амбулаторията.
 2. ЕООД „АИППМП – д-р Виктория Чобанова“ създава и съхранява здравно досие на пациентите на амбулаторията, което съдържа документи за проведените консултации и изследвания в амбулаторията, както и документи от проведени консултации, извършени изследвания и проведено лечение от други лечебни заведения, ако пациентите предоставят същите в амбулаторията. Здравните досиета на пациентите се поддържат в електронен вид в Националната здравно-информационна система с контролиран достъп, включително за пациентите. Лечебното заведение не е задължено да поддържа хартиени здравни досиета на пациентите след въвеждането на електронното здравно досие в НЗИС. 
 3. Електронни копия от наличните в амбулаторията консултации, резултати от изследвания и епикризи, издадени от 2016 година включително, формират здравно досие на пациента в платформата Консенто. Пациентът има 24-часов достъп до своето здравно досие след регистрация в платформата.  Документите се издават по реда на раздел Е от този правилник.
 4. Лекарите в амбулаторията издават на пациентите документи, необходими им за различни цели.
 5. Лекарите в амбулаторията извършват експертизна дейност, свързана с експертиза на временната и трайната неработоспособност, степен на социална адаптация, експерзиза на здравното състояние (за започване на работа, за годността за водач на МПС, за годността за обучение в учебно заведение, за сключване на брак и други, експертиза на причините за смърт, както и издаване на документи, необходими за извършване на експертизна дейност от застрахователи, от съда и от други институции, когато това е определено със закон.
 1. Медицински консултации в разкритите от амбулаторията кабинети се извършват на пациенти, потърсили медицинска помощ в обявеното работно време на съответния кабинет.
 2. За всяка консултация регистрираните в амбулаторията пациенти с непрекъснати здравно-осигурителни права заплащат суми (потребителска такса), определени от ЗЗО, с изключение на случаите в раздел И т. 7. С правата на регистрираните в амбулаторията пациенти се ползват и пациенти с непрекъснати здравноосигурителни права от друг здравен район, потърсили помощ по повод остро състояние, по ред, регламентиран в НРД
 3. Пациенти, освободени от заплащане на потребителска такса, ползват правата си чрез представяне в момента на прегледа на документ, удостоверяващ обстоятелствата по ЗЗО.
 4. Консултациите на пациенти с прекъснати здравноосигурителни права и/или нерегистрирани като пациенти на амбулаторията, се извършват срещу заплащане на определена в ценоразпис такса за преглед. В този случай пациентите заплащат по ценоразпис и допълнително извършените изследвания, процедури, манипулации, издадените документи и др. дейности, необходими в конкретния случай. Извършването на изследвания, процедури, манипулации става след информирано съгласие на пациента, вкл. информация за произтичащите от тях разходи.
 5. Пациенти в критично състояние се приемат с предимство пред останалите. Преценката дали пациент е в критично състояние е отговорност на лекаря.
 6. С цел осигуряване на възможност за преглед/консултация/административна услуга при условията на минимална загуба на време за изчакване, на пациентите се препоръчва да ползват административна услуга „Записване на час“.

6.1. Административната услуга може да се предоставя и чрез договор с доставчик на административни услуги/юридическо лице/физическо лице

6.2. Телефонът за записване на часове за посещение при лекар се обявява на видно място в амбулаторията, публикува се на сайта на ЕООД „АИППМП – д-р Виктория Чобанова“. При необходимост пациентите могат да получат информация и съдействие от персонала на практиката.

6.3.  Пациенти без записан час се приемат по преценка на лекаря в рамките на работното време на кабинета при възможност. Лечебното заведение следва да осигури възможност за преглед на пациента без записан час в рамките на 48 часа от заявяването на желание за прегледа (съгласно Стандарта по обща медицина). С предимство се приемат пациенти с неотложни състояния, бременни жени и деца до 1 годишна възраст. Преценката за реда на приемане на пациенти без записан час се извършва от лекар.

6.4. При наличие на пациент в критично състояние по преценка на лекаря могат да се промени приема на пациентите със записан час с цел оказване на медицинска помощ на пациента в спешно състояние.

 1. Консултациите за малолетни (под 16 навършени години) и недееспособни лица се извършват в присъствието на родител/настойник/попечител, освен в случаите, определени със закон (чл. 87 от Закона за здравето).

7.1. Не се извършват консултации на малолетни (под 16 навършени години) в присъствието на друг роднина (по-големи братя/сестри, баби, дядовци, братовчеди, лели, чичовци) или познати на семейството.

7.2. По изключение могат да се извършват консултации на малолетни (под 16 навършени години) пациенти в присъствието на друго лице, ако в телефонен разговор или по друг начин родителят уведоми лекаря за това. В този случай документите за прегледа на детето се подписват от придружителя.

7.3. Родител може да декларира писмено съгласието си детето му да бъде водено за преглед от друго лице. 

7.4. Точки 7.1 и 7.2 не се прилагат при критично състояние на детето.

8. Пациентите изчакват реда си за консултация с лекаря в чакалнята, спазвайки общоприетия обществен ред. Недопустими са хулигански прояви, прояви на агресия, вкл. вербална (обида, повишаване на тон, използване на неприемлив език, физическа агресия, вандализъм). Наличието на такива прояви е основание за временно преустановяване на дейността в амбулаторията.

 1. Пациентите се грижат за запазване на чистотата и за предпазване на общите помещения от вандализъм, повреди и умишлено замърсяване.
 1. С цел опазване на реда в чакалнята и за предпазване от хулигански и вандалски прояви и агресия по преценка на управителя на практиката могат да се използват технически средства за наблюдение, като посетителите се уведомяват за това.
 1. Лекарят може да откаже медицинска консултация при тежко нарушено доверие между лекаря и пациента, което не позволява създаването на ефективна връзка лекар-пациент и което създава условия за увеличаване на риска от увреждане на пациент.

11.1. Увеличен риск от увреждане на пациент е налице при:

 • неточни и неизчерпателни анамнестични данни, предоставени от пациента;
 • несъгласие с извършване на цялостен преглед за оценка на функциите на различните системи на организма;
 • възпрепятстване на лекаря в извършването на диагностични тестове, процедури или изследвания;
 • умишлено прикриване на обстоятелства, имащи отношение към конкретното състояние;
 • агресивно поведение от страна на пациент и/или негови придружители;
 • прояви на вербална агресия (обиди, неприемлив език, заплахи), водещи до намаляване на концентрацията на лекаря към конкретния медицински проблем и др. подобни.

11.2. В случаите по т. 12.1. за избягване на усложненията на заболяването/състоянието на пациента лекарят може да препоръча да се извърши консултация с друг специалист.

12. Медицински дейности в спешни случаи се извършват на територията на разкритите кабинети на амбулаторията и целят запазване на живота на пострадалите до поемане на случая от екип на спешна помощ. Медицинските дейности в спешни случаи се извършват с предимство пред всички други амбулаторни консултации.

 1. Рецепти се издават след извършена консултация или преглед на пациента в амбулаторни или домашни условия.
 2. Амбулаторният лист от прегледа на пациенти, които не могат лично да подпишат документа, се подписва от придружител, присъстващ по време на прегледа. Същото лице получава необходимите рецепти, направления за консултаця, изследвания и хоспитализация за болния. Пациенти, които не могат да подпишат лично документите, са:

         14.1. Пациенти в тежко общо състояние от остро или хронично заболяване

         14.2. Пациенти с травматични или неврологични увреди на доминиращия горен крайник

         14.3. Пациенти с психични разстройства

         14.4. Пациенти под влияние на психотропни и упойващи вещества

         14.5. Други състояния, нарушаващи психическата ориентация, контактността, адекватното оценяване на собственото състояние или физически състояния, които не позволяват полагане на собственоръчен подпис на документа.

 3. Пациенти с прекъснати здравно-осигурителни права ползват медицинска помощ срещу заплащане, освен в случаите на спешност с цел запазване на живота (съгласно ЗЗ)
 4. Информация за състоянието на пациента се предоставя само от лекар, работещ в амбулаторията. Писмена информация за здравно състояние се издава по искане на пациента или оторизирани чрез закони и наредби институции, като същата задължително се изготвя от лекар и се подпечатва с печата на лечебното заведени

 5. Работещите в лечебното заведение нямат право да предоставят информация за здравословното състояние на записани в практиката пациенти  на други лица без изричното разрешение на пациента, освен в случаите, регламентирани в закон. 

 1. Консултации в домашни условия се извършват в часовете, определени в графика за домашни посещения за съответното населено място.
 2. Консултациите могат да бъдат по желание на пациента (или неговите близки) или по преценка на лекаря (включени в Наредба 40)

2.1. Консултациите в домашни условия, включени в Наредба 40, се извършват по инициативна и по преценка на ОПЛ. За тези консултации пациентите заплащат само сумите по ЗЗО.

2.2. Консултациите в домашни условия, невключени в Наредба 40, се извършват по желание на пациента или неговите близки. В случая преценката за необходимостта от медицинска консултация в домашни условия не е на лекаря. Пациентите заплащат определената в ценоразпис такса за тази дейност.

2.3. Ако при заявката за домашно посещение лекарят прецени, че медицинската помощ не може да бъде извършена в амбулаторни условия, консултацията в домашни условия се извършва по реда на т. 2.1.

2.4. В случаите по т. 2.3, когато при домашното посещение лекарят установи, че е било възможно консултацията да се извърши в амбулаторни условия и е бил подведен чрез неточна информация при приемане на заявката за домашно посещение, консултацията се извършва по реда на т. 2.2.

 1. Заявка за домашно посещение се извършва по телефона или лично от пациента или негов близък. При заявяване на домашно посещение, пациентът или негов близък трябва:

3.1. Да се свърже с лекаря, да съобщи името на пациента и адреса

3.2. Да опише накратко симптомите, налагащи консултацията, установените досега заболявания на пациента,  както и проведеното лечение, ако такова е провеждано. Това е необходимо, за да може лекарят да прецени степента на спешност на медицинския проблем и възможно необходимата апаратура, която ще бъде необходима

3.3.  Да уговори съвместно с лекаря време за домашното посещение съгласно възможностите на лекаря

3.4. Да осигури лице, което да придружи лекаря до дома на пациента в уговорения ден и час

3.5. Заявката за домашно посещение може да се извърши и чрез посредничеството на партньор-доставчик на административни услуги по начин и във време, незатрудняващи лечебно-диагностичната дейност на лекаря.

 1. Амбулаторният лист за извършения преглед се оформя при първа възможност в амбулаторията и се подписва от лицето, присъствало по време на прегледа. Същото лице получава рецептите, направленията за консултация, изследване или хоспитализация на болния
 2. Домашни посещения, свързани със спешни случаи, са обект на Спешна помощ.
 1. При извършване на изследвания, назначени от лекар в амбулаторията, пациентите заплащат лабораторна такса за дейностите по: вземане на биологичен материал, изпращане на материала или извършване на изследването, получаване на резултат от изследванията, дезинфекция, екарисаж.

1.1. Лабораторната такса се заплаща еднократно за изследвания в една лаборатория и в един ден, независимо от броя на назначените и извършени изследвания.

1.2. За изследвания в различни лаборатории пациентите заплащат лабораторна такса за всяка една лаборатория.

1.3. Лекарят или медицинската сестра уведомяват пациентите за срока за получаване на резултата от изследването и за възможностите да получат информация за него по телефон или чрез нова консултация в амбулаторията

2. Вземане на биологичен материал за извършване на изследвания, назначени от други лекари, необходими за издаване на документи, за експертиза на скъпо струващи медикаменти, за хоспитализация, за рехабилитация, по желание на пациента, препоръчани от познати лица и други, неосигурени с ресурс от РЗОК, се извършват по преценка на лекаря срещу заплащане на стойността на изследванията от пациента. Пациентът се уведомява за стойността на изследванията, датата и мястото за получаване на резултатите от изследванията.

3. Вземането на биологичен материал за изследване се извършва от специалист по здравни грижи или лекар с индивидуални еднократни консумативи чрез строго спазване на асептиката и антисептиката и с употреба на технически и лични предпазни средства, минимализиращи риска от контаминация на околната среда и от заразяване на медицинския персонал с трансмисивни инфекции.

 1. Управителят на амбулаторията отговаря за спазване на нормативните изисквания за начина и сроковете на съхраняване на взетите в амбулаторията биологични проби и начина на транспортирането им до съответната лаборатория, както и за получаване на резултатите от изследванията от съответната лаборатория.
 1. Профилактичните прегледи на пациентите, записани в амбулаторията, се извършват както следва:

1.1. С цел уважение към времето на пациентите и за максимално намаляване на времето за изчакване за преглед, в практиката е осигурена възможност пациентите да запишат час за профилактичния преглед.

1.2. Профилактичен преглед на пациенти без записан час се извършва при възможност на лекаря, след медицински триаж на чакащите пациенти и след прием на пациенти в неотложно състояние, деца до 1 година, бременни жени.

1.3. Явяването на профилактичен преглед е задължение на пациента, респ. неговите родители/настойници/попечители съгласно Закона за здравето. За неявяването на задължителен профилактичен преглед и неизвършването на задължителните профилактични изследвания и имунизации подлежи на санкция от 50 до 100 лв, а при повторно нарушение – от 100 до 200 лв (чл. 209 от Закона за здравето)

1.4. Пациенти, сключили договор за ползване на административни услуги, получават известяване на посочения в договора телефон/електронна поща и имат възможност да запишат час за профилактичен преглед.

1.5. Честотата на профилактичните прегледи, е както следва:

       – лица над 18 години – 1 път годишно (в календарната година)

       – лица от 7 до 18 години – 1 път годишно (в календарната година)

       – деца от 2 до 7 години – на всеки 6 месеца

       – деца от 1 до 2 години – на всеки 3 месеца

       – бебета до 1 година – 1 път месечно (в календарния месец)

 1. Лицата, които имат хронични заболявания, подлежат на диспансеризация съгласно нормативните изисквания и НРД при личния лекар или при специалист от СИМП.

2.1. Диспансеризацията на пациентите след установяване на заболяването включва диагностика, лечение и периодично наблюдение на болните.

2.2. Диспансеризираните лица подлежат на периодични прегледи и изследвания за оценка на състоянието, определени в нормативните документи. Пациентът е длъжен да се информира за честотата на периодичните прегледи и изследвания и консултации и да ги извършва.

2.3. Отказът на пациента от диспансеризация се удостоверява с подпис в амбулаторния лист.

2.4. Отказът на пациента от диспансеризация освобождава лекаря от отговорност за неблагоприятните последици от естественото развитие на хроничното заболяване, включително влошаване на състоянието, развитие на усложнения, смърт.

2.5. Неявяването на задължителните диспансерни прегледи, неизвършването на назначените от лекаря изследвания и консултации и неспазването на предписаната от лекаря лечебна схема представлява неспазване на задълженията на пациента съгласно Закона за здравето и този Правилник. 

2.6. Лекарят, диспансеризиращ пациент с определено хронично заболяване, има нормативното задължение да извърши диспансерните дейности, включващи: извършване на диспансерни прегледи; назначаване на изследвания за контрол на състоянието; назначаване на консултации с други лекари по преценка и съгласно нормативните изисквания; насочване на пациента за хоспитализация, когато при прегледа установи необходимостта от същата; назначаване на медикаменти и издаване на рецепта.

2.7. Лекарите в амбулаторията нямат задължението да извършват дейности, описани в т. 2.6. и касаещи друго хронично заболяване, както и да изпълняват дейности, препоръчани от друг лекар, които по тяхна преценка не са необходими.

2.8. Пациенти, сключили договор за ползване на административни услуги, могат да ползват известяване/напомняне за необходимостта от посещение за диспансерен преглед при лекаря, както и да запишат час за посещение.

 1. Лекарите в амбулаторията издават документи, както следва:

1.1. В работното време на амбулаторията и по време на медицинска консултация – за документите, регламентирани в Наредба 40 за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, свързани с настоящата консултация (издаване на болничен лист, издаване на медицинска бележка за отсъствие от учебни занятия, талон за здравословно състояние, талон за профилактични прегледи и имунизации за училищните власти, медицинско удостоверение за встъпване в брак, насочване за медицинска експертиза към ЛКК). Документите, включени в Наредба 3 за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, се издават безплатно.

1.2. След приключване на амбулаторните консултации при постъпило писмено искане или заявка чрез доставчика на административни услуги от страна на пациента или негов родител/настойник/попечител – за документи, удостоверяващи минали обстоятелства (удостоверения за проведени профилактични прегледи и имунизации във връзка с получаване на месечни добавки по Закона за семейните помощи за деца, удостоверения за проведени имунизации). Документите по т. 1.2. се издават  в срок до 3 работни дни от постъпване на искането в амбулаторията.

1.3. Други документи, невключени в Наредба 40 – съгласно ценоразписа на лечебното заведение и в срок, определен от лекаря. Срокът не може да бъде по-дълъг от 5 работни дни, освен ако е необходимо пациентът да представи допълнителни факти, необходими за попълване на документите. В този случай срокът тече от представянето на всички необходими доказателства за попълване на документите. Документите по т. 1.3. се издават срещу заплащане на такса съгласно ценоразпис.

1.4. За документи, удостоверяващи минали обстоятелства, за които в амбулаторията не е постъпила заявка/писмено искане от пациента, лекарят може да начисли допълнителна такса за спешна административна услуга съгласно ценоразпис и издава документа при първа възможност, съгласно желанието на пациента.

1.5. При необходимост от последващо администриране на дейности по издадените медицински документи (регистрация, изпращане към друга база данни, необходимост от допълнителни справки по издадените документи, издаване на дубликат на медицински документ, издаване на документ въз основа на информация от друга база данни и др.) лечебното заведение  формира цена.

 1. В амбулаторията не се издават документи, удостоверяващи факти, за които в амбулаторията няма информация.
 2. Сертификат за проведена ваксинация срещу КОВИД-19 се издава въз основа на данните в Националната здравно-информационна система. Сертификат за ваксинация на пациенти, имунизирани в практиката, се издава без заплащане. Сертификат за ваксинация на пациенти, имунизирани в други лечебни/здравни заведения, както и преиздаването на сертификата по искане на пациента, се извършват срещу определено в ценоразпис заплащане. 
 1. Пациентите, регистрирани в амбулаторията, които са с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на консултацията, получават направления за изследвания, консултация и лечение в санаториални условия, ако лекар от амбулаторията прецени, че е необходимо, съгласно правилата на НРД.
 2. Пациенти с прекъснати здравноосигурителни права към момента на консултацията нямат право на направление за консултация, изследване и лечение по реда на НРД. Тези пациенти при необходимост получават направление бланка МЗ 119а за консултация с друг лекар или за извършване на конкретни изследвания.
 3. В амбулаторията не се издават направления за изследвания и консултации, назначени от други лекари (вкл. лекари от СИМП, болнични лекари), други медицински специалисти, по желание на пациента, във връзка с предстояща планова хоспитализация, във връзка със санаториално лечение, освен ако лекар от амбулаторията не е преценил необходимостта от тях.
 4. Ограничените чрез регулативни стандарти ресурси на амбулаторията за обслужване на всички пациенти се разпределят само и изключително по преценка на лекаря, извършващ конкретната консултация в рамките на определените от РЗОК регулативни стандарти и при спазване на задължителните нормативни изисквания за изследвания и консултации във връзка с профилактиката и диспансеризацията на пациентите. Пациентите се уведомяват в момента на консултацията за възможностите за получаване на направление за изследване или консултация.
 1. Телефонната консултация представлява връзка на пациента с лекар или администратор във връзка с предоставяне на медицински съвет, административна информация или други без извършване на преглед на пациента.
 2. Телефонната консултация от лекар се заявява на обявения в амбулаторията телефон за връзка с лекар. Консултацията се осъществява във време и по начин, непрекъсващи лечебно-диагностичната дейност на лекаря. Консултацията може да се отнася до информация за наличност на ваксини или биопродукти в практиката, възможност да се направят определени изследвания по искане на пациента или друг лекар, информиране на лекаря от страна на родител за възникнал медицински проблем, непозволяващ на детето да посещава учебните занятия и други. За осъществяване на телефонни консултации могат да бъдат определени часови диапазони в работни дни.
 3. Административна информация от административен специалист или лекар и може да бъде предоставена за: определяне на час за консултация или преглед; информация за място, където може да се окаже медицинска помощ в извънработно време; информация за заместващ лекар; информация за реда за получаване на определени документи, информация за нормативни изисквания за определени дейности и други подобни.
 4. Медицинските и административните телефонни консултации се регистрират.
 5. Медицински съвет по телефона може да бъде даден от лекар в следните случаи:

5.1. Във връзка с познат на лекаря медицински проблем за конкретния пациент

5.2. Във връзка с резултати от извършени изследвания

5.3. Във връзка с нормативните изисквания, свързани с желани от пациента дейности – рехабилитация, изследване, консултация, издаване на документ

5.4. Във връзка с общи принципи на поведение, свързано със остро възникнал здравен проблем до осъществяването на медицински преглед – повишена температура, диспепсия, болка, нараняване и др. подобни. В този случай пациентът трябва да предостави максимално точна и подробна информация, позволяваща на лекаря да прецени степента на тежест и спешност на състоянието и да избере най-подходящото поведение за конкретния случай – съвет за преглед по спешност, съвет за самопомощ, съвет за планова консултация в амбулаторията или друго.

5.5. Лекарят може да откаже предоставянето на медицински съвет по време на телефонна консултация в случаите, когато:

– прецени, че информацията от пациента не е достатъчна;

– прецени, че има вероятност от усложняване на състоянието;

– прецени, че има вероятност от неправилно тълкуване на симптомите от страна на пациента;

– проблемът е неясен

– прецени въз основа на данните от пациента, че няма признаци за спешност.

В тези случаи лекарят назначава извършване на амбулаторна консултация по установения ред.

 1. С телефонна консултация не може да се предписват медикаменти за домашно лечение, реимбурсирани от НЗОК, да се коригират лечебни схеми (освен в случаите, когато за това са извършени предварителни изследвания), да се назначават консултации с други специалисти. Конкретният
  обем на неприсъствената медицинска консултация се определя от лекаря.
7. Пациентите, подписали договор за ползване на административна услуга могат да заявят на обявения в практиката телефон издаване на медицински документи, изискващи справка в документацията на пациента. Документите се издават в срок до 2 работни дни след приемане на заявката при наличие на необходимите условия за издаването им (наличие на извършени профилактични прегледи, имунизаци, предоставени епикризи от хоспитализации и др.), спазвайки условията на раздел И т. 6 и раздел Е от настоящия Правилник. Услугата се предоставя след проверка за допустимост на искането и заявено желание от страна на пациента на тел. 0886 175 066.
 

8. Медицинските документи на хартиен носител се съхраняват в практиката 5 години след тяхното издаване, след което се архивират. Архивираните документи се съхраняват още 3 години, след което се унищожават съгласно Регламента за защита на личните данни. 

 1. С цел предоставяне на висококачествени административно-информационни услуги, които нямат задължителен характер, лечебното заведение може да сключи договор с партньорска организация, доставчик на административно-информационни услуги.
 2. При наличие на договор с доставчик на административно-информационни услуги лечебното заведение информира пациентите за предоставяните услуги, организацията-доставчик, реда и условията за ползването им.
 3. Информацията се предоставя по един или повече от следните начини: чрез съобщение информационно табло в чакалнята на кабинетите; на сайта на лечебното заведение; чрез брошури;  по други начини.
 4. Пациентите имат възможност да изберат дали да ползват предоставяната административна услуга или да откажат ползването на същата.
 5. При декларирано желание за ползване на административна услуга пациентите сключват индивидуален договор за ползване на административната услуга.
 6. Пациентите, избрали да ползват административна услуга и подписали договор, имат задължението да заплащат административна такса в размер и съгласно условия, определени в индивидуалния договор.
 7. Пациентите, избрали да ползват адмиинистративна услуга и подписали, се освобождават от заплащане на потребителска такса по ЗЗО, съгласно Заповед на Управителя на лечебното заведение.
 8. При сключен договор с доставчик на административни услуги, пациентите получават следния обем административни услуги:
  • Огранизиране и поддържане на екип от служители с цел комуникация относно административното обслужване, в т.ч., но не само: разясняване на продецури за издаване на документи от и за различни държавни институции във връзка с права и задължения на пациентите
  • Организиране и поддържане на телефонен център за административно обслужване, достъпен от 09.00 до 17.00 ч всеки работен ден
  • Организиране и поддържане на възможност за заявяване на консултация с лекар от лечебното заведение по начин и във време, незатрудняващи лечебно-диагностичната дейност на лекаря
  • Управление на процеси, свързани с посещението при лекар с цел спестяване на време на пациентите и максимално ограничаване на чакането за посещение при лекар:
   • записване на часове на обявения телефон за остри и профилактични прегледи, включително тяхното потвърждаване и презаписване при нужда
   • записване на часове на обявения телефон за предоставяне на услуги по административни въпроси
   • записване на часове за остри, профилактични прегледи или административни посещения чрез on-line достъп.
  • Организиране и поддържане на възможност за създаване на електронно здравно досие на клиента и семейството му, съдържащо документи, предоставени в лечебното заведение (амбулаторни листа от прегледи, консултации, изследвания, епикризи, данни за проведени имунизации и др.)
  • Осигуряване на достъп на всеки пациент до електронното здравно досие, както и до досието на неговите деца. Услугата ще бъде предоставяна от доставчика след формиране на електронното здравно досие
  • Извършване на поискани от клиента проверки на здравно-осигурителния статус на него и членове на неговото семейство
  • Поддържане на ресурс за известяване чрез СМС и/или електронна поща (в зависимост от декларираните предпочитания на ползвателя) за важни събития, свързани със здравето както на клиента на услугата, така и на негови роднини (профилактични и диспансерни прегледи, имунизации и други), както и за административно-нормативни новини, свързани със здравеопазването и/или ползването на договорената административна услуга.
 9. При осигуряване на възможност от страна на партньора-доставчик на административни услуги, с цел подобряване на административното обслужване на клиентите, предоставяните административни услуги могат да бъдат разширявани като обхват и/или времеви диапазон, както и да бъдат предоставяни допълнителни административни услуги за пациентите на практиката, както и да се променя таксата по т. 6 с едномесечно предизвестие.
 10. За всички промени по т. 9 пациентите се известяват по начините, описани в т. 6. Промените влизат в сила съгласно условията в индивидуалните договори с доставчика на административни услуги.
 11. Пациентите имат право да прекратят договора за ползване на административни услуги съгласно условията в индивидуалните договори между пациента/негов представител и доставчика на административни услуги.
 12. Медицинските документи на хартиен носител се съхраняват в практиката 5 години след тяхното издаване, след което се архивират. Архивираните документи се съхраняват още 5 години, след което се унищожават съгласно Регламента за защита на личните данни.
 13. Медицинските документи на електронен носител (консултации, епикризи, изследвания) се съхраняват в електронната платформа Консенто. Всеки пациент, сключил договор за административно обслужване, има достъп до документите за себе си и за своето семейство в платформата докато договорът е действащ. Електронната платформа е с регламентирани нива на достъп и защита в съответствие с Регламента за защита на личните данни.
 1. Експертиза на временната неработоспособност се извършва по време на прегледа на пациента безплатно. Необходимо условие е пациентът да представи лична амбулаторна карта и точни данни за работодателя.

1.1. Експертиза на временната неработоспособност може да се извърши и по-късно, ако пациентът има регистриран в амбулаторията преглед, при който е установена неработоспособност.

1.2. Експертиза на временна неработоспособност не се извършва без преглед на пациента.

1.3. Експертиза на невъзможността на дете да посещава учебни занятия се извършва след преглед на детето по реда на раздел Б т. 8 от този Правилник.

1.4. Експертиза на невъзможността на дете да посещава учебни занятия може да се извърши, ако лекарят е уведомен за наличието на медицински проблем от родителя или е извършен преглед от друг медицински специалист (дежурен лекар, лекар от ЦСМП, лекар от болнично лечебно заведение или друг лекар), което се удостоверява с амбулаторен лист или направление 119 а.

1.5. Експертиза на невъзможността на дете да посещава учебни занятия не се извършва, ако в амбулаторията липсва информация от родител или друг лекар за наличието на медицински проблем.

1.6.  При необходимост от последващо администриране на дейностите по медицинската експертиза, лечебното заведение може да формира цена.

 

2. Насочване към ЛКК за продължаване на временната неработоспособност се извършва след преглед на пациента безплатно с направление за ЛКК (бланка МЗ-НЗОК № 6) и/или лична амбулаторна карта (ако се изисква от ЛКК).

 

 1. Насочване към ТЕЛК за експертиза на трайна неработоспособност се извършва по преценка на лекаря за влошено състояние или по искане на пациента, когато трайната неработоспособност не е предшествана от временна неработоспособност.

3.1. За експертиза на трайна неработоспособност е необходимо пациентът да представи всички налични документи, удостоверяващи влошеното състояние.

3.2. Експертизата на трайната неработоспособност се извършва със записан за експертизата час. Часът може да бъде и извън часовете за амбулаторна дейност и домашни посещения и се определя съгласно възможностите на лекаря, като не може да бъде по-късно от 30 дни след заявеното от пациента желание.

3.3. Насочването за експертизата на трайната неработоспособност по преценка на лекаря се извършва безплатно.

3.4. При необходимост от последващо администриране на дейностите по издаване на направление за ТЕЛК лечебното заведение  формира цена.

3.5. При предшестваща временна неработоспособност насочването към ТЕЛК се извършва от ЛКК

3.6. За прегледа и подреждането на документите, подготвени за освидетелстване от ТЕЛК, лечебното заведение формира цена. 

 

 1. Експертиза на необходимостта от рехабилитация

4.1. За експертиза на необходимостта от рехабилитация е необходимо пациентът да представи всички налични документи за съответното страдание.

4.2. При експертиза на необходимостта от рехабилитация се спазват изискванията в нормативните документи (НРД, изисквания на НОИ).

4.3. В експертизата за необходимостта от рехабилитация се вписват заболяванията, тяхното протичане до момента на експертизата и заключението на лекаря – има или няма показания за рехабилитация съгласно действащите нормативни документи.

 

 1. Експертиза във връзка със застрахователни събития

5.1. Експертизата се извършва задължително с уговорен за експертизата час. Часът може да бъде и извън часовете за амбулаторна дейност и домашни посещения и се определя съгласно възможностите на лекаря, като не може да бъде по-късно от 30 дни след заявеното от пациента желание.

5.2. На лекаря трябва да бъдат предоставени всички документи, касаещи застрахователното събитие и настъпилите  заболявания/травми, както и формулярите от застрахователя

 

6. Експертизата във връзка с постъпване на работа, училище или ВУЗ, за получаване на свидетелство за правоуправление от шофьор, участие в спортни събития и др. подобни се извършват след преглед на пациента.

 

7. Експертизата във връзка със сключване на граждански брак се извършва след преглед на пациента. По преценка на лекаря могат да бъдат назначени допълнителни изследвания, необходими за експертизата, които се извършват срещу заплащане.

 

8. Експертизата във връзка с постъпване на пациент в дом за медико-социални грижи се извършва задължително с уговорен за експертизата час – съгласно възможностите на лекаря, и след извършен преглед на пациента.

 

 1. Експертиза на причините за настъпване на смърт се извършва след установяването на настъпилата смърт и въз основа на медицинска документация за установените приживе заболявания съгласно нормативните документи

9.1. Ако лекарят не знае причината за настъпването на смърт експертизата се извършва след аутопсия по определения нормативно ред.

9.2. В амбулаторията не се извършва експертиза на причините за настъпване на смърт, ако:  не е ясна самоличността на починалия; има съмнение от страна на близките  във връзка с проведеното лечение (операция, манипулация, кръвопреливане, раждане, аборт, лечение от лице без медицинска правоспособност и др.); починалият е в резултат на престъпление; ако от настъпването на смърт са минали повече от 48 часа; ако има следи от насилие; ако има данни за претърпяни в близко минало травми (пътно-транспортно произшествие, трудова злополука, побой, битов инцидент и др.); има съмнение за насилствена смърт; смъртта е настъпила след отказ от медицинска помощ.

 

 1. За извършването на дейности за медицинска експертиза пациентът заплаща такса по ценоразпис, с изключение на дейностите от т.т. 1, 1.1, 2, 3.3.,  които се извършват без заплащане.

   

 1. АИППМП „Д-р Виктория Чобанова“ ЕООД е акредитирана практика за практическо обучение на лекари с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ за придобиване на специалност Обща медицина.
 2. Обучението на специализантите се извършва в съответствие с учебните програми в условията на амбулаторната практика
 3. Обучението на специализанти се осъществява на основание договори с медицински университети.
 4. За организацията, качеството и безопасността на осъществяваните от специализантите дейности, както и за резултатите от обучението, отговаря Управителят на практиката.
 5. При провеждане на обучение пациентите се информират за същото и имат право да откажат специализантът да участва в лечебно-диагностичния процес.
 6. Научно-изследователска дейност включва проучвателни, аналитични, прогнозни, експертни, технологични, творчески и други дейности.
 7. Научно-изследователската дейност на ЕООД АИППМП д-р Виктория Чобанова може да се осъществява чрез съвместни дейности с български и чуждестранни партньори и институции, както и чрез обмен на технологии, обобщени данни, информация и специалисти.
 8. Научно-изследователската дейност се осъществява при строго спазване на изискванията в българските и международните нормативни документи и при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни на пациентите.

 

 1. Администратор на личните данни е ЕООД „АИППМП – д-р Виктория Чобанова“
 2. В лечебното заведение се обработват лични данни на следните субекти:
  • работещите в практиката на трудов договор
  • пациенти, записани в практиката
 3. Лечебното заведение обработва следните категории лични данни: пол, възраст, име, ЕГН, адрес, имейл, телефон за работещите в практиката и за пациентите и данни за здравословното състояние на пациентите записани в практиката.
 4. Лечебното заведение обработва личните данни въз основа на законово регламентирано задължение и не изисква от субектите изрично съгласие за обработката им.
 5. Личните данни се разкриват по повод и във връзка с пряко извършваната дейност за целите на медицинската помощ, отчетността, контрола на следните институции: РЗОК – София област, НЗОК, РЗИ – София област, Министерство на здравеопазването, ТП на НОИ – София област, НАП, „Медик софт“ ЕООД,  НЗИС. Лечебното заведение разработва „Вътрешни правила за достъп до личните данни“, които  са задължителни за спазване от всички контролиращи институции съгласно GDPR. Лечебното заведение съхранява информацията за всички външни лица, които са имали достъп до личните данни на пациентите, за срок 5 години. 
 6. С цел защита на личните данни на пациентите и съгласно изискванията на ЗЗЛД, в практиката са въведени „Вътрешни правила за достъп до помещенията и личните данни на пациентите“. Спазването на Вътрешните правила е задължително както за персонала на практиката, така и за служителите от контролиращите институции. За неспазване на Вътрешните правила лицата подлежат на персонална (лична) административно-наказателна отговорност  в размерите, определени от ЗЗЛД. Документите, изисквани от Вътрешните правила, се пазят в амбулаторията за срок минимум 5 години с цел установяване на лицата, получили достъп до съответните лични данни, в случаите на евентуално възникнало нарушение на регламента за опазването им съгласно ЗЗЛД. 
 7. Лични данни могат да се разкрият и по искане на други институции, когато това е законово регламентирано – застрахователни компании (във връзка с претенции за обезщетение), ТЕЛК, ТОЛЕК, полицейски и съдебни власти. След въвеждането на НЗИС в действие в лечебното заведение не е задължено да съхранява лични данни на хартиен носител.
 8. Личните данни на хартиен носител се съхраняват минимум 3 години (съгласно Наредба № 8/2016 г. на МЗ), след което могат да се унищожат от лицензирана фирма за унищожаване на документи, съдържащи лични данни.
 9. Личните данни на електронен носител се съхраняват за минимум 5 години в електронната база данни на медицинския софтуер, след което се архивират и се съхраняват още 5 години.
 10. Личните данни на електронен носител, свързани с проведените прегледи на записаните в практиката пациенти се предават чрез регламентиран от НЗОК формат ежемесечно и се съхраняват от НЗОК/НЗИС за срок, регламентиран в нормативните документи.
 11. Електронните досиета на напусналите практиката или починали пациенти се съхраняват в архивиран вид 3 години.
 12. При нарушение на сигурността на личните данни администраторът уведомява субектите максимално бързо, но не по-късно от 72 часа след установяване на нарушението чрез писмено съобщение в чакалнята и/или чрез съобщение на сайта на лечебното заведение.
 13. Личните данни се обработват съобразно изискванията на GDPR и Регистъра на дейностите по обработка на личните данни в лечебното заведение.
 1. Всеки пациент има право да сподели мнението си за предлаганите медицински и административни услуги в амбулаторията по един или повече от следните начини: 
 • устно мнение пред служител в практиката или пред ръководителя на практиката
 • писмено мнение, подадено в специално поставена за целта пощенска кутия в амбулаторията
 • писмено мнение, подадено чрез формата за мнения на сайта
 • вписване на мнението в книга за мнения и предложения в амбулаторията
 1. Всяко мнение се регистрира в специален журнал с дата на постъпване, вносител, тема, дата на отговор.
 2. Мненията се разглеждат не по-рядко от 1 път месечно от управителя на практиката.
 3. Всяко мнение, предложение, сигнал, оплакване или жалба получава отговор от управителя в срок до 10 дни след разглеждането му (ако изисква отговор).
 4. На мнения, предложения, сигнали, оплаквания и жалби, които не съдържат имената, адреса и/или телефона и/или електронната поща на подателя, не се отговаря. 
 5. По преценка на управителя на практиката може да бъде организирана планова анкета (писмена или телефонна) във връзка с предлагането на нови услуги или промяната на наличните такива. Участието в подобни анкети е доброволно и анонимно. Резултатите от анкетите могат да бъдат обявени на сайта на лечебното заведение
 1. Взаимоотношенията с други лечебни заведения се основават на личната и професионална етика и лоялната конкуренция с акцент върху ползата за пациента
 2. Взаимоотношенията с институциите се основават на регламентирани чрез закони и наредби правила.
 3. В случаите, когато в едно и също време има пациенти, нуждаещи се от медицинска помощ, и представители на институции, контролиращи един или повече аспекти от дейността, с предимство се приемат пациентите, освен ако нормативната база не регламентира друг ред.
 4. За осигуряване на достатъчно време за извършване на контролните дейности, прерпоръчва се на контролиращите екипи да резервират предварително час за извършваната от тях дейност, с цел да не нарушават работния график на амбулаторията съгласно изискванията на АПК, ЗАНН, ЗОАРАКСД и НРД.
 5. В случаите, когато контролиращите органи нямат резервиран час за извършване на контролната дейност, същата се извършва след приключването на работата с пациентите на амбулаторията.
 6. Контролиращите служители са длъжни да се легитимират, да се запознаят и спазват Вътрешните правила за достъп до личните данни на пациентите преди началото на проверката.
 7. Всички останали взаимоотношения с други лица и организации се решават съобразно действащите закони и нормативи в РБ.

Х. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

 1. Да се грижи за собственото си здраве (Закон за здравето)
 2. Да не уврежда здравето на другите (Закон за здравето)
 3. Да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му (Закон за здравето)
 4. Да спазва установения в този Правилник ред за оказване на медицинска помощ (Закон за здравето)
 5. Да посещава (или да заведе детето си за) задължителните профилактични и диспансерни прегледи и да извършва назначените от лекаря изследвания, консултации и имунизации.
 6. Да изпълнява точно предписанията на лекаря при лечение на заболяванията (Закон за здравното осигуряване).
 7. Да спазва изискванията за профилактика на заболяванията в съответствие с НРД (Закон за здравното осигуряване)
 8. Да заплаща редовно дължимите здравни осигуровки (Закон за здравното осигуряване)
 9. Да съдейства за поддържане на обществения ред и за опазване на чистотата и имуществото на лечебното заведение при изчакване за преглед в чакалнята.
 10. Да се отнася с уважение към човешкото и професионално достойнство на лекуващия го лекар и неговия екип.
 11. Да представя при посещение при лекаря здравноосигурителна книжка или документ за самоличност
 12. Да заплаща определените със ЗЗО суми или сумите по договор с доставчика на административни услуги за всяка медицинска консултация (преглед,консултация по медицински проблем, обсъждане на резултати от изследвания и консултации, корекция на лечебна схема, медицински съвет по друг повод), определените в ценоразпис суми за услуги извън включените в Наредба 3.

 

Настоящият правилник е издаден въз основа на действащите през 2021 г. нормативни документи и договори и е в сила от 01.06.2021 г.

Последна редакция на текста – 29.05.2021

WordPress Ads