Европейска харта за правата на пациентите

Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване.

Коментар: В България всеки пациент има право на годишен профилактичен преглед в обем, регламентиран в Наредба № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и в действащия НРД

Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.

Коментар:  Здравното осигуряване в България е задължително по закон. Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права ползват здравните услуги срещу заплащане.

Всяко лице има право на достъп до каквато и да е информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научно-изследователския прогрес.

Коментар: При всеки медицински преглед и при всяка медицинска процедура (изследване, хоспитализация, операция и други) имате правото да поискате от лекуващия лекар да Ви даде информация за Вашето заболяване, предстоящото изследване или операция. Отговорност на пациента е да поиска от лекаря тази информация, както и допълнителни пояснения, ако нещо от предоставената информация не Ви е ясно. За инвазивните изследвания и оперативните интервенции информацията е писмена в документ, наречен „информирано съгласие“

Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която може да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве; тази информация е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни изследвания.

Коментар: Вие като пациент трябва активно да участвате във вземането на решения за Вашето здраве, след като получите информация за своя здравен проблем и възможностите за неговото решаване от лекуващия лекар. Не изисквайте от лекаря да решава как да бъдете лекуван Вие. Ролята на лекаря е да Ви даде необходимата Ви информация и да Ви препоръча една или повече възможности за лечение, а отговорност на пациента е да реши дали да се съобрази със съвета на лекаря, или не. В случаите, когато откажете да последвате препоръките на лекуващия лекар, можете да потърсите второ мнение от друг медицински специалист. Във всички случаи, когато сте отказали да последвате съвета на лекуващия лекар, Вие поемате изцяло отговорността за евентуалното влошаване на Вашето състояние.

Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

Коментар: Изисквайте от Вашия лекуващ лекар подробна информация за различните видове лечения преди да вземете решение.

Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически намеси.

Коментар: Можете да определите Ваше доверено лице, което да получи информацията за Вашето състояние вместо Вас. Лекарите нямат право да предоставят информация за Вашето здраве на трети лица, които не са упълномощени от Вас, с изсключение на случаите, предвидени в закон.

Всяко лице има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечение.

Коментар: Времето е безценен ресурс, който не може да бъде възстановен. Вие имате право да използвате услуги, които ще спестят Вашето време и ще улеснят достъпа Ви до Вашия лекар

Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.

Коментар: В България условията и редът за оказване на медицинска помощ са регламентирани в няколко закона (Закон за здравето, Закон за здравното осигуряване, Закон за лечебните заведения), наредби (Наредба № 3 за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Наредба № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и още няколко), подзаконови нормативни актове (Национален рамков договор, инструкции и др.). Лекарите са задължени да спазват тези нормативни актове. Вие имате право да получите информация в кой нормативен документ са регламентирани здравните услуги, които ползвате, и да направите справка какви са регламентираните изисквания, за да получите съответната услуга

Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо функциониращи здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечения, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.

Коментар: Много често в България лошо функциониращите здравни услуги са резултат от лошо регламентиране на същите услуги в нормативните документи, които са задължителни за спазване. Понякога в нормативните ни документи има противоречия – в различни документи е регламентиран различен ред за ползване на здравните услуги. Преди да обвините и да нагрубите лекаря, запознайте се  с нормативната база, определяща ползването на съответната услуга. Това ще бъде от полза както за Вас, така и за останалите пациенти, очакващи квалифицирана здравна услуга от Вашия лекар.

Всяко лице има право на достъп до иновационни процедури, включително диагностични, в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансови съображения.

Коментар: Това право е относително. В нормативните документи се регламентира начинът за достъп до иновативните процедури. Лекарите се съобразяват с вписаните в нормативните документи условия и ред за ползване на тези услуги. Правото на иновации зависи от постиженията на медицината, възможностите за ползването им в страната ни, в конкретното лечебно заведение, както и от опита и квалификацията на лекуващия лекар. Лекар, който не е обучен да прилага иновативни процедури, няма право да ги прилага в практиката.

Всяко лице, индивид има право да избягва, доколкото е възможно, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си.

Коментар: Трябва да знаете, че част от медицинските процедури за избягване на страданието и болката носят медицински риск за пациента. Вие като ползвател на тези услуги трябва да изискате от лекуващия Ви лекар подробна информация за медицинския риск и да вземете информирано своето решение, включително да поемете отговорността за влошаване на Вашето състояние вследствие реализирането на медицинския риск.

Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.

Коментар: Индивидуалното лечение не може да се проведе без активното участие на пациента в лечението, без стриктно спазване на поетите от Вас ангажименти в хода на лечението и при безотговорно отношение на пациента към собственото му здраве (спиране на медикаментите, неявяване за необходимите прегледи и изследвания, неспазване на препоръчания режим, самолечение)

В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.

Коментар: Имате право да подадете жалба към управителя на лечебното заведение. Имате право на жалба и към РЗОК в случаите на отказан достъп до медицинска документация; отчитане на дейност, която не е извършена; качество на медицинската помощ, несъответстващо на изискванията в НРД.

Всяко лице има право на достатъчно обезщетение в рамките на разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинени от здравни услуги и лечение.

Коментар: Обезщетението се присъжда от съда след разглеждане на Вашата жалба по определения ред.

 

ВАЖНО!

Правата на пациентите се спазват при спазване на правилника за вътрешния ред в лечебното заведение.

WordPress Ads