Право на освидетелстване от ТЕЛК имат пациенти с хронични заболявания, причиняващи трайна неработоспособност. 

Нормативната основа, регламентираща освидетелстване от ТЕЛК, са вписаните разпоредби в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Наредбата за експертиза на работоспособността, Наредба 3 за основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Правилникът за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, Национален рамков договор.

Първоначалното представяне пред ТЕЛК, както и при влошаване на състоянието се извършва чрез изготвяне на Протокол за ТЕЛК. Протокол за ТЕЛК може да бъде издаден от общопрактикуващия лекар, от лекуващия специалист или от ЛКК.  Протоколът се изготвя въз основа на данните от анамнезата (оплакванията и историята на пациента), медицинска документация, отразяваща заболяванията на пациента (прегледи, изследвания, епикризи) и след извършен преглед на пациента. 

Протоколът за ТЕЛК представлява етапна епикриза, отразяваща здравното състояние на пациента към момента на прегледа. В него не могат да бъдат вписвани заболявания и състояния, за които липсва медицинска документация и които не са обективно налични при прегледа на пациента. 

След изготвянето му, протоколът за ТЕЛК трябва да бъде входиран в картотеката на ТЕЛК по местоживеене на пациента (постоянен адрес или временен адрес, на който пациентът е регистриран поне 3 месеца преди представянето на ТЕЛК). Пациентът получава на обявения в протокола адрес съобщение с датата, мястото на освидетелстване и медицинските документи, които следва да представи при освидетелстването. 

С писмото от ТЕЛК пациентът трябва да се консултира със своя ОПЛ за комплектоване на документите (изследвания и консултации), изисквани от ТЕЛК.  Този процес е включен в основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и за него пациентът не заплаща допълнително  такси, освен таксата за посещение при ОПЛ. 

Всички изследвания и консултации, направени от пациента в последните 12 месеца преди явяването на ТЕЛК, се признават от ТЕЛК и не е необходимо да се извършват преди освидетелстването. 

Вашият ОПЛ ще прегледа исканите от ТЕЛК изследвания и консултации, ще направи справка кои от тях имате извършени в последните 12 месеца и ще ви посочи кои изследвания и консултации следва да извършите преди явяването на ТЕЛК. 

Съгласно НРД 2018, НЗОК заплаща само високоспециализирани медикодиагностични изследвания по искане на ТЕЛК. Това означава, че ако нямате извършени определени изследвания, които не са високоспециализирани (напр. изследвания на кръвна захар, кръвна картина, чернодробни проби, рентгенови снимки и др.), същите следва да бъдат извършени в медико-диагностична лаборатория срещу заплащане по цени на лабораторията. 

За извършване на консултациите, искани от ТЕЛК, се издава направление бланка МЗ-НЗОК № 6 (талон за ЛКК). С това направление всеки лекар от СИМП (тесен специалист) следва да извърши нужната за ТЕЛК консултация. Всеки отказ на лекар от СИМП да направи консултация въз основа на издадено от ОПЛ направление бланка МЗ-НЗОК № 6 представлява нарушение на НРД, за което можете да напишете оплакване до РЗОК. В НРД изрично е забранено за консултации по искане на ТЕЛК да се издават направления бланка МЗ-НЗОК № 3 (талон за консултация). Не искайте от своя ОПЛ да нарушава разписаните правила за оказване на медицинска помощ – той подлежи на санкции за всяко нарушение. 

Указание на НЗОК във връзка с подготовката за ТЕЛК можете да видите тук. 

След извършване на исканите от ТЕЛК консултации и изследвания е желателно да посетите отново своя ОПЛ, за да провери дали Вашата документация отговаря на изискваната от ТЕЛК. Вашият лекар ще Ви даде копия от документите от досието, които да представите в ТЕЛК.

В някои случаи ТЕЛК искат цялото медицинско досие, съхранявано при ОПЛ. Ако получите от ОПЛ досието за освидетелстването в ТЕЛК, трябва в 7-дневен срок да върнете всички документи в досието. Ако е необходимо част от медицинските документи да бъдат приложени към Вашето дело в ТЕЛК, Вие трябва да се погрижите да направите копия от тези документи и да върнете на ОПЛ оригиналните медицински документи с всички прикачени към тях изследвания, консултации, електрокардиограми. Вашият ОПЛ няма никаква възможност да възстанови документи, изгубени от Вас или оставени в ТЕЛК. 

 1. Документ за самоличност. При представяне на ТЕЛК на деца – документ за самоличност на родителя.
 2. Удостоверение за настоящ адрес, ако е различен от постоянния
 3. Медицински документи – епикризи, изследвания, консултации, рентгенови снимки, други образни изследвания (КАТ, ЯМР, сцинтиграфии, ангиографии и др.)
 4. Всички изследвания и консултации, които сте извършвали през последните 12 месеца (с направление от ОПЛ или по друг повод – трудова медицина, платени изследвания и прегледи и т.н.)
 5. Предшестващо решение на ТЕЛК, ако има такова
 6. Списък със заболяванията, които искате да бъдат отразени в Протокола за ТЕЛК
 7. Списък с приеманите към момента на прегледа медикаменти (или опаковки от същите) – за вписване в протокола. 

Протоколът за ТЕЛК се изготвя в срок до 30 дни след заявяване на желание за това от страна на пациента. Изготвянето на Протокол за ТЕЛК се извършва след приключване на амбулаторните прегледи и предоставянето на услугата се съобразява с наличното свободно време, което лекарят може да отдели за тази услуга. 

В периодите на пререгистрация на пациенти (юни и декември) не се изготвят протоколи за ТЕЛК. При заявено желание от страна на пациента за представяне пред ТЕЛК в тези периоди, ОПЛ определя дата за изготвяне на Протокол за ТЕЛК след 6-то число на следващия месец (съответно юли и януари). 

След получаване на писмото от ТЕЛК  е желателно да запишете час за консултация с ОПЛ, т.к. справката за наличните и необходимите изследвания и консултации отнема време и ОПЛ може да няма възможност да я направи, ако нямате определен час за преглед. Същото важи и за консултацията с ОПЛ след извършване на исканите от ТЕЛК изследвания и консултации. 

 1. Изготвянето на Протокол за ТЕЛК не е включено в основния пакет здравни дейности, заплащан от НЗОК, и се заплаща по ценоразпис. 
 2. Подготовката на документите за представяне пред ТЕЛК (преглед и комплектоване на изследванията и консултациите) е услуга, включена в основния пакет здравни дейности и за нея не се заплаща допълнително такса. 
 3. Издаването на дубликати/копия на документи от досието на пациента за представяне пред ТЕЛК се заплаща по ценоразпис
 4. Изследванията, изисквани от ТЕЛК, ако не са високоспециализирани, се заплащат по цени на медико-диагностичната лаборатория. 
 5. Консултациите за ТЕЛК, извършвани от СИМП с направление бл. МЗ-НЗОК № 6 (талон за ЛКК) не следва да се заплащат по цени за свободен прием, т.к. специалистите получават от НЗОК заплащане за извършената от тях консултативна помощ с направление бланка МЗ-НЗОК № 6.

Информацията е актуална към 01.2019 г.

WordPress Ads