Интензивно обучение по Обща медицина

Специализация по Обща медицина по Наредба 1 – какво не научаваме

Обучението на специализанти по Обща медицина се провежда най-често шаблонно, по програми, изготвени от медицинските университети, и до голяма степен повтаря обучението на студентите. Практическото обучение в акредитирани практики често е свързано повече с амбулаторни прегледи, отколкото с подготовката за организиране на самостоятелна практика.

Обучението в болниците – теоретическо и практическо – е много далече от дейностите, които общопрактикуващият лекар извършва в своя кабинет с пациентите. Много специализанти след 3-годишно обучение споделят, че не са готови за предизвикателствата в реалната обща практика. 

По време на специализацията по Обща медицина не са застъпени важни теми, като нормативна база, организация на практиката и финансова ефективност, счетоводство и данъци. Както по време на обучението по медицина, по време на специализацията си бъдещите общопрактикуващи лекари изучават медицината по диагнози. Но в практиката пациентите не идват при нас с поставена диагноза – те идват с оплаквания – главоболие, обрив, коремна болка, безсъние и много други. В практиката от оплакването на пациента до поставянето на вероятна диагноза имаме не повече от 10-15 минути, рядко разполагаме с повече време. То трябва да ни стигне да зададем правилните въпроси, да снемем всичко необходимо от статуса, да назначим необходимите изследвания. 

Задължително е да можем да разбираме и разчитаме резултатите от назначените изследвания – лабораторни, рентгенови, ЕКГ, ехокардиография, доплерови изследвания на артерии и вени, независимо от даденото разчитане. Не са редки случаите, в които дори специалистът не е обърнал достатъчно внимание на някой детайл (най-често поради бързината на прегледа). А правилната насока към диагнозата определя успешния път на пациента към уточняването и лечението му. 

Какво още трябва на специализанта, за да работи като ОПЛ?

Обучавам специализанти по Обща медицина от повече от 10 години. В практиката ми са обучени десетки общопрактикуващи лекари, работещи самостоятелно днес. След последните промени в Наредба 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изтичането на срока, за който е акредитирана практиката ми, се отказах да участвам в процеса, регламентиран в Наредбата. Ежедневно консултирам колеги по всякакви въпроси, свързани с Общата медицина.  През 10-те години работа със специализанти по Обща медицина успях да определя основните дефицити на официалната специализация по Обща медицина: 

1. Липса на познания за нормативната база. Работим в нормативна среда, определена от 35 закона; над 55 наредби; непрекъснато променящ се Национален рамков договор с 21 приложения, променлив брой указания, методики, изисквания на НЗОК за лечение на различни заболявания; медицински стандарти; други документи. Всичко това отсъства дори от програмата за специализация по Обща медицина. 

2. Трудности в разчитането на ЕКГ, лабораторни, рентгенови и други изследвания – колегите често четат само разчитанията на изследванията, без да могат да интерпретират самите образи

3. Трудности в подготовката за проверки от страна на НЗОК и други институции, неправилно поведение по време на проверките, неадекватна самозащита при писмени обяснения по време на проверката и възражения към констатациите на проверяващите екипи. 

С какво мога да помогна на настоящите и бъдещите ОПЛ?

А. Интензивни курсове за работещи общопрактикуващи лекари

За общопрактикуващи лекари, работещи повече от 1 година, предлагам интензивно обучение по Обща медицина, което се провежда on-line, индивидуално или в групи не повече от 3  ОПЛ, във вечерните часове, изцяло практически ориентирани. За всяко занятие е необходима предварителна подготовка.

1. Интензивно обучение по Обща медицина – нормативна база

Курсът включва преглед на цялата нормативна база в практически аспект. Обхванати са:

 •  регистрация и организация на практиката,
 • задълженията на лечебното заведение към различни институции,
 • основни моменти от счетоводство, данъци и отчетност
 • ваксинации
 • експертизни дейности в общата практика и издаване/заверяване на документи
 • профилактични дейности
 • диспансеризация
 • изписване на медикаменти
 • НРД

Очаквам завършилите курса ОПЛ да имат основни познания по действащата към момента нормативна база; да знаят къде да намерят отговора на всеки един възникнал в практиката въпрос; да бъдат по-уверени в своята ежедневна дейност,  както и по време на контактите си с колеги от другите нива на здравната система; да намалят ежедневните грешки при издаването на медицински и други документи и така да намалят вероятността от допускане на нарушения, водещи до санкции и съдебни дела. 

2. ЕКГ в общата практика – в процес на подготовка

Курсът включва най-важното за интерпретацията на ЕКГ в първичната медицинска помощ с оглед най-честите проблеми на нашите пациенти: 

 • протокол на разчитане на ЕКГ
 • ритъмни нарушения
 • проводни нарушения
 • патология на предсърдия и камери
 • исхемична болест на сърцето
 • ЕКГ промени при спешни състояния
Очаквам завършилите курса да могат да разчитат нормална и патологична ЕКГ, да различават важните патологични промени в ЕКГ и с това да подобрят грижата за своите пациенти, увереността си в интерпретацията на ЕКГ и уважението на пациентите си.
 

3. Комуникация, проверки и санкции

Курсът застъпва разликите в комуникацията на ОПЛ с пациенти, колеги и представители на институциите. Разглежда поведението на ОПЛ преди, по време на и след проверката от различни институции. Най-честите проверки в ПИМП се извършват от РЗОК/НЗОК и адекватното поведение на проверявания може да доведе до успешен (без санкции) край на проверката в много от случаите. Основната част от курса е свързана с тези проверки, като са застъпени и особеностите при проверки от други институции – НАП, Инспекция по труда, Пожарна безопасност, Медицински надзор и др.  Този курс е достъпен само за ОПЛ, преминали курса на обучение по нормативната база. 

Курсовете за интензивно обучение се заплащат – 12 лв/час. Курсистът получава фактура за платената сума. За информация и  контакт : 

 • мейл       info@drchobanova.com
 • тел.         0888 88 99 55

Интензивно обучение по Обща медицина за специализанти

За лекари, които специализират Обща медицина и не работят в ПИМП, предлагам интензивно присъствено обучение. 

Интензивното обучение за специализанти продължава около 20 работни дни на базата на 8-часов работен ден, като са включени: 

 • Практическа работа с пациентите в практиката, вкл. снемане на насочена анамнеза и  общ и локален статус
 • Комуникация с пациенти, колеги, институции
 • Курс за разчитане на ЕКГ
 • Нормативна база
 • Регистрация на лечебно заведение, счетоводство, финанси, данъци, снабдяване, отчетност към НЗОК и останалите институции
 • Интерпретация на лабораторни изследвания, рентгенови снимки,  ЕЕГ, ЕМГ, доплерови изследвания, ехокардиография, спирометрия и др.
 • При желание – извършване на доплерово изследване на артерии и вени, холтер за артериално налягане, холтер за ЕКГ, спирометрия, ехография  на корем, млечни жлези, щитовидна жлеза, бързи изследвания в амбулаторията.
 • Работа с медицински софтуер, включително комуникация с други информационни системи, бази данни, отчети и справки

Обучението изисква  ежедневна самоподготовка за следващия ден по зададени теми. Обучението се извършва срещу заплащане (около 1 МРЗ), за което се издава фактура. 

За информация и  контакт : 

 • мейл       info@drchobanova.com
 • тел.         0888 88 99 55

Портал Обща медицина

Порталът е в процес на разработка. 

Имам идеята Порталът Обща медицина да бъде справочник, обединяващ на едно място всичко необходимо за ежедневната дейност на общопрактикуващите лекари: 

 • Медицината като поведение при най-честите симптоми, водещи пациента на консултация – какво е важно от анамнезата, статуса, кои изследвания имат отношение, какво е медицинското поведение според достъпните в публичното пространство български и чужди препоръки за поведение
 • Нормативната база
 • Пропедевтика – нагледни материали как се  снема статус на отделни органи и системи, визуализация на отделни симптоми (походки, неврологични симптоми, вродени аномалии, типично и атипично нервно-психическо развитие на бебета и малки деца)
 • Справочник  – линкове към различни медицински калкулатори, справочници за лекарствени взаимодействия и за странични ефекти от медикаменти и др. 
 • Линкове към български, английски, американски публикувани ръководства за поведение при различни заболявания

Ще направя възможното темите да бъдат организирани по начин, лесен за търсене по отделна дума, по тема, по вид материал.

Порталът ще бъде достъпен на абонаментен принцип. Ще обявя допълнително готовността на Портала да предоставя информация. 

WordPress Ads