Задължения на пациентите

При ползване на медицинска помощ в България, пациентите имат конкретни задължения, разписани в законите, наредбите и в НРД

Пациентите са длъжни да знаят и спазват своите задължения. Неспазването на задълженията може да доведе до:

 • намаляване на качеството на медицинските грижи
 • недостатъчен ефект върху здравето на пациентите, включително до заплаха за здравето както на самия пациент/негов родител, така и на цялото общество. 

За част от задълженията са предвидени санкции за пациентите. Например за неспазването на задължението за явяване за имунизация или профилактичен преглед е предвидена санкция в Закона за здравето в размер 50 лв за първо нарушение и 100 лв за всяко следващо нарушение. 

Неспазването на задълженията на пациентите за тяхното поведение в лечебното заведение може да доведе до глоби и затвор за нарушителя (съгласно Наказателния кодекс) – в случаите на агресивно поведение, включително вербална агресия (агресия с думи – заплахи, непристоен речник, обиди, скандали и др. подобни).

Неспазването на задължението за придържане към предписаната лечебна схема е свързано с влошаване или недостатъчно подобряване на здравното състояние, като в същото време снема отговорността на лекаря за влошаването на състоянието. 

Медицинската помощ е съвместна дейност между лекаря, даващ насоки за поведение, и пациента, изпълняващ назначенията. Успехът на медицинската помощ изисква  взаимоотношения на доверие и взаимодействие между лекаря и пациента. Лекарят може да помогне в много случаи, но без активното участие на пациента в лечението трудно може да се постигне добър резултат. 

Задължения на пациентите в нормативните документи към 04.2019 г.

 1. Да се грижи за собственото си здраве (Закон за здравето)
 2. Да не уврежда здравето на другите (Закон за здравето)
 3. Да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му (Закон за здравето)
 4. Да спазва установения в този Правилник ред за оказване на медицинска помощ (Закон за здравето)
 5. Да посещава (или да заведе детето си за) задължителните профилактични и диспансерни прегледи и да извършва назначените от лекаря изследвания, консултации и имунизации.
 6. Да изпълнява точно предписанията на лекаря при лечение на заболяванията (Закон за здравното осигуряване).
 7. Да спазва изискванията за профилактика на заболяванията в съответствие с НРД (Закон за здравното осигуряване)
 8. Да заплаща редовно дължимите здравни осигуровки (Закон за здравното осигуряване)
 9. Да съдейства за поддържане на обществения ред и за опазване на чистотата и имуществото на лечебното заведение при изчакване за преглед в чакалнята.
 10. Да се отнася с уважение към човешкото и професионално достойнство на лекуващия го лекар и неговия екип.
 11. Да представя при посещение при лекаря здравноосигурителна книжка или документ за самоличност
 12. Да заплаща определените със ЗЗО суми или сумите по договор с доставчика на административни услуги за всяка медицинска консултация (преглед,консултация по медицински проблем, обсъждане на резултати от изследвания и консултации, корекция на лечебна схема, медицински съвет по друг повод), определените в ценоразпис суми за услуги извън включените в Наредба 3.

Информацията е актуална към 04.2019 г. 

WordPress Ads